Alerty prawne

Możliwość potwierdzanie tożsamości aplikacją mObywatel

Jedną z usług udostępnianą w aplikacji mObywatel jest dokument mObywatel, który może służyć do stwierdzenia tożsamości osoby na równi z dowodem osobistym i paszportem. Jak stanowi art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. z 2023 r., poz. 1234 – dalej „ustawa”), jeżeli z przepisu prawa wynika…

Ustawa o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej: obowiązki dla operatorów telekomunikacyjnych i dostawców poczty elektronicznej

Nowa ustawa o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej (UZNKE) nakłada na przedsiębiorców telekomunikacyjnych i dostawców poczty elektronicznej szereg obowiązków związanych z zapobieganiem nadużyciom w komunikacji elektronicznej. Ustawa zakazuje nadużyć w komunikacji elektronicznej, wśród których wskazuje w szczególności (katalog otwarty) cztery podstawowe formy nadużyć: generowanie sztucznego ruchu (Artificial Traffic Generating) – automatyczne inicjowanie połączeń (lub komunikatów)…

Fundacja rodzinna

22 maja 2023 r. zaczyna obowiązywać ustawa o fundacji rodzinnej, która wprowadza nowy podmiot do polskiego porządku prawnego. Nowe przepisy mają ułatwić kwestie zarządzania i sukcesji majątkiem, a regulacje wzorowane są na rozwiązaniach obowiązujących w innych krajach. Wbrew nazwie, nie dotyczy wyłączenie rodziny. Cel i działalność fundacji rodzinnej Fundacja rodzinna tworzona jest w celu gromadzenia…

Ważne zmiany w kodeksie pracy

26 kwietnia 2023 r. wchodzą w życie ważne zmiany w kodeksie pracy dostosowujące polskie przepisy do regulacji europejskich. Zmiany implementują do polskich przepisów dwie dyrektywy europejskie: w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w UE oraz w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. Wybrane obszary zmian: zmiana treści umowy o pracę…

Zgody marketingowe w nowym prawie komunikacji elektronicznej

Prawo komunikacji elektronicznej ujednolica regulacje dotyczące zgód marketingowych. W nowych przepisach centralnym pojęciem staje się pojęcie „niezamówionej informacji handlowej” znane z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Prawo komunikacji elektronicznej odwołuje się wprost do definicji z tej ustawy. „Informacja handlowa” to każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub…

Ustawa o badaniach klinicznych

14 kwietnia 2023 r. wchodzi w życie nowa ustawa o badaniach klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi*. Kompleksowa regulacja Uchwalenie nowej ustawy o badaniach klinicznych wynika z konieczności zapewnienia stosowania europejskiego rozporządzenia 536/2014**. Ustawa reguluje i określa: tryb postępowania w przedmiocie wydania pozwolenia na badanie kliniczne produktu leczniczego stosowanego u ludzi, wydania pozwolenia na istotną…

Nowe przepisy regulujące pracę zdalną

7 kwietnia 2023 r. wchodzi w życie nowelizacja kodeksu pracy regulująca pracę zdalną. Definicja pracy zdalnej Nowelizacja definiuje pracę zdalną jako pracę wykonywaną całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą (w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość). Konieczne jest więc…

Kontrola trzeźwości pracowników, nowelizacja Kodeksu pracy

Nowelizacja Kodeksu pracy uchwalona przez Sejm obejmuje nowe przepisy dotyczące kontroli trzeźwości pracowników.  Nowe przepisy zakładają, że kontrolę trzeźwości pracodawca może prowadzić, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób albo ochrony mienia.  Kontrola nie może naruszać godności ani innych dóbr osobistych pracownika, a obejmuje badanie metodami niewymagającymi badania laboratoryjnego za…

Giełdy i kantory kryptowalut nie podlegają kontroli KNF

Komisja Nadzoru Finansowego wydała komunikat w sprawie kontroli giełd i kantorów kryptowalut. KNF jasno wskazuje w swoim komunikacie (ze stycznia tego roku), że brak jest podstaw do kontroli giełd i kantorów kryptowalut: Nadzór KNF nad niektórymi podmiotami prowadzącymi giełdy czy kantory kryptowalut może być sprawowany jedynie w przypadku świadczenia przez te podmioty usług płatniczych, na…

Kolejne obowiązki informacyjne przy obniżce cen towarów i usług

Od 1 stycznia 2023 r. wchodzą w życie kolejne regulacje wdrażające dyrektywę Omnibus wprowadzające nowe obowiązki informacyjne przy obniżce cen za towary lub usługi.  Pierwszy pakiet zmian został wprowadzony w maju 2022 r., o którym pisaliśmy w osobnym artykule. Od tego roku dodatkowo przy obniżeniu ceny towaru lub usługi obok informacji o obniżonej cenie należy…

Protokołowanie uchwał zarządu

Uchwały zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością muszą być protokołowane. Nowelizacja kodeksu spółek handlowych od 13 października 2022 r. wprowadziła taki obowiązek. Zgodnie z art. 208(1) KSH uchwały zarządu sp. z o.o. muszą być protokołowane, a protokół powinien zawierać: porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. Dodatkowo w protokole…

Nowe prawo komunikacji elektronicznej

W najbliższym czasie wejdzie w życie nowe prawo komunikacji elektronicznej, które zastąpi dotychczasowe prawo telekomunikacyjne. Zmiany mają na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy europejskiej 2018/1972 ustanawiającej Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej. Wdrożenie ma nastąpić poprzez uchwalenie nowej ustawy „prawo komunikacji elektronicznej” oraz ustawy wprowadzającej. Nowe prawo ma kompleksowo regulować komunikację elektroniczną, w tym m.in.:…

Zmiany w zakresie oceny etycznej badań klinicznych

Nowelizacja ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty rozszerza uprawnienia ministra zdrowia w zakresie badań klinicznych, oceny etycznej badania klinicznego dokona wybrana przez niego komisja bioetyczna. Zgodnie z przepisami eksperymenty medyczne (do których należą badania kliniczne) mogą być przeprowadzane po uzyskaniu pozytywnej oceny niezależnej komisji bioetycznej. Wydając opinię na temat projektu eksperymentu medycznego komisja bierze…

Klauzule waloryzacyjne i inflacyjne

Klauzula waloryzacyjna jest postanowieniem umownym określającym wielkość świadczenia za pomocą innego niż pieniądz miernika wartości. Zgodnie z art. 358(1) § 2 k.c. strony mogą zastrzec w umowie, że wysokość świadczenia pieniężnego zostanie ustalona według innego niż pieniądz miernika wartości. W kontekście zmiany wynagrodzenia lub ceny świadczenia klauzule waloryzacyjne (zwane także inflacyjnymi, antyinflacyjnymi czy indeksacyjnymi) to…

Nowe zasady informowania o obniżkach cen i indywidualnym dostosowywaniu cen (dyrektywa Omnibus)

Unijna dyrektywa Omnibus wprowadza dla przedsiębiorców nowe obowiązki informacyjne w zakresie informowania o cenach sprzedawanych towarów i usług. Nowe regulacje wprowadzają nowe obowiązki informacyjne, jeżeli nastąpiła obniżka towaru lub usługi. Zmiany mają zastosowanie zarówno do sprzedaży tradycyjnej, jak i online. Od 28 maja 2022 r. przedsiębiorca musi nie tylko uwidocznić cenę oraz cenę jednostkową towaru…

Nowe przepisy regulujące crowdfunding

Roporządzenie 2022/1503 reguluje działalność dostawców finansowania społecznościowego (ECSP – European Crowdfunding Service Provider), tzw. crowdfundingu, działających w modelu udziałowym, w którym inwestor za wpłatę obejmuje papiery wartościowe (najczęściej akcje) emitowane przez właściciela projektu oraz ułatwiających udzielanie pożyczek. ECSP muszę spełnić szereg obowiązków i wymogów analogicznych jak w przypadku tradycyjnych podmiotów rynku kapitałowego (TFI, domów maklerskich), w…

Nowa ustawa o wyrobach medycznych

26 maja br. wejdzie w życie nowa ustawa o wyrobach medycznych zastępująca dotychczasowe regulacje. Nowa ustawa o wyrobach medycznych dostosowuje regulacje do unijnego rozporządzenia 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych (MDR) oraz rozporządzenia 2017/746 w sprawie wyrobów medycznych in vitro (IVDR) – do tej pory brakowało krajowych przepisów w tym zakresie. Ustawa wprowadza nie tylko przepisy…

Ustawa o sygnalistach

Cały czas trwają prace nad wdrożeniem do polskiego systemu prawnego unijnej dyrektywy o ochronie sygnalistów. Projekt wdrażającej polskiej ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa został ogłoszony, ale ustawa nie została jeszcze uchwalona. Ustawa reguluje zgłaszanie naruszeń prawa rozumianych jako działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu jego obejście, a stosuje się…

