Tag / Prawo nowych technologii

  Loading posts...
 • Niejasne zasady wypłat i naliczania opłat za dodatkowe usługi naruszają interesy konsumentów

  Serwis Vinted został ukarany przez Prezesa UOKiK karą pieniężną w wysokości ponad 5,3 milionów złotych za niedozwolone praktyki naruszające interesy konsumentów. Prezes UOKiK (decyzją z dnia 9 maja 2022 r., nr DOZIK-8/2022) ukarał serwis Vinted za stosowanie nieuczciwych praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów polegających na: wprowadzającym w błąd nieinformowaniu konsumentów w jasny, jednoznaczny sposób oraz…

 • W sprawie o ochronę dóbr osobistych sąd cywilny może zwolnić dostawcę Internetu z tajemnicy telekomunikacyjnej

  Sąd Najwyższy potwierdził możliwość zwolnienia dostawcy Internetu z tajemnicy telekomunikacyjnej przez sąd w procesie cywilnym o naruszenie dóbr osobistych. W sprawie cywilnej o ochronę dóbr osobistych sąd wystąpił do przedsiębiorcy telekomunikacyjnego (świadczeniodawcy usługi dostępu do Internetu) o przekazanie danych abonenta tej usługi (użytkownika sieci). Przedsiębiorca telekomunikacyjny odmówił udostępnienia danych abonenta powołując się na tajemnicę telekomunikacyjną.…

 • Prawo do bycia zapomnianym w wyszukiwarce internetowej

  Trybunał Sprawiedliwości UE (TSUE) wielokrotnie w swoich orzeczeniach interpretował prawo do bycia zapomnianym w odniesieniu do wyszukiwarek internetowych.   W sprawie C‑131/12 jednoznacznie uznał działalność wyszukiwarek internetowych za przetwarzanie danych osobowych, a ich operatorów za administratora danych oraz przesądził (z pewnymi wyjątkami, które dotyczą chociażby osób publicznych) o możliwości żądania usunięcia wyników wyszukiwania, jeżeli zawierają…

 • Kiedy należy zgłosić naruszenie ochrony danych

  Zgodnie z RODO administrator bez zbędnej zwłoki zgłasza organowi nadzorczemu naruszenie ochrony danych osobowych. Pojęcie „bez zbędnej zwłoki” należy interpretować w odniesieniu do konkretnej sytuacji, z uwzględnieniem charakteru i wagi naruszenia, konsekwencji oraz niekorzystnych skutków dla osób narażonych. Ponadto prawodawca unijny doprecyzowuje, że zgłoszenie musi być dokonane w miarę możliwości, nie później niż w terminie…

 • Swobodny przepływ danych w UE

  28 maja 2019 r. wchodzi w życie rozporządzenie europejskie w sprawie ram swobodnego przepływu danych nieosobowych w Unii Europejskiej, które ma ułatwić przetwarzanie danych oraz przyczynić się do rozwoju gospodarki opartej na danych. Rozporządzenie ma zastosowanie do danych innych niż dane osobowe. Lokalizacja danych lub innego rodzaju przetwarzanie na terytorium UE nie może być ograniczone…

 • Zgromadzenie wspólników na odległość

  Projekt ustawy zmieniający kodeks spółek handlowych i umożliwiający wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej podczas zgromadzenia wspólników sp. z o.o. trafił do Sejmu. Proponowane zmiany mają umożliwić wprowadzenie w umowie spółki zapisów o możliwości udziału wspólników w zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, obejmujących przykładowo: transmisję obrad w czasie rzeczywistym oraz dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w…

 • Zmiany w prawie telekomunikacyjnym

  Rząd przedstawił projekt zmiany prawa telekomunikacyjnego. Projekt zakłada, że każdy przedsiębiorca telekomunikacyjny będzie objęty corocznym obowiązkiem sprawozdawczym do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej dotyczącym rodzaju i zakresu wykonywanej działalności oraz wielkości sprzedaży usług, jednak nie będzie już musiał przedkładać rocznego sprawozdania finansowego. Ponadto w przypadku zawierania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z konsumentem, ten będzie miał…

 • Właściwość sądu przy naruszeniu dóbr osobistych w Internecie

  Przedsiębiorca może wytoczyć powództwo o naruszenie dóbr osobistych w Internecie przed sądem państwa członkowskiego, w którym znajduje się centrum jej interesów – tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). 1. Sprawa dotyczyła powództwa estońskiej spółki Bolagsupplysningen wytoczonego przed estońskim sądem przeciwko szwedzkiej spółce Svenska Handel AB (zrzeszającej pracowników sektora handlowego), w którym domagała się skorygowania opublikowanych…

 • Ustawa o elektromobilności

  Trwają prace nad ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Projekt ustawy przewiduje określenie wymagań technicznych oraz zasad funkcjonowania i rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Ustawa będzie definiować pojęcie „pojazdu elektrycznego” jako pojazdu samochodowego o napędzie spalinowo-elektrycznym albo elektrycznym, a także regulować zasady świadczenia usług w zakresie ładowania pojazdów elektrycznych. Przepisy projektowanej ustawy zakładają szereg czynników mobilizujących…

 • Znak towarowy to nie patent

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uchylił decyzję rejestrującą znak towarowy związany z „kostką Rubika”. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) dokonał rejestracji trójwymiarowego kształtu sześciennego dla „układanek trójwymiarowych”. Niemiecka firma złożyła wniosek o unieważnienie prawa do trójwymiarowego znaku towarowego, uzasadniając to m.in. tym, że wniosek obejmuje rozwiązania techniczne polegające na zdolności rotacji, a tego typu…