Tag / Prawo pracy

  Loading posts...
 • Odpowiedzialność porządkowa pracowników

  Kodeks pracy zawiera przepisy dyscyplinujące pracowników i umożliwiające nałożenie kar porządkowych. Kary porządkowe Pracodawca może zastosować naganę lub upomnienie jako kary porządkowe w przypadku naruszenia przez pracownika: ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów BHP lub przeciwpożarowych (PPOŻ) lub uchybienia w przyjętym potwierdzaniu przybycia i obecności (w tym nieusprawiedliwionej nieobecności). Ponadto, w sytuacji naruszenia…

 • Konsekwencje nieprawidłowego wykorzystania zwolnienia lekarskiego

  W przypadku nieprawidłowego wykorzystywania zwolnienia lekarskiego pracownik naraża się na konsekwencje w postaci utraty prawa do wynagrodzenia za okres niezdolności do pracy z powodu choroby, zasiłku chorobowego lub opiekuńczego albo świadczenia rehabilitacyjnego. Utrata prawa do wynagrodzenia, zasiłku chorobowego lub opiekuńczego Jeżeli w okresie zwolnienia lekarskiego pracownik wykonuje pracę zarobkową lub wykorzystuje zwolnienie niezgodnie z jego…

 • Kontrola zwolnienia lekarskiego przez pracodawcę

  Zwolnienia lekarskie mogą, poza Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, kontrolować pracodawcy zatrudniający i zgłaszający do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 pracowników. Pracodawca zatrudniający i zgłaszający do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 pracowników może kontrolować zwolnienia lekarskie od pracy z powodu choroby lub konieczności sprawowania przez ubezpieczonego opieki nad członkiem rodziny, a kontrola obejmuje kontrolę formalną oraz kontrolę prawidłowości wykorzystania…

 • Rekomendacje dotyczące ochrony danych osobowych podczas pracy zdalnej

  W związku z pandemią koronawirusa i przechodzeniem na pracę zdalną Urząd Ochrony Danych Osobowych opublikował zalecenia dotyczące ochrony danych osobowych podczas telepracy. W dokumencie uwzględniono m.in. następujące rekomendacje: postępować zgodnie z przyjętą w organizacji i spółce procedurą; nie instalować zbędnych aplikacji i programów; aktualizować oprogramowanie; wydzielić przestrzeń do pracy, aby osoby postronne nie miały do…

 • Praca zdalna w związku z kornawirusem

  W związku z epidemią COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej. Zgodnie z przyjętą ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych pracodawca w celu przeciwdziałania COVID-19 może polecić pracownikowi wykonywanie przez czas oznaczony pracy poza miejscem…

 • Zwolnienie ze świadczenia pracy jest uprawnieniem kierowniczym

  Sąd Najwyższy (SN) rozpatrując skargę kasacyjną ugruntował stanowisko na temat charakteru zwolnienia pracownika ze świadczenia pracy w okresie trwania wypowiedzenia. W gruncie rzeczy SN odrzucił stanowisko, że zwolnienie pracownika ze świadczenia pracy jest oświadczeniem woli w rozumieniu kodeksu cywilnego. Sędziowie argumentowali, że stosowanie pomocniczo przepisów kodeksu cywilnego w kwestiach prawa pracy musi być poprzedzone oceną…

 • Ukryty monitoring pracowników

  Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał kolejny wyrok w sprawie zastosowania ukrytego monitoringu w stosunku do pracowników. Sprawa zawisła przed sądami hiszpańskimi, które rozstrzygały na niekorzyść pracowników. W konsekwencji pracownicy skierowali skargę na naruszenie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Postępowanie miało na celu zbadanie m.in. czy stosujący ukryty monitoring pracodawca naruszył prawo…

 • Zmiany w kodeksie pracy

  Sejm przyjął prezydencką nowelizację kodeksu pracy. Dyskryminacja Uznając za nieuzasadnione dotychczasowe zróżnicowanie oraz odmienne ukształtowanie w kodeksie pracy konsekwencji naruszenia dyskryminacji i nierównego traktowania, autorzy projektu wprowadzają otwarty katalog przesłanek uzasadniających dyskryminację. Zmiana spowoduje, jak czytamy w uzasadnieniu, że „każde nieuzasadnione obiektywnymi przyczynami nierówne traktowanie pracowników będzie uznawane za dyskryminację”. Odszkodowanie za mobbing także podczas…

 • Nowe zasady przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników

  Podpisana przez prezydenta 3 kwietnia (prawie trzy lata po wejściu w życie RODO) ustawa wdrażająca RODO modyfikuje ponad 150 ustaw i wprowadza kilka istotnych zmian dla pracodawców. Rekrutacja Po wejściu w życie nowych przepisów pracodawca od kandydatów do pracy będzie mógł żądać następujących danych osobowych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia oraz danych kontaktowych (wskazanych…