Tag / Prawo nowych technologii

  Loading posts...
 • RODO: 225 mln euro kary dla WhatsApp

  Pod koniec sierpnia 2021 r. irlandzki organ nadzorczy (ION) wydał decyzję o użyciu szeregu uprawnień naprawczych, w tym m.in. administracyjnej kary pieniężnej, w stosunku do irlandzkiej spółki WhatsApp w związku z naruszeniami przepisów RODO. Sprawa rozpoczęła się w maju 2018 roku i jednym z głównych czynników inicjujących postępowanie wyjaśniające były skargi osób dotyczące przetwarzania danych…

 • Europejska tożsamość cyfrowa

  Komisja Europejska (KE) przedstawiła propozycję zmian prawnych, które mają umożliwić bezpieczne i szybkie potwierdzanie tożsamości w środowisku cyfrowym. Zaproponowane zmiany mają przyjąć formę unijnego rozporządzenia, które będzie uzupełniało i modyfikowało istniejące rozporządzenie 910/2014 (tzw. eIDAS). Propozycja użycia rozporządzenia jako instrumentu prawnego UE oznacza, że w razie wejścia w życie zmian przepisy będą obowiązywały bezpośrednio i…

 • Zmiany w prawie telekomunikacyjnym

  21 grudnia 2020 r. wchodzi w życie nowelizacja prawa telekomunikacyjnego. Łatwiejsze rozwiązanie umowy W przypadku umów telekomunikacyjnych zawieranych w formie dokumentowej będzie można rozwiązać je również z zachowaniem tej formy. Po złożeniu oświadczenia o wypowiedzeniu umowy operator telekomunikacyjny w ciągu 1 dnia roboczego zawiadamia abonenta o otrzymaniu wypowiedzenia poprzez SMS (w przypadku wskazania przez abonenta…

 • W sprawie o ochronę dóbr osobistych sąd cywilny może zwolnić dostawcę Internetu z tajemnicy telekomunikacyjnej

  Sąd Najwyższy potwierdził możliwość zwolnienia dostawcy Internetu z tajemnicy telekomunikacyjnej przez sąd w procesie cywilnym o naruszenie dóbr osobistych. W sprawie cywilnej o ochronę dóbr osobistych sąd wystąpił do przedsiębiorcy telekomunikacyjnego (świadczeniodawcy usługi dostępu do Internetu) o przekazanie danych abonenta tej usługi (użytkownika sieci). Przedsiębiorca telekomunikacyjny odmówił udostępnienia danych abonenta powołując się na tajemnicę telekomunikacyjną.…

 • UOKiK: T-Mobile ma zwrócić niewykorzystane środki na kartach prepaid

  Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nakazał T-Mobile zwrócić abonentom usług przedpłacowych (prepaid) niewykorzystane środki na koncie. Jest to pierwsza tego typu decyzja nakazująca zwrot środków. Prezes UOKiK uznał, że brak zwrotu niewykorzystanych środków na kontach prepaid utrudnia abonentom zmianę operatora telekomunikacyjnego. Działanie takie w ocenie UOKiK narusza m.in.: art. 57 ust. 5 prawa telekomunikacyjnego…

 • Nowe obowiązki w związku z pandemią w obszarze telekomunikacji

  Operatorzy telekomunikacyjni w związku z pandemią COVID-19 zostali zobligowani do przekazania danych lokalizacyjnych abonentów. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 zawiera m.in. dwie nowe regulacje w obszarze telekomunikacji. Przekazywanie danych abonentów Nałożono na operatorów telekomunikacyjnych obowiązek przekazywania (na żądanie ministra) danych lokalizacyjnych osób…

 • UODO: kopiowanie dokumentów tożsamości

  Prezes UODO zareagował na praktykę kserowania/skanowania dokumentów tożsamości przez tzw. instytucje obowiązane i w związku z tym wystąpił z zapytaniem do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Instytucje obowiązane mogą pozyskiwać i przetwarzać dane osobowe znajdujące się na dokumentach tożsamości, w tym sporządzać ich kopie, jednak zdaniem Prezesa UODO należy każdorazowo dokonać oceny i weryfikacji zasadności sporządzania…

 • Przetwarzanie informacji w chmurze obliczeniowej w sektorze finansowym

  Urząd Komisji Nadzoru Finansowego opublikował „Komunikat dotyczący przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej”. Komunikat, który ma formę 24-stronicowego opracowania jest podejściem krajowym do outsourcingu przetwarzania informacji w chmurze obliczeniowej dla sektora finansowego (model referencyjny) i ma pomóc podmiotom nadzorowanym oraz wyjaśnić wątpliwości interpretacyjne. Dokument jest dostępny pod adresem: https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Komunikat_UKNF_Chmura_Obliczeniowa_68669.pdf

 • Prawo do bycia zapomnianym w wyszukiwarce internetowej

  Trybunał Sprawiedliwości UE (TSUE) wielokrotnie w swoich orzeczeniach interpretował prawo do bycia zapomnianym w odniesieniu do wyszukiwarek internetowych.   W sprawie C‑131/12 jednoznacznie uznał działalność wyszukiwarek internetowych za przetwarzanie danych osobowych, a ich operatorów za administratora danych oraz przesądził (z pewnymi wyjątkami, które dotyczą chociażby osób publicznych) o możliwości żądania usunięcia wyników wyszukiwania, jeżeli zawierają…

 • Prawo do bycia zapomnianym

  Prawo do usunięcia danych (zwane „prawem do bycia zapomnianym”) zostało uregulowane w art. 17 RODO i uprawnia do żądania od administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych. Prawo to nie jest jednak bezwzględne i wymaga zaistnienia jednej ze wskazanych przesłanek. Można zażądać usunięcia danych, jeżeli te nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub…