Giełdy i kantory kryptowalut nie podlegają kontroli KNF

Komisja Nadzoru Finansowego wydała komunikat w sprawie kontroli giełd i kantorów kryptowalut.

KNF jasno wskazuje w swoim komunikacie (ze stycznia tego roku), że brak jest podstaw do kontroli giełd i kantorów kryptowalut:

Nadzór KNF nad niektórymi podmiotami prowadzącymi giełdy czy kantory kryptowalut może być sprawowany jedynie w przypadku świadczenia przez te podmioty usług płatniczych, na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, co każdorazowo wiąże się z obowiązkiem uzyskania stosownego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności jako krajowa instytucja płatnicza albo wpis do rejestru małych instytucji płatniczych lub biur usług płatniczych. W takim wypadku nadzór KNF nad takim podmiotem jest sprawowany jedynie w obszarze świadczenia usług płatniczych, natomiast obszar działalności jako giełda lub kantor kryptowalut nie podlega nadzorowi KNF. 

Komisja Nadzoru Finansowego

Jednocześnie KNF wskazał:

Zgodnie z Ustawą AML, podmioty, które świadczą usługi w obszarze walut wirtualnych (wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi, walutami wirtualnymi oraz walutami emitowanymi przez państwo oraz pośrednictwa w tym obszarze i prowadzenia rachunków), są instytucjami obowiązanymi, a podjęcie przez nie działalności wymaga uzyskania wpisu do rejestru prowadzonego przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Zgodnie z przepisami Ustawy AML, w Polsce działalność w zakresie walut wirtualnych, jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców i może być wykonywana po uzyskaniu wpisu do rejestru dla działalności w tym zakresie. Organem właściwym w sprawach rejestru działalności w zakresie walut wirtualnych jest Minister Finansów.

Komisja Nadzoru Finansowego

KNF przypomniała także swoje stanowisko w sprawie wydawania i obrotu kryptoaktywami z 10 grudnia 2020 r.