Prawo przedsiębiorców

Z dniem 30 kwietnia 2018 r. weszła w życie nowa ustawa Prawo przedsiębiorców, która zastąpiła dotychczasową, uchyloną ustawę o swobodzie działalności gospodarczej.

Prawo przedsiębiorców określa zasady podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej, w tym prawa i obowiązki przedsiębiorców oraz zadania urzędów w tym zakresie.

Działalność gospodarcza

Zgodnie z nową definicją „działalność gospodarcza” to „zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły”.

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Prawo przedsiębiorców
Działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły.

 

Przedsiębiorca

Zmienia się również definicja przedsiębiorcy:

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej
Prawo przedsiębiorców
Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą.

Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Zasady podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne określają odrębne przepisy.

 

Nowe zasady

Ustawodawca wprowadza bezpośrednio zasadę, że „to co nie jest zabronione, jest dozwolone”, a wśród innych naczelnych zasad wykonywania działalności gospodarczej wskazuje: zasady uczciwej konkurencji, poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów innych przedsiębiorców i konsumentów, a także poszanowania oraz ochrony praw i wolności człowieka.

Nowe przepisy ustanawiają domniemanie uczciwości przedsiębiorcy oraz zasadę rozstrzygania wątpliwości faktycznych na korzyść przedsiębiorcy. Urzędy zostały zobligowane do domniemania, że przedsiębiorca działa zgodnie z prawem, uczciwie oraz z poszanowaniem dobrych obyczajów. Jeżeli przedmiotem postępowania jest nałożenie na przedsiębiorcę obowiązku bądź ograniczenie lub odebranie uprawnienia, a w tym zakresie pozostają niedające się usunąć wątpliwości co do stanu faktycznego, urzędy powinny rozstrzygnąć je na korzyść przedsiębiorcy.

Ponadto wprowadzono zasadę pewności prawa, zgodnie z którą organy administracji powinny działać zgodnie z utrwaloną praktyką rozstrzygania w takim samym stanie faktycznym i prawnym.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

Ustawa powołuje instytucję Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, który ma stać na straży praw mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.

Wydanie interpretacji indywidualnych

Przedsiębiorca może złożyć wniosek o wydanie wyjaśnienia co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

Kontrola przedsiębiorcy

Organy muszą zawiadamiać przedsiębiorców o zamiarze wszczęcia kontroli, a ta może być przeprowadzona nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Czas trwania wszystkich kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym nie może przekraczać 12 dni roboczych w przypadku mikroprzedsiębiorców, 18 dni roboczych w przypadku małych przedsiębiorców, 24 dni roboczych u średnich przedsiębiorców lub 48 dni roboczych w przypadku pozostałych przedsiębiorców.

W przypadku poniesienia przez przedsiębiorcę szkody na skutek wykonania czynności kontrolnych z naruszeniem przepisów prawa, przysługuje mu odszkodowanie, które może być dochodzone na zasadach ogólnych.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018, poz. 646).