Apteki nie mogą sprzedawać leków na stronach aukcyjnych

Sądy administracyjne zgodnie podtrzymały decyzję Głównego Inspektora Farmaceutycznego, który nakazał zaprzestania sprzedaży leków na stronie aukcyjnej.

Sprawa trafiła na wokandę Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) na skutek skargi kasacyjnej będącej pokłosiem najpierw decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego zobowiązującej spółkę do zaprzestania niezgodnej z prawem sprzedaży produktów leczniczych (w tym przypadku przez portal aukcyjny), a następnie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego podtrzymującego tę decyzję.

Zgodnie z wyrokami WSA i NSA sprzedaż produktów leczniczych nie może być prowadzona przez pośredników, w tym portale aukcyjne. Prawo farmaceutyczne definiuje sprzedaż wysyłkową produktów leczniczych dostępnych bez recepty jako umowę sprzedaży zawieraną z pacjentem bez jednoczesnej obecności obu stron przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, co zdaniem sądów wyklucza możliwość udziału pośredników, a ponadto sprzedaż z ich udziałem narusza rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie warunków wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza.

W świetle powyższych orzeczeń i decyzji podmioty uprawnione do wysyłkowej sprzedaży leków, tj. apteki ogólnodostępne i punkty apteczne, nie mogą prowadzić takiej sprzedaży poprzez pośredników, w tym portali aukcyjnych.

Źródło: wyrok NSA (II GSK 1269/16).