Protokołowanie uchwał zarządu

Uchwały zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością muszą być protokołowane. Nowelizacja kodeksu spółek handlowych od 13 października 2022 r. wprowadziła taki obowiązek.

Zgodnie z art. 208(1) KSH uchwały zarządu sp. z o.o. muszą być protokołowane, a protokół powinien zawierać:

  • porządek obrad,
  • imiona i nazwiska obecnych członków zarządu,
  • liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały.

Dodatkowo w protokole należy wskazać zdanie odrębne zgłoszone przez członka zarządu wraz z jego ewentualnym umontowaniem.

Zgodnie z art. 209 KSH członek zarządu może żądać także ujawienia w protokole wystąpienia sprzeczności interesów członka zarządu (jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście) z interesami spółki oraz wstrzymania się od udziału w głosowaniu.

Obowiązkowi protokołowania podlegają wszystkie uchwały podejmowane w każdym trybie, w tym także uchwały podejmowane na posiedzeniu oraz uchwały podejmowane przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Protokół – zgodnie z art. 208(1) zdanie ostatnie KSH – musi być podpisany przez co najmniej członka zarządu prowadzącego posiedzenie lub zarządzającego głosowanie, chyba że umowa spółki lub regulamin zarządu stanowi inaczej.

Zajmujemy się kompleksową obsługą spółek kapitałowych oraz outsourcingiem prawnym dla spółek. W przypadku zainteresowania współpracą lub w przypadku wątpliwości w zakresie opisywanych zagadnień, zapraszamy do kontaktu.