Skrócenie terminów przedawnienia roszczeń

Rozpoczął się proces legislacyjny dotyczący zmiany terminów przedawnienia roszczeń, w tym roszczeń przeciwko konsumentom.

W obecnym stanie prawnym podstawowym terminem przedawnienia roszczeń (nieuregulowanych w przepisach szczególnych) jest termin dziesięcioletni, a dla roszczeń okresowych oraz związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi on trzy lata.

Po zmianie termin dziesięcioletni zostanie skrócony do sześciu lat. To samo będzie dotyczyć roszczeń stwierdzonych m. in. prawomocnym orzeczeniem sądu (także sądu polubownego) lