Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwa

Sejm przyjął ustawę o zarządzie przedsiębiorstwem po śmierci właściciela.

Ustawa reguluje zasady tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy, który we własnym imieniu wykonywał działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) oraz kontynuowania działalności gospodarczej wykonywanej z wykorzystaniem tego przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwo w spadku

Ustawodawca wprowadza pojęcie „przedsiębiorstwa w spadku” obejmującego składniki niematerialne i materialne, przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, stanowiące mienie przedsiębiorcy w chwili jego śmierci.Właścicielami przedsiębiorstwa w spadku są spadkobiercy oraz małżonek przedsiębiorstwa, jeżeli w chwili śmierci przedsiębiorcy stanowiło ono w całości mienie przedsiębiorcy i jego małżonka.

Zarząd sukcesyjny

Po śmierci przedsiębiorcy do czasu uregulowania spraw spadkowych, które często toczą się latami, przedsiębiorstwo może prowadzić zarządca sukcesyjny.

Zarządcę może za życia wskazać sam przedsiębiorca dokonując stosownego wpisu w CEIDG lub zastrzegając, że z chwilą śmierci przedsiębiorcy zarządcą stanie się wskazany prokurent.

Jeżeli zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony z chwilą śmierci przedsiębiorcy, może go powołać: małżonek przedsiębiorcy, któremu przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku lub osoba, która przyjęła zapis windykacyjny, a którego przedmiotem jest przedsiębiorstwo albo udział w przedsiębiorstwie, a jeżeli nie ogłoszono testamentu, w którym został uczyniony taki zapis windykacyjny – osoba, która przyjęła spadek.

Po uprawomocnieniu się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, zarejestrowaniu aktu poświadczenia dziedziczenia albo wydaniu europejskiego poświadczenia spadkowego, zarządcę sukcesyjnego może powołać wyłącznie właściciel przedsiębiorstwa w spadku.

Do powołania zarządcy wymagana jest zgoda osób, którym przysługuje udział w przedsiębiorstwie większy niż 85/100.

Prowadzenie przedsiębiorstwa w spadku

Zarządca sukcesyjny może dokonywać czynności zwykłego zarządu w sprawach wynikających z prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku, a do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest zgoda jego właścicieli, a w braku takiej zgody – zezwolenie sądu.

Zarząd sukcesyjny wygasa z upływem 2 lat od dnia śmierci przedsiębiorstwa, ogłoszenia upadłości albo rzecz jasna: z dniem nabycia przedsiębiorstwa w spadku, kiedy zarząd nim przechodzi w ręce spadkobierców.

Z ważnych przyczyn sąd może przedłużyć okres zarządu sukcesyjnego na okres nie dłuższy niż pięć lat od dnia śmierci przedsiębiorcy.