Category / Alerty

  Loading posts...
 • Wybrane zmiany w prawie obowiązujące od stycznia

  Przedstawiamy wybrane zmiany w prawie obowiązujące od stycznia 2021 r.  wzrasta płaca minimalna z obecnych 2600 zł do 2800 zł; wchodzi obowiązek rejestrowania i zgłaszania do ZUS umów o dzieło; wchodzą w życie zmiany w używaniu kas fiskalnych; wchodzi w życie nowe prawo zamówień publicznych; projekty budowlane muszą spełniać nowe normy energooszczędne; osoby prowadzące jednoosobową…

 • Zmiany w przepisach o eksperymencie medycznym

  W ramach nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (dalej zwana „Ustawą”) zmieniono przepisy dotyczące eksperymentu medycznego. Ustawodawca istotnie zmodyfikował rozdział IV Ustawy zmieniając istniejące i dodając nowe przepisy. Jedną z głównych zmian jest rozszerzenie katalogu informacji przekazywanych uczestnikowi (lub przedstawicielowi ustawowemu) przed uzyskaniem jego zgody na udział w eksperymencie o informacje obejmujące źródła…

 • Zmiany w prawie telekomunikacyjnym

  21 grudnia 2020 r. wchodzi w życie nowelizacja prawa telekomunikacyjnego. Łatwiejsze rozwiązanie umowy W przypadku umów telekomunikacyjnych zawieranych w formie dokumentowej będzie można rozwiązać je również z zachowaniem tej formy. Po złożeniu oświadczenia o wypowiedzeniu umowy operator telekomunikacyjny w ciągu 1 dnia roboczego zawiadamia abonenta o otrzymaniu wypowiedzenia poprzez SMS (w przypadku wskazania przez abonenta…

 • Prawo komunikacji elektronicznej

  W najbliższym czasie wejdzie w życie nowe prawo komunikacji elektronicznej, które zastąpi dotychczasowe prawo telekomunikacyjne. Zmiany mają na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy europejskiej 2018/1972 ustanawiającej Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej. Wdrożenie ma nastąpić poprzez uchwalenie nowej ustawy „prawo komunikacji elektronicznej” oraz ustawy wprowadzającej. Nowe prawo ma kompleksowo regulować komunikację elektroniczną, w tym m.in.…

 • Od stycznia 2021 r. dokumentacja medyczna w postaci elektronicznej

  Od nowego roku podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych są zobowiązane do prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej. W kwietniu 2020 r. Minister Zdrowia określił w drodze rozporządzenia nowe regulacje w zakresie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej, a także sposobów jej przetwarzania. Do końca 2020 r. podmioty mogą stosować przepisy poprzedniego rozporządzenia. Jedną z najważniejszych zmian…

 • Obowiązkowe przekazanie informacji o beneficjentach rzeczywistych

  Zgodnie z przepisami z 2019 r. wszystkie spółki mają obowiązek przekazywania informacji o beneficjentach rzeczywistych do centralnego rejestru. W związku z pandemią COVID-19 wydłużono termin dla spółek zarejestrowanych przed 13 października 2019 r., które muszą przekazać informacje do 13 lipca br. Brak przekazania informacji w terminie zagrożony jest karą do miliona złotych. Doradzamy w zakresie…

 • Wydłużono termin zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

  Wydłużono termin zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). W związku z pandemią COVID-19 wydłużono z 6 do 9 miesięcy termin zgłoszenia informacji do CRBR dla spółek, które zostały wpisane do KRS przed dniem wejścia w życie przepisów dot. CRBR (tj. przed 13 października 2019 r). Spółki te mają czas na…

 • RODO: plan kontroli sektorowych na 2020 r.

  2 stycznia Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) opublikował szczegółowy plan kontroli sektorowych. W 2020 r. Prezes UODO skontroluje: Organy przetwarzające dane osobowe w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS) i Wizowym Systemie Informacyjnym (VIS), włączając audyt bezpieczeństwa. Kontrola obejmie m.in. konsulaty i organy administracji skarbowej. Banki – w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku ze sporządzeniem kopii/skanów…

 • Nowe zasady reklamy suplementów diety

  25 listopada 2019 r. nadawcy telewizyjni i organizacje zrzeszające producentów suplementów diety podpisali porozumienie dotyczące sposobu reklamowania suplementów diety. Samoregulacja i uzupełnienie Porozumienie ma charakter samoregulacji i uszczegóławia w praktyce obowiązujące w tym zakresie przepisy w odniesieniu do reklamy telewizyjnej. Zgodnie z art. 7 rozporządzenia 1169/2011 (do którego nawiązuje w preambule porozumienie) informacje na temat żywności…

 • Zmiany w kodeksie pracy

  Sejm przyjął prezydencką nowelizację kodeksu pracy. Dyskryminacja Uznając za nieuzasadnione dotychczasowe zróżnicowanie oraz odmienne ukształtowanie w kodeksie pracy konsekwencji naruszenia dyskryminacji i nierównego traktowania, autorzy projektu wprowadzają otwarty katalog przesłanek uzasadniających dyskryminację. Zmiana spowoduje, jak czytamy w uzasadnieniu, że „każde nieuzasadnione obiektywnymi przyczynami nierówne traktowanie pracowników będzie uznawane za dyskryminację”. Odszkodowanie za mobbing także podczas…