Zgody marketingowe w nowym prawie komunikacji elektronicznej

Prawo komunikacji elektronicznej ujednolica regulacje dotyczące zgód marketingowych.

W nowych przepisach centralnym pojęciem staje się pojęcie „niezamówionej informacji handlowej” znane z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Prawo komunikacji elektronicznej odwołuje się wprost do definicji z tej ustawy.

„Informacja handlowa” to każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.

Nowe prawo komunikacji elektronicznej – nie ma tutaj zmiany – zakazuje używania:

  • automatycznych systemów wywołujących
  • oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, w szczególności w ramach korzystania z usług komunikacji interpersonalnej,

do wysyłania niezamówionej informacji handlowej, w tym marketingu bezpośredniego (działanie to stanowi czyn nieuczciwej konkurencji), chyba że uzyska się zgodę abonenta lub użytkownika końcowego.

Przesyłanie niezamówionej informacji handlowej, w tym w ramach marketingu bezpośredniego, nie może odbywać się na koszt użytkownika końcowego lub abonenta.

Do uzyskania zgody abonenta lub użytkownika końcowego stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie danych osobowych.