Tag / Prawo w biznesie

  Ładowanie…
 • Obowiązkowe przekazanie informacji o beneficjentach rzeczywistych

  Zgodnie z przepisami z 2019 r. wszystkie spółki mają obowiązek przekazywania informacji o beneficjentach rzeczywistych do centralnego rejestru. W związku z pandemią COVID-19 wydłużono termin dla spółek zarejestrowanych przed 13 października 2019 r., które muszą przekazać informacje do 13 lipca br. Brak przekazania informacji w terminie zagrożony jest karą do miliona złotych. Doradzamy w zakresie…

 • Nowe zasady przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy i pracowników

  Podpisana przez prezydenta 3 kwietnia (prawie trzy lata po wejściu w życie RODO) ustawa wdrażająca RODO modyfikuje ponad 150 ustaw i wprowadza kilka istotnych zmian dla pracodawców. Po wejściu w życie nowych przepisów pracodawca od kandydatów do pracy będzie mógł żądać następujących danych osobowych: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia oraz danych kontaktowych (wskazanych przez…

 • Nowe terminy przedawnienia roszczeń

  Weszły w życie nowe przepisy skracające terminy przedawnienia roszczeń.  O planowanych zmianach pisaliśmy w lipcu zeszłego roku. Ogólny termin Ogólny termin przedawnienia roszczeń wynosi teraz sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Tytuły egzekucyjne Sześcioletni termin przedawnienia przyjęto także do roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem…

 • Unia Europejska rozszerza zakres tajemnicy przedsiębiorstwa

  Rząd przedłożył projekt zmieniający ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Modyfikacja ustawy to wynik implementacji unijnej dyrektywy, której celem jest zharmonizowanie w UE przepisów dotyczących standardów ochrony informacji poufnych przedsiębiorstwa. W dyrektywie przyjęto zasadę harmonizacji minimalnej, zgodnie z którą poziom ochrony informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w poszczególnych państwach członkowskich nie może być niższy niż określony w dyrektywie.…

 • Ułatwienia w dochodzeniu transgranicznych wierzytelności

  Od 18 stycznia 2017 r. obowiązuje rozporządzenie unijne ustanawiające procedurę uzyskania nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym. Rozporządzenie ustanawia postępowanie umożliwiające uzyskanie europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym w postaci „nakazu zabezpieczenia” lub „nakazu”. Nakaz ma zabezpieczyć wierzyciela do określonej przez sąd kwoty. Zakres przedmiotowy rozporządzenia obejmuje transgraniczne roszczenia pieniężne w sprawach cywilnych i handlowych. Aktu…

 • Ułatwienie podejmowania działalności usługowej

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odniósł się do celu dyrektywy usługowej. Trybunał wyraził swoje stanowisko w w trybie pytania prejudycjalnego zadanego przez Sąd Najwyższy Zjednoczonego Królestwa (Supreme Court of the United Kingdom). Istotą sprawy było zbadanie nakładanych na przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie określonej działalności gospodarczej opłat administracyjnych, których wysokość przekraczała rzeczywiste koszty procedury…