Ustawa o sygnalistach

Cały czas trwają prace nad wdrożeniem do polskiego systemu prawnego unijnej dyrektywy o ochronie sygnalistów. Projekt wdrażającej polskiej ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa został ogłoszony, ale ustawa nie została jeszcze uchwalona.

Ustawa reguluje zgłaszanie naruszeń prawa rozumianych jako działanie lub zaniechanie niezgodne z prawem lub mające na celu jego obejście, a stosuje się ją do sygnalistów zgłaszających naruszenie w związku z pracą, w tym do pracowników, osób ubiegających się o zatrudnienie, współpracowników na umowie cywilnoprawnej, przedsiębiorców, akcjonariuszy, wspólników, członków organu czy stażystów.

Nie stosuje się ustawy do informacji niejawnych, objętych tajemnicą zawodową (np. radcowską czy adwokacką), tajemnicą narady sędziowskiej czy tajemnicą postępowania karnego.

Ustawa zapewnia sygnalistom konkretne, wskazane środki ochrony i zakaz działań odwetowych.

Pracodawcy zostali zobowiązani pod rygorem odpowiedzialności karnej do ustalenia regulacji wewnętrznych i wprowadzenia wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.