Nowe przepisy regulujące crowdfunding

Rząd przyjął ustawę o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom dostosowującą polskie przepisy do regulacji unijnych w zakresie platform crowdfundingowych działających w modelu udziałowym.

Roporządzenie 2022/1503 reguluje działalność dostawców finansowania społecznościowego (ECSP – European Crowdfunding Service Provider), tzw. crowdfundingu, działających w modelu udziałowym, w którym inwestor za wpłatę obejmuje papiery wartościowe (najczęściej akcje) emitowane przez właściciela projektu oraz ułatwiających udzielanie pożyczek.

ECSP muszę spełnić szereg obowiązków i wymogów analogicznych jak w przypadku tradycyjnych podmiotów rynku kapitałowego (TFI, domów maklerskich), w tym m.in. w zakresie utrzymywania odpowiedniego poziomu kapitału własnego, procedur ostrożnego zarządzania, identyfikacji i monitorowania ryzyk operacyjnych i zapewnienia ochrony inwestorom.

Działalność ECSP będzie podlegała nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, która otrzyma szereg uprawnień nadzorczych (m.in. do zawieszania konkretnych ofert finansowania społecznościowego lub zawieszania prowadzenia działalności przez dostawców oraz do współdziałania z organami wymiaru sprawiedliwości).

Ustawa wprowadza odpowiedzialność (cywilną i karną) za poprawność i prawdziwość informacji podawanych w dokumentach informacyjnych sporządzanych w związku z ofertą finansowania społecznościowego, a także wprowadza tajemnicę zawodową oraz reguluje zasady przechowywania dokumentacji.

Prowadzenie powyższej działalności crowdfundingowej bez zezwolenia podlegać będzie karze do 5 mln złotych.

Data publikacji: 19 maja 2022 r.

Zajmujemy się doradztwem regulacyjnym oraz obsługą prawną spółek, zapraszamy do kontaktu.