Fundacja rodzinna

22 maja 2023 r. zaczyna obowiązywać ustawa o fundacji rodzinnej, która wprowadza nowy podmiot do polskiego porządku prawnego. Nowe przepisy mają ułatwić kwestie zarządzania i sukcesji majątkiem, a regulacje wzorowane są na rozwiązaniach obowiązujących w innych krajach. Wbrew nazwie, nie dotyczy wyłączenie rodziny.

Cel i działalność fundacji rodzinnej

Fundacja rodzinna tworzona jest w celu gromadzenia mienia, zarządzania nim w interesie beneficjentów oraz spełniania świadczeń na rzecz beneficjentów.

Świadczenia obejmują składniki majątkowe (w tym środki pieniężne), rzeczy lub prawa przeniesione na beneficjenta albo oddane beneficjentowi do korzystania przez fundację zgodnie ze statutem i listą beneficjentów.

Fundacja jest depozytariuszem przekazanego jej majątku i z uzyskanego przychodu realizuje świadczenia na rzecz beneficjentów, w tym może nawet ponosić koszty kształcenia lub utrzymania beneficjenta będącego osobą fizyczną.

W ograniczonym zakresie fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, m.in. w zakresie zbywania mienia, najmu, dzierżawy lub udostępniania mienia do korzystania, nabywania i zbywania papierów wartościowych, udzielania pożyczek pomiotom powiązanym lub beneficjentom.

Fundator, beneficjenci i organy fundacji rodzinnej

Fundatorem może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która złożyła oświadczenie o ustanowieniu fundacji rodzinnej w akcie założycielskim albo w testamencie.

Beneficjentami fundacji (wbrew jej nazwie) mogą być nie tylko członkowie rodziny fundatora.

Organami fundacji są zarząd, rada nadzorcza (obowiązkowa tylko, jeżeli liczba beneficjentów przekracza dwadzieścia pięć osób) i zgromadzenie beneficjentów.

Założenie fundacji rodzinnej

Do założenia fundacji rodzinnej, poza oświadczeniem o jej ustanowieniu, wymagane jest wniesienie funduszu założycielskiego (w wysokości co najmniej 100.000 zł), ustalenie statutu, wykonanie spisu mienia, ustanowienie organów fundacji oraz wpisanie do rejestru.

Zajmujemy się zakładaniem i obsługą fundacji rodzinnych oraz kompleksowym wsparciem i doradztwem w tym zakresie, zapraszamy do kontaktu i współpracy.