Tag / Prawo gospodarcze

  Ładowanie…
 • Przepadek przedsiębiorstwa w postępowaniu karnym

  Polskie prawo karne zawiera przepisy regulujące instytucję przepadku przedsiębiorstwa sprawcy przestępstwa. Przedsiębiorstwo stanowiące własność sprawcy W przypadku skazania za przestępstwo, z którego popełnienia sprawca osiągnął korzyść majątkową znacznej wartości, sąd może orzec przepadek przedsiębiorstwa stanowiącego własność sprawcy albo jego równowartości, jeżeli przedsiębiorstwo służyło do popełnienia tego przestępstwa lub ukrycia osiągniętej z niego korzyści. Przedsiębiorstwo niestanowiące…

 • Zgłaszanie informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

  Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) regulowany jest przez ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu implementującą tzw. IV dyrektywę AML (2015/849/EC). Beneficjent rzeczywisty to osoba fizyczna lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie…

 • Nowa prosta spółka akcyjna

  13 lutego do Sejmu wpłynął projekt ustawy zmieniający Kodeks spółek handlowych i wprowadzający nowy rodzaj spółki kapitałowej: „prostą spółkę akcyjną” (PSA). Aktualizacja artykułu z 05 sierpnia 2019: ustawa została uchwalona i podpisana, wejdzie w życie 1 marca 2020 r. PSA ma dołączyć do katalogu istniejących spółek kapitałowych (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna), w…

 • Działalność bez zgłoszenia (nierejestrowana)

  Od 30 kwietnia 2018 r. można prowadzić działalność nierejestrową (nieewidencjonowaną). Zgodnie z ustawą, nie wymaga rejestracji działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, tj. w 2018 r. 1050 zł, a w 2019 r. 1125 zł. „Przychód” w rozumieniu ustawy oznacza kwoty należne,…

 • Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwa

  Sejm przyjął ustawę o zarządzie przedsiębiorstwem po śmierci właściciela. Ustawa reguluje zasady tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy, który we własnym imieniu wykonywał działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz kontynuowania działalności gospodarczej wykonywanej z wykorzystaniem tego przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo w spadku Ustawodawca wprowadza pojęcie „przedsiębiorstwa w spadku”…

 • Prawo przedsiębiorców

  Z dniem 30 kwietnia 2018 r. weszła w życie nowa ustawa Prawo przedsiębiorców, która zastąpiła dotychczasową, uchyloną ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Prawo przedsiębiorców określa zasady podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej, w tym prawa i obowiązki przedsiębiorców oraz zadania urzędów w tym zakresie. Działalność gospodarcza Zgodnie z nową definicją „działalność gospodarcza” to zorganizowana działalność…

 • Sprzedaż selektywna a reguły konkurencji

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał bardzo ważny wyrok dla właścicieli luksusowych i prestiżowych towarów, uznając system dystrybucji selektywnej w ich sprzedaży za zgodny z regułami konkurencji przy zachowaniu określonych wytycznych. Sprawa dwóch niemieckich spółek z branży luksusowych produktów kosmetycznych zawisła przed niemieckim sądem, który zadał pytanie prawne o wykładnie unijnych reguł konkurencji. Spółka Coty…

 • Opodatkowanie dywidend wypłacanych między spółkami a unijna swoboda przedsiębiorczości

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku wyjaśnił, że przepisy podatkowe dotyczące opodatkowania dywidend mogą ograniczać unijną swobodę przedsiębiorczości. W sprawie rozpatrywanej przez TSUE spółka zależna będąca rezydentem podatkowym (we Francji) wypłaca zyski spółce dominującej znajdującej się na terenie UE, ale niebędącej rezydentem francuskim, która jest kontrolowana bezpośrednio lub pośrednio przez jednego lub kilku rezydentów…

 • Nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej

  Od 12 lipca br. obowiązuje nowa ustawa dotycząca przeciwdziałania nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej. Ustawę stosuje się do umów nabycia produktów rolnych lub spożywczych zawieranych między nabywcami a ich dostawcami, jeżeli m.in. łączna wartość obrotów między nimi w roku wszczęcia postępowania (lub w okresie dwóch lat wstecz) przekracza 50 000 zł. Przepisów nie stosuje się m.in. do…

 • Zmiana nabywcy na fakturze

  W praktyce często zdarza się, że na wystawionej i wprowadzonej do obrotu fakturze VAT błędnie wskazano jej nabywcę. W konsekwencji pojawia się pytanie, jak na fakturze dokonać zmiany nabywcy. Generalnie zmian można dokonywać w formie not lub faktur korygujących, z tym, że w orzecznictwie utrwalił się pogląd, że zmiana nabywcy możliwa jest wyłącznie poprzez wystawienie…