Możliwość potwierdzanie tożsamości aplikacją mObywatel

Jedną z usług udostępnianą w aplikacji mObywatel jest dokument mObywatel, który może służyć do stwierdzenia tożsamości osoby na równi z dowodem osobistym i paszportem.

Jak stanowi art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz. U. z 2023 r., poz. 1234 – dalej „ustawa”), jeżeli z przepisu prawa wynika obowiązek stwierdzenia tożsamości lub obywatelstwa polskiego na podstawie dokumentu tożsamości, w szczególności na podstawie dowodu osobistego, obowiązek ten uznaje się za spełniony w przypadku stwierdzenia tożsamości lub obywatelstwa polskiego na podstawie dokumentu mObywatel.

Dokument mObywatel nie może być jednak stosowany wszędzie i ustawa przewiduje wyjątki w tym zakresie.

Dokument ten nie uprawnia do przekraczania granicy państwowej (art. 7 ust. 5 pkt. 1 ustawy), a więc w żadnym razie nie zastąpi w tym zakresie tradycyjnych dokumentów.

Ponadto, zgodnie z art. 7 ust. 5 pkt. 2 ustawy, nie może być wykorzystywany do stwierdzenia tożsamości lub obywatelstwa polskiego w przypadku wystąpienia albo uzasadnionego przypuszczenia wystąpienia okoliczności, w których wykorzystanie tego dokumentu nie zapewni niezbędnego poziomu pewności i bezpieczeństwa stwierdzenia tożsamości lub obywatelstwa polskiego albo nie może być przeprowadzone w warunkach zapewniających taki poziom.

Przypadki wystąpienia powyższych okoliczności uniemożliwiających używanie dokumentu mObywatel, zgodnie z art. 7 ust. 6 ustawy, określi Rada Ministrów w rozporządzeniu.