Zmiany w przepisach o eksperymencie medycznym

W ramach nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (dalej zwana „Ustawą”) zmieniono przepisy dotyczące eksperymentu medycznego. Ustawodawca istotnie zmodyfikował rozdział IV Ustawy zmieniając istniejące i dodając nowe przepisy. Jedną z głównych zmian jest rozszerzenie katalogu informacji przekazywanych uczestnikowi (lub przedstawicielowi ustawowemu) przed uzyskaniem jego zgody na udział w eksperymencie o informacje obejmujące źródła…

Zmiany w prawie telekomunikacyjnym

21 grudnia 2020 r. wchodzi w życie nowelizacja prawa telekomunikacyjnego. W przypadku umów telekomunikacyjnych zawieranych w formie dokumentowej będzie można rozwiązać je również z zachowaniem tej formy. Po złożeniu oświadczenia o wypowiedzeniu umowy operator telekomunikacyjny w ciągu 1 dnia roboczego zawiadamia abonenta o otrzymaniu wypowiedzenia poprzez SMS (w przypadku wskazania przez abonenta w umowie numeru…

Obowiązkowe przekazanie informacji o beneficjentach rzeczywistych

Zgodnie z przepisami z 2019 r. wszystkie spółki mają obowiązek przekazywania informacji o beneficjentach rzeczywistych do centralnego rejestru. W związku z pandemią COVID-19 wydłużono termin dla spółek zarejestrowanych przed 13 października 2019 r., które muszą przekazać informacje do 13 lipca br. Brak przekazania informacji w terminie zagrożony jest karą do miliona złotych. Doradzamy w zakresie…

Zgłaszanie informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) regulowany jest przez ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu implementującą tzw. IV dyrektywę AML (2015/849/EC). Beneficjent rzeczywisty to osoba fizyczna lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie…

Nowe zasady reklamy suplementów diety

25 listopada 2019 r. nadawcy telewizyjni i organizacje zrzeszające producentów suplementów diety podpisali porozumienie dotyczące sposobu reklamowania suplementów diety. Porozumienie ma charakter samoregulacji i uszczegóławia w praktyce obowiązujące w tym zakresie przepisy w odniesieniu do reklamy telewizyjnej. Zgodnie z art. 7 rozporządzenia 1169/2011 (do którego nawiązuje w preambule porozumienie) informacje na temat żywności muszą być rzetelne,…

Zmiany w kodeksie pracy

Sejm przyjął prezydencką nowelizację kodeksu pracy. Uznając za nieuzasadnione dotychczasowe zróżnicowanie oraz odmienne ukształtowanie w kodeksie pracy konsekwencji naruszenia dyskryminacji i nierównego traktowania, autorzy projektu wprowadzają otwarty katalog przesłanek uzasadniających dyskryminację. Zmiana spowoduje, jak czytamy w uzasadnieniu, że „każde nieuzasadnione obiektywnymi przyczynami nierówne traktowanie pracowników będzie uznawane za dyskryminację”. Do tej pory, aby pracownik mógł…

Zmiany w prawie telekomunikacyjnym w związku z RODO

Kolejny pakiet modyfikacji w związku z obowiązywaniem RODO, który wejdzie w życie 4 maja 2019 r., obejmuje również zmiany w prawie telekomunikacyjnym. Wskazujemy na dwie istotne w naszej ocenie zmiany dla branży telekomunikacyjnej. Dotychczasowe regulacje prawa telekomunikacyjnego w zakresie zgody abonenta lub użytkownika końcowego (do tej pory regulowane w art. 174 PT), zastąpione zostały odwołaniem…

Nowe obowiązki w badaniach klinicznych

Zmiany przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych objęły także badania kliniczne, w tym przede wszystkim komercyjne badania kliniczne. Nowa regulacja wprowadza obowiązek przekazania numeru PESEL (w razie braku, numeru dokumentu tożsamości) uczestnika badania klinicznego (komercyjnego i niekomercyjnego) do właściwego oddziału NFZ w terminie 14 dni od włączenia uczestnika do badania (dotychczas obowiązek…

Nowe zasady przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników

Podpisana przez prezydenta 3 kwietnia (prawie trzy lata po wejściu w życie RODO) ustawa wdrażająca RODO modyfikuje ponad 150 ustaw i wprowadza kilka istotnych zmian dla pracodawców. Po wejściu w życie nowych przepisów pracodawca od kandydatów do pracy będzie mógł żądać następujących danych osobowych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia oraz danych kontaktowych (wskazanych przez…

Kontrowersje wokół dyrektywy o prawie autorskim na rynku cyfrowym

Parlament Europejski przyjął dyrektywę w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym (nazywana przez wielu „ACTA2”) regulującą w szczególności cyfrowe i transgraniczne sposoby korzystania z treści chronionych. Dyrektywa wprowadza trzy rodzaje środków: dostosowujące wyjątki i ograniczenia do otoczenia cyfrowego i transgranicznego, mające na celu poprawienie praktyk licencyjnych i zapewnienie szerszego dostępu do treści oraz mające…

Zmiany w prawie farmaceutycznym

Zasadniczym celem nowelizacji prawa farmaceutycznego (pf) jest skuteczne przeciwdziałanie tzw. „odwróconemu łańcuchowi dystrybucji produktów leczniczych”, w tym ich nielegalnemu wywozowi za granicę. Aktualizacja artykułu z 6 czerwca 2019 r.: projekt został uchwalony i poszczególne jego przepisy wejdą w życie 6 czerwca 2019 r., 1 lipca 2019 r. oraz 23 sierpnia 2019 r. (ustawa z dnia…

Nowa prosta spółka akcyjna

13 lutego do Sejmu wpłynął projekt ustawy zmieniający Kodeks spółek handlowych i wprowadzający nowy rodzaj spółki kapitałowej: „prostą spółkę akcyjną” (PSA). Aktualizacja artykułu z 05 sierpnia 2019: ustawa została uchwalona i podpisana, wejdzie w życie 1 marca 2020 r. PSA ma dołączyć do katalogu istniejących spółek kapitałowych (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna), w…

Działalność bez zgłoszenia (nierejestrowana)

Od 30 kwietnia 2018 r. można prowadzić działalność nierejestrową (nieewidencjonowaną). Zgodnie z ustawą, nie wymaga rejestracji działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, tj. w 2018 r. 1050 zł, a w 2019 r. 1125 zł. „Przychód” w rozumieniu ustawy oznacza kwoty należne,…

Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwa

Sejm przyjął ustawę o zarządzie przedsiębiorstwem po śmierci właściciela. Ustawa reguluje zasady tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy, który we własnym imieniu wykonywał działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz kontynuowania działalności gospodarczej wykonywanej z wykorzystaniem tego przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo w spadku Ustawodawca wprowadza pojęcie „przedsiębiorstwa w spadku”…

Nowe obowiązki dostawców usług cyfrowych

28 sierpnia 2018 r. wejdzie w życie ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Ustawa obejmuje (poza m.in. jednostkami administracji, instytutami badawczymi, NBP i BGK) operatorów usług kluczowych, podmioty świadczące usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz dostawców usług cyfrowych. Ustawy nie stosuje się do przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz dostawców usług zaufania. Dostawca usług cyfrowych Dostawcą usługi cyfrowej jest osoba…

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i nowe obowiązki

Od 13 lipca 2018 r. obowiązuje ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, która wprowadza nowe obowiązki dla spółek, przedsiębiorców i innych podmiotów.  Instytucje obowiązane Ustawa nakłada szereg obowiązków na instytucje obowiązane, którymi zgodnie z ustanowioną definicją są: banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych, instytucje finansowe; spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe; krajowe instytucje płatnicze,…

Rewolucja w zgłaszaniu badań klinicznych

Prezydent podpisał ustawę zmieniającą wymagania formalne przy zgłaszaniu badań klinicznych. O planowanych zmianach pisaliśmy w kwietniu tego roku, ustawa została przyjęta i podpisana. Zmiana dotyczy wymogów formalnych wniosku składanego w celu uzyskania pozwolenia na przeprowadzenia badania klinicznego, który (przed rozpoczęciem badania) sponsor musi złożyć do Prezesa Urzędu Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Do tej…

Nowe terminy przedawnienia roszczeń

Weszły w życie nowe przepisy skracające terminy przedawnienia roszczeń.  O planowanych zmianach pisaliśmy w lipcu zeszłego roku. Ogólny termin Ogólny termin przedawnienia roszczeń wynosi teraz sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Tytuły egzekucyjne Sześcioletni termin przedawnienia przyjęto także do roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem…

Unia Europejska rozszerza zakres tajemnicy przedsiębiorstwa

Rząd przedłożył projekt zmieniający ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Modyfikacja ustawy to wynik implementacji unijnej dyrektywy, której celem jest zharmonizowanie w UE przepisów dotyczących standardów ochrony informacji poufnych przedsiębiorstwa. W dyrektywie przyjęto zasadę harmonizacji minimalnej, zgodnie z którą poziom ochrony informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w poszczególnych państwach członkowskich nie może być niższy niż określony w dyrektywie.…

Prawo przedsiębiorców

Z dniem 30 kwietnia 2018 r. weszła w życie nowa ustawa Prawo przedsiębiorców, która zastąpiła dotychczasową, uchyloną ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Prawo przedsiębiorców określa zasady podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej, w tym prawa i obowiązki przedsiębiorców oraz zadania urzędów w tym zakresie. Działalność gospodarcza Zgodnie z nową definicją „działalność gospodarcza” to zorganizowana działalność…

Apteki nie mogą sprzedawać leków na stronach aukcyjnych

Sądy administracyjne zgodnie podtrzymały decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego, który nakazał zaprzestania sprzedaży leków na stronie aukcyjnej. Sprawa trafiła na wokandę Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) na skutek skargi kasacyjnej będącej pokłosiem najpierw decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego zobowiązującej spółkę do zaprzestania niezgodnej z prawem sprzedaży produktów leczniczych (w tym przypadku przez portal aukcyjny), a następnie wyroku Wojewódzkiego…

Zmiany w prawie telekomunikacyjnym

Rząd przedstawił projekt zmiany prawa telekomunikacyjnego. Projekt zakłada, że każdy przedsiębiorca telekomunikacyjny będzie objęty corocznym obowiązkiem sprawozdawczym do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej dotyczącym rodzaju i zakresu wykonywanej działalności oraz wielkości sprzedaży usług, jednak nie będzie już musiał przedkładać rocznego sprawozdania finansowego. Ponadto w przypadku zawierania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z konsumentem, ten będzie miał…

Nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej

Od 12 lipca br. obowiązuje nowa ustawa dotycząca przeciwdziałania nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej. Ustawę stosuje się do umów nabycia produktów rolnych lub spożywczych zawieranych między nabywcami a ich dostawcami, jeżeli m.in. łączna wartość obrotów między nimi w roku wszczęcia postępowania (lub w okresie dwóch lat wstecz) przekracza 50 000 zł. Przepisów nie stosuje się m.in. do…

Skrócenie terminów przedawnienia roszczeń

Rozpoczął się proces legislacyjny dotyczący zmiany terminów przedawnienia roszczeń, w tym roszczeń przeciwko konsumentom. W obecnym stanie prawnym podstawowym terminem przedawnienia roszczeń (nieuregulowanych w przepisach szczególnych) jest termin dziesięcioletni, a dla roszczeń okresowych oraz związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi on trzy lata. Po zmianie termin dziesięcioletni zostanie skrócony do sześciu lat. To samo będzie…

Regulacje produktów kosmetycznych

Minister Zdrowia pracuje nad projektem ustawy o produktach kosmetycznych. Produkty kosmetyczne są regulowane przepisami rozporządzenia europejskiego 1223/2009, które w całości obowiązuje od 11 lipca 2013 r. i ma na celu zapewnienie ujednolicenia funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz zagwarantowanie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi. Zgodnie z rozporządzeniem: produktem kosmetycznym jest każda substancja lub mieszanina przeznaczona do kontaktu…

Ułatwienia w dochodzeniu transgranicznych wierzytelności

Od 18 stycznia 2017 r. obowiązuje rozporządzenie unijne ustanawiające procedurę uzyskania nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym. Rozporządzenie ustanawia postępowanie umożliwiające uzyskanie europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym w postaci „nakazu zabezpieczenia” lub „nakazu”. Nakaz ma zabezpieczyć wierzyciela do określonej przez sąd kwoty. Zakres przedmiotowy rozporządzenia obejmuje transgraniczne roszczenia pieniężne w sprawach cywilnych i handlowych. Aktu…

Ułatwienie podejmowania działalności usługowej

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odniósł się do celu dyrektywy usługowej. Trybunał wyraził swoje stanowisko w w trybie pytania prejudycjalnego zadanego przez Sąd Najwyższy Zjednoczonego Królestwa (Supreme Court of the United Kingdom). Istotą sprawy było zbadanie nakładanych na przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie określonej działalności gospodarczej opłat administracyjnych, których wysokość przekraczała rzeczywiste koszty procedury…

Większa przejrzystość w zamówieniach publicznych

Obszerna zmiana prawa zamówień publicznych. Jedną z najistotniejszych zmian w prawie zamówień publicznych jest zmiana definicji „najkorzystniejszej oferty”. Wykluczone z definicji zostały oferty przyjmujące za jedyne kryterium najniższą cenę, chyba że jedynym kryterium oceny jest cena. W nowej definicji należy uwzględnić bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego w szczególności…