Tag / Prawo gospodarcze

  Ładowanie…
 • Przepadek przedsiębiorstwa w postępowaniu karnym

  Polskie prawo karne zawiera przepisy regulujące instytucję przepadku przedsiębiorstwa sprawcy przestępstwa. Przedsiębiorstwo stanowiące własność sprawcy W przypadku skazania za przestępstwo, z którego popełnienia sprawca osiągnął korzyść majątkową znacznej wartości, sąd może orzec przepadek przedsiębiorstwa stanowiącego własność sprawcy albo jego równowartości, jeżeli przedsiębiorstwo służyło do popełnienia tego przestępstwa lub ukrycia osiągniętej z niego korzyści. Przedsiębiorstwo niestanowiące…

 • Legalna definicja przedsiębiorstwa

  Polski kodeks cywilny w art. 55(1) zawiera definicję legalną „przedsiębiorstwa”.  Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Kodeks cywilny wymienia przykładowe elementy wchodzące w skład przedsiębiorstwa: oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa); własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa…

 • Epidemia wirusa a zawarte umowy

  Globalna epidemia wirusa oddziałująca negatywnie na różne sektory gospodarki może mieć także wpływ na możliwość prawidłowego wywiązywania się przez firmy z zawartych umów (np. z umowy dostawy lub chociażby z umowy o świadczenie usług). Generalna zasada kodeksy cywilnego stanowiąca, że to dłużnik jest zobowiązany do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, nie…

 • Czy polska spółka może założyć konto bankowe za granicą?

  Często na tytułowe pytanie intuicyjnie pada odpowiedź, że polska spółka (albo osoba fizyczna) nie może założyć konta w banku, którego siedziba mieści się w np. w Chinach. W ustawie prawo dewizowe nie znajdziemy bezwzględnego zakazu zakładania rachunku bankowego w banku z tzw. państwa trzeciego , którym w rozumieniu prawa dewizowego jest państwo spoza UE, aczkolwiek…

 • Zgromadzenie wspólników na odległość

  Projekt ustawy zmieniający kodeks spółek handlowych i umożliwiający wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej podczas zgromadzenia wspólników sp. z o.o. trafił do Sejmu. Proponowane zmiany mają umożliwić wprowadzenie w umowie spółki zapisów o możliwości udziału wspólników w zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, obejmujących przykładowo: transmisję obrad w czasie rzeczywistym oraz dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w…

 • Negocjacje – jak chronić informacje poufne?

  Prowadząc negocjacje ujawniamy wiele informacji, które nie są publiczne. Najczęściej wolą ujawniającego jest pozostawienie tych informacji tylko do wiadomości adresata. Zgodnie z polskim kodeksem cywilnym, jeżeli w toku negocjacji strona udostępniła informacje z zastrzeżeniem poufności, druga strona jest obowiązana do nieujawniania i nieprzekazywania ich innym osobom oraz do niewykorzystywania tych informacji dla własnych celów, chyba…

 • Prawo właściwe w umowach międzynarodowych

  Kontrahenci, co do zasady, mogą dowolnie ustalić prawo właściwe dla danej umowy (lub jej części). Wyboru prawa właściwego należy dokonać analizując daną umowę i każdorazowo ustalić prawa i obowiązki wynikające z danego reżimu prawnego. Jeżeli prawo nie zostanie wybrane przez strony umowy, prawo właściwe zostanie ustalone zgodnie z przepisami rozporządzenia w zależności od rodzaju/przedmiotu umowy.…

 • Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwa

  Sejm przyjął ustawę o zarządzie przedsiębiorstwem po śmierci właściciela. Ustawa reguluje zasady tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy, który we własnym imieniu wykonywał działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz kontynuowania działalności gospodarczej wykonywanej z wykorzystaniem tego przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo w spadku Ustawodawca wprowadza pojęcie „przedsiębiorstwa w spadku”…

 • Środki odwoławcze od negatywnej oceny wniosku o unijne dofinansowanie

  Zasady przeprowadzania programów operacyjnych reguluje przede wszystkim prawo unijne oraz ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Celem realizacji programów operacyjnych i programów rozwoju jest przede wszystkim zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju, spójności społeczno-gospodarczej, regionalnej i przestrzennej, podnoszenia konkurencyjności gospodarki oraz tworzenia nowych miejsc pracy w skali krajowej, regionalnej lub lokalnej. Instytucja zarządzająca (pośrednicząca i…

 • Zgłaszanie transgranicznych uzgodnień (schematów) podatkowych

  25 czerwca 2018 r. weszła w życie dyrektywa 2018/822 zmieniająca dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych. Uzgodnienie transgraniczne Pojęcie „uzgodnienia transgranicznego” dotyczy schematów o charakterze transgranicznym posiadających cechę wskazującą na potencjalne zagrożenie unikaniem opodatkowania (schematy optymalizacyjne, schematy podatkowe). Dotyczy to zarówno uzgodnień standaryzowanych…