Tag / Prawo pracy

  Loading posts...
 • Odpowiedzialność porządkowa pracowników

  Kodeks pracy zawiera przepisy dyscyplinujące pracowników i umożliwiające nałożenie kar porządkowych. Kary porządkowe Pracodawca może zastosować naganę lub upomnienie jako kary porządkowe w przypadku naruszenia przez pracownika: ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów BHP lub przeciwpożarowych (PPOŻ) lub uchybienia w przyjętym potwierdzaniu przybycia i obecności (w tym nieusprawiedliwionej nieobecności). Ponadto, w sytuacji naruszenia…

 • Konsekwencje nieprawidłowego wykorzystania zwolnienia lekarskiego

  W przypadku nieprawidłowego wykorzystywania zwolnienia lekarskiego pracownik naraża się na konsekwencje w postaci utraty prawa do wynagrodzenia za okres niezdolności do pracy z powodu choroby, zasiłku chorobowego lub opiekuńczego albo świadczenia rehabilitacyjnego. Utrata prawa do wynagrodzenia, zasiłku chorobowego lub opiekuńczego Jeżeli w okresie zwolnienia lekarskiego pracownik wykonuje pracę zarobkową lub wykorzystuje zwolnienie niezgodnie z jego…

 • Kontrola zwolnienia lekarskiego przez pracodawcę

  Zwolnienia lekarskie mogą, poza Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, kontrolować pracodawcy zatrudniający i zgłaszający do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 pracowników. Pracodawca zatrudniający i zgłaszający do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 pracowników może kontrolować zwolnienia lekarskie od pracy z powodu choroby lub konieczności sprawowania przez ubezpieczonego opieki nad członkiem rodziny, a kontrola obejmuje kontrolę formalną oraz kontrolę prawidłowości wykorzystania…

 • Praca zdalna w związku z kornawirusem

  W związku z epidemią COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej. Zgodnie z przyjętą ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych pracodawca w celu przeciwdziałania COVID-19 może polecić pracownikowi wykonywanie przez czas oznaczony pracy poza miejscem…

 • Zwolnienie ze świadczenia pracy jest uprawnieniem kierowniczym

  Sąd Najwyższy (SN) rozpatrując skargę kasacyjną ugruntował stanowisko na temat charakteru zwolnienia pracownika ze świadczenia pracy w okresie trwania wypowiedzenia. W gruncie rzeczy SN odrzucił stanowisko, że zwolnienie pracownika ze świadczenia pracy jest oświadczeniem woli w rozumieniu kodeksu cywilnego. Sędziowie argumentowali, że stosowanie pomocniczo przepisów kodeksu cywilnego w kwestiach prawa pracy musi być poprzedzone oceną…

 • Ukryty monitoring pracowników

  Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał kolejny wyrok w sprawie zastosowania ukrytego monitoringu w stosunku do pracowników. Sprawa zawisła przed sądami hiszpańskimi, które rozstrzygały na niekorzyść pracowników. W konsekwencji pracownicy skierowali skargę na naruszenie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Postępowanie miało na celu zbadanie m.in. czy stosujący ukryty monitoring pracodawca naruszył prawo…

 • Zmiany w kodeksie pracy

  Sejm przyjął prezydencką nowelizację kodeksu pracy. Dyskryminacja Uznając za nieuzasadnione dotychczasowe zróżnicowanie oraz odmienne ukształtowanie w kodeksie pracy konsekwencji naruszenia dyskryminacji i nierównego traktowania, autorzy projektu wprowadzają otwarty katalog przesłanek uzasadniających dyskryminację. Zmiana spowoduje, jak czytamy w uzasadnieniu, że „każde nieuzasadnione obiektywnymi przyczynami nierówne traktowanie pracowników będzie uznawane za dyskryminację”. Odszkodowanie za mobbing także podczas…

 • Nowe zasady przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników

  Podpisana przez prezydenta 3 kwietnia (prawie trzy lata po wejściu w życie RODO) ustawa wdrażająca RODO modyfikuje ponad 150 ustaw i wprowadza kilka istotnych zmian dla pracodawców. Rekrutacja Po wejściu w życie nowych przepisów pracodawca od kandydatów do pracy będzie mógł żądać następujących danych osobowych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia oraz danych kontaktowych (wskazanych…

 • Przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy

  Kodeks pracy precyzuje terminy przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy. Podstawowy termin przedawnienia Podstawowym terminem przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy jest okres 3 lat liczony od dnia, w którym dane roszczenie stało się wymagalne. Co istotne: przedawnienia z kodeksu pracy obejmują zarówno roszczenia majątkowe, jak i niemajątkowe. Kwalifikowane terminy przedawnienia Gdy roszczenie zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem…

 • Czy pozostawanie „pod telefonem” to czas pracy?

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku w sprawie C-518/15 wyjaśnił, jak należy rozumieć unijne pojęcie czasu pracy w kontekście pozostawania na dyżurze „pod telefonem”. Czas pracy Według unijnej dyrektywy czas pracy to każdy okres, podczas którego pracownik pracuje, jest do dyspozycji pracodawcy oraz wykonuje swoje działania lub spełnia obowiązki zgodnie z przepisami prawa krajowego…