Tag / Prawo w biznesie

  Loading posts...
 • Wybrane zmiany w prawie obowiązujące od stycznia

  Przedstawiamy wybrane zmiany w prawie obowiązujące od stycznia 2021 r.  wzrasta płaca minimalna z obecnych 2600 zł do 2800 zł; wchodzi obowiązek rejestrowania i zgłaszania do ZUS umów o dzieło; wchodzą w życie zmiany w używaniu kas fiskalnych; wchodzi w życie nowe prawo zamówień publicznych; projekty budowlane muszą spełniać nowe normy energooszczędne; osoby prowadzące jednoosobową…

 • COVID-19: pomoc finansowa UE dla Polski

  Unia Europejska (decyzją Rady UE) udzieliła Polsce wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem w sytuacji nadzwyczajnej, jaka wystąpiła w związku z pandemią COVID-19. Według tegorocznych prognoz na koniec 2020 r. deficyt oraz dług sektora instytucji rządowych i samorządowych w Polsce wyniosą odpowiednio 9,5% i 58,5% PKB. Ponadto przewiduje się, że PKB Polski zmniejszy…

 • Umorzenie pożyczki dla mikroprzedsiębiorców bez potrzeby wniosku

  Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców udzielone przez starostę (za pośrednictwem urzędów pracy) w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 miały początkowo podlegać umorzeniu na wniosek przedsiębiorcy, ale czerwcowa nowelizacja ustawy zniosła ten wymóg. Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców udzielone do kwoty 5.000 zł na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,…

 • Odpowiedzialność pełnomocnika spółki

  Zarządy spółek w celu zwiększenia operacyjności nierzadko ustanawiają dodatkowych reprezentantów do wykonywania określonych zadań w imieniu spółki. Umocowanie do działania w cudzym imieniu może opierać się na oświadczeniu reprezentowanego (pełnomocnictwo). Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna mająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Osoba, której udzielono pełnomocnictwa może działać w jego granicach, a odpowiedzialność za…

 • Obowiązkowe przekazanie informacji o beneficjentach rzeczywistych

  Zgodnie z przepisami z 2019 r. wszystkie spółki mają obowiązek przekazywania informacji o beneficjentach rzeczywistych do centralnego rejestru. W związku z pandemią COVID-19 wydłużono termin dla spółek zarejestrowanych przed 13 października 2019 r., które muszą przekazać informacje do 13 lipca br. Brak przekazania informacji w terminie zagrożony jest karą do miliona złotych. Doradzamy w zakresie…

 • Wydłużono termin zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

  Wydłużono termin zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). W związku z pandemią COVID-19 wydłużono z 6 do 9 miesięcy termin zgłoszenia informacji do CRBR dla spółek, które zostały wpisane do KRS przed dniem wejścia w życie przepisów dot. CRBR (tj. przed 13 października 2019 r). Spółki te mają czas na…

 • RODO: plan kontroli sektorowych na 2020 r.

  2 stycznia Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) opublikował szczegółowy plan kontroli sektorowych. W 2020 r. Prezes UODO skontroluje: Organy przetwarzające dane osobowe w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS) i Wizowym Systemie Informacyjnym (VIS), włączając audyt bezpieczeństwa. Kontrola obejmie m.in. konsulaty i organy administracji skarbowej. Banki – w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku ze sporządzeniem kopii/skanów…

 • Nowe zasady przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników

  Podpisana przez prezydenta 3 kwietnia (prawie trzy lata po wejściu w życie RODO) ustawa wdrażająca RODO modyfikuje ponad 150 ustaw i wprowadza kilka istotnych zmian dla pracodawców. Rekrutacja Po wejściu w życie nowych przepisów pracodawca od kandydatów do pracy będzie mógł żądać następujących danych osobowych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia oraz danych kontaktowych (wskazanych…

 • Nowe terminy przedawnienia roszczeń

  Weszły w życie nowe przepisy skracające terminy przedawnienia roszczeń.  O planowanych zmianach pisaliśmy w lipcu zeszłego roku. Ogólny termin Ogólny termin przedawnienia roszczeń wynosi teraz sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Tytuły egzekucyjne Sześcioletni termin przedawnienia przyjęto także do roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem…

 • Unia Europejska rozszerza zakres tajemnicy przedsiębiorstwa

  Rząd przedłożył projekt zmieniający ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Modyfikacja ustawy to wynik implementacji unijnej dyrektywy, której celem jest zharmonizowanie w UE przepisów dotyczących standardów ochrony informacji poufnych przedsiębiorstwa. W dyrektywie przyjęto zasadę harmonizacji minimalnej, zgodnie z którą poziom ochrony informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w poszczególnych państwach członkowskich nie może być niższy niż określony w dyrektywie.…