Tag / Prawo gospodarcze

  Loading posts...
 • Zgłaszanie informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

  Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) regulowany jest przez ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu implementującą tzw. IV dyrektywę AML (2015/849/EC). Beneficjent rzeczywisty to osoba fizyczna lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie…

 • Czy polska spółka może założyć konto bankowe za granicą?

  Często na tytułowe pytanie intuicyjnie pada odpowiedź, że polska spółka (albo osoba fizyczna) nie może założyć konta w banku, którego siedziba mieści się w np. w Chinach. W ustawie prawo dewizowe nie znajdziemy bezwzględnego zakazu zakładania rachunku bankowego w banku z tzw. państwa trzeciego , którym w rozumieniu prawa dewizowego jest państwo spoza UE, aczkolwiek…

 • Negocjacje – jak chronić informacje poufne?

  Prowadząc negocjacje ujawniamy wiele informacji, które nie są publiczne. Najczęściej wolą ujawniającego jest pozostawienie tych informacji tylko do wiadomości adresata. Zgodnie z polskim kodeksem cywilnym, jeżeli w toku negocjacji strona udostępniła informacje z zastrzeżeniem poufności, druga strona jest obowiązana do nieujawniania i nieprzekazywania ich innym osobom oraz do niewykorzystywania tych informacji dla własnych celów, chyba…

 • Prawo właściwe w umowach międzynarodowych

  Kontrahenci, co do zasady, mogą dowolnie ustalić prawo właściwe dla danej umowy (lub jej części). Wyboru prawa właściwego należy dokonać analizując daną umowę i każdorazowo ustalić prawa i obowiązki wynikające z danego reżimu prawnego. Jeżeli prawo nie zostanie wybrane przez strony umowy, prawo właściwe zostanie ustalone zgodnie z przepisami rozporządzenia w zależności od rodzaju/przedmiotu umowy.…

 • Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwa

  Sejm przyjął ustawę o zarządzie przedsiębiorstwem po śmierci właściciela. Ustawa reguluje zasady tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy, który we własnym imieniu wykonywał działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz kontynuowania działalności gospodarczej wykonywanej z wykorzystaniem tego przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo w spadku Ustawodawca wprowadza pojęcie „przedsiębiorstwa w spadku”…

 • Zgłaszanie transgranicznych uzgodnień (schematów) podatkowych

  25 czerwca 2018 r. weszła w życie dyrektywa 2018/822 zmieniająca dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych. Uzgodnienie transgraniczne Pojęcie „uzgodnienia transgranicznego” dotyczy schematów o charakterze transgranicznym posiadających cechę wskazującą na potencjalne zagrożenie unikaniem opodatkowania (schematy optymalizacyjne, schematy podatkowe). Dotyczy to zarówno uzgodnień standaryzowanych…

 • Prawo przedsiębiorców

  Z dniem 30 kwietnia 2018 r. weszła w życie nowa ustawa Prawo przedsiębiorców, która zastąpiła dotychczasową, uchyloną ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Prawo przedsiębiorców określa zasady podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej, w tym prawa i obowiązki przedsiębiorców oraz zadania urzędów w tym zakresie. Działalność gospodarcza Zgodnie z nową definicją „działalność gospodarcza” to zorganizowana działalność…

 • Terminy zapłaty w umowach (transakcjach) handlowych

  Szczególne uprawnienia wierzyciela i obowiązki dłużnika w związku z terminami zapłaty w transakcjach handlowych określa – będąca implementacją dyrektywy europejskiej – ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 684 ze zm.). Transakcja handlowa Ustawę stosuje się do transakcji handlowych, których stronami są m.in. przedsiębiorcy,…