Unia Europejska rozszerza zakres tajemnicy przedsiębiorstwa

Rząd przedłożył projekt zmieniający ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Modyfikacja ustawy to wynik implementacji unijnej dyrektywy, której celem jest zharmonizowanie w UE przepisów dotyczących standardów ochrony informacji poufnych przedsiębiorstwa.

W dyrektywie przyjęto zasadę harmonizacji minimalnej, zgodnie z którą poziom ochrony informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w poszczególnych państwach członkowskich nie może być niższy niż określony w dyrektywie.

Rozszerzenie definicji i należyta staranność

Rozszerzono definicję „czynu nieuczciwej konkurencji”, którym po zmianach będzie także pozyskanie cudzej informacji stanowiącej tajemnicę.

Ponadto obecna definicja „tajemnicy przedsiębiorstwa” wymaga, aby przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania informacji w poufności, a w zmienionej wersji będzie musiał – zarówno przedsiębiorca, jak i inna osoba uprawniona – dochować należytej staranności w celu utrzymania informacji w poufności.

Obecnie
Po zmianach
Czynem nieuczciwej konkurencji jest przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa albo ich nabycie od osoby nieuprawnionej, jeżeli zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy. Czynem nieuczciwe konkurencji jest ujawnienie, wykorzystanie lub pozyskanie cudzych informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

 

Brak ograniczeń czasowych

W obecnym stanie prawnym osoba, która świadczyła pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego ­ ma obowiązek ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa przez okres 3 lat od ustania stosunku prawnego, chyba że umowa stanowi inaczej albo ustał stan tajemnicy.

Zgodnie z wymaganiami dyrektywy, projektodawca ustawy całkowicie usunął powyższy przepis, a pracownik będzie zobowiązany bez ograniczeń czasowych do ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.

Rozszerzenie kręgu osób odpowiedzialnych

Rozszerzono także krąg osób podlegających przepisom karnym w związku z naruszeniem obowiązku zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa.

W nowelizowanej ustawie dodano, że kto ujawnia lub wykorzystuje informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa, z którą zapoznał się, biorąc udział w rozprawie lub w innych czynnościach postępowania sądowego dotyczącego roszczeń z tytułu czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na naruszeniu tajemnicy przedsiębiorstwa albo przez dostęp do akt takiego postępowania, jeżeli w postępowaniu tym została wyłączona jawność rozprawy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Źródło: projekt ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw (druk 2549).