Kontrola trzeźwości pracowników, nowelizacja Kodeksu pracy

Nowelizacja Kodeksu pracy uchwalona przez Sejm obejmuje nowe przepisy dotyczące kontroli trzeźwości pracowników. 

Nowe przepisy zakładają, że kontrolę trzeźwości pracodawca może prowadzić, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób albo ochrony mienia. 

Kontrola nie może naruszać godności ani innych dóbr osobistych pracownika, a obejmuje badanie metodami niewymagającymi badania laboratoryjnego za pomocą urządzenia posiadającego ważny dokument potwierdzający jego kalibrację lub wzorcowanie.

W przypadku wyniku powyżej dopuszczalnych norm wskazanych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości, pracodawca nie dopuszcza pracownika do pracy.

Na żądanie pracodawcy lub pracownika niedopuszczonego do pracy, badanie stanu trzeźwości może przeprowadzić uprawiony organ powołany do ochrony porządku publicznego przy użyciu metod niewymagających badania laboratyjnego albo metodami laboratoryjnymi (np. badanie krwi), gdy pracownik podważa wynik. 

Dane o badaniu trzeźwości i jego wyniku mogą być przechowywane maksymalnie przez rok, chyba że zastosowana zostanie kara upomnienia, nagany lub kara pieniężna, wówczas dane przechowuje się do upływu czasu uznania kary za niebyłą. 

Badanie trzeźwości pracodawca może przeprowadzać:

  • prewencyjnie, wówczas pracowników objętych kontrolą, sposób przeprowadzania (w tym rodzaj urządzenia i częstotliwość) wskazuje się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu (informując o tym pracowników, co najmniej 2 tygodnie wcześniej),
  • doraźnie, w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że pracownik stawił się do pracy w stanie po użyciu takiego środka lub zażywał taki środek w czasie pracy.

Kontrola trzeźwości obejmuje nie tylko badanie na obecność alkoholu, ale także na obecność innych środków działających podobnie do alkoholu.

Nowe przepisy mają zastosowanie nie tylko do pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, ale także do umów cywilnoprawnych oraz umów B2B.

Zajmujemy się obsługą prawą spółek i prawem pracy, zapraszamy do kontaktu i współpracy.