Prawo przedsiębiorców

Z dniem 30 kwietnia 2018 r. weszła w życie nowa ustawa Prawo przedsiębiorców, która zastąpiła dotychczasową, uchyloną ustawę o swobodzie działalności gospodarczej.

Prawo przedsiębiorców określa zasady podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej, w tym prawa i obowiązki przedsiębiorców oraz zadania urzędów w tym zakresie.

Działalność gospodarcza

Zgodnie z nową definicją „działalność gospodarcza” to zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły.

Przedsiębiorca

Zmienia się również definicja przedsiębiorcy: przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą.

Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Zasady podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne określają odrębne przepisy.

Nowe zasady

Ustawodawca wprowadza bezpośrednio zasadę, że „to co nie jest zabronione, jest dozwolone”, a wśród innych naczelnych zasad wykonywania działalności gospodarczej wskazuje: zasady uczciwej konkurencji, poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów innych przedsiębiorców i konsumentów, a także poszanowania oraz ochrony praw i wolności człowieka.

Nowe przepisy ustanawiają domniemanie uczciwości przedsiębiorcy oraz zasadę rozstrzygania wątpliwości faktycznych na korzyść przedsiębiorcy. Urzędy zostały zobligowane do domniemania, że przedsiębiorca działa zgodnie z prawem, uczciwie oraz z poszanowaniem dobrych obyczajów. Jeżeli przedmiotem postępowania jest nałożenie na przedsiębiorcę obowiązku bądź ograniczenie lub odebranie uprawnienia, a w tym zakresie pozostają niedające się usunąć wątpliwości co do stanu faktycznego, urzędy powinny rozstrzygnąć je na korzyść przedsiębiorcy.

Ponadto wprowadzono zasadę pewności prawa, zgodnie z którą organy administracji powinny działać zgodnie z utrwaloną praktyką rozstrzygania w takim samym stanie faktycznym i prawnym.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

Ustawa powołuje instytucję Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, który ma stać na straży praw mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.

Wydanie interpretacji indywidualnych

Przedsiębiorca może złożyć wniosek o wydanie wyjaśnienia co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

Kontrola przedsiębiorcy

Organy muszą zawiadamiać przedsiębiorców o zamiarze wszczęcia kontroli, a ta może być przeprowadzona nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Czas trwania wszystkich kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym nie może przekraczać 12 dni roboczych w przypadku mikroprzedsiębiorców, 18 dni roboczych w przypadku małych przedsiębiorców, 24 dni roboczych u średnich przedsiębiorców lub 48 dni roboczych w przypadku pozostałych przedsiębiorców.

W przypadku poniesienia przez przedsiębiorcę szkody na skutek wykonania czynności kontrolnych z naruszeniem przepisów prawa, przysługuje mu odszkodowanie, które może być dochodzone na zasadach ogólnych.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018, poz. 646).

Data publikacji: 30 kwietnia 2018 r.

Masz pytania lub potrzebujesz wsparcia prawnego w zakresie opisywanych zagadnień, skontaktuj się z nami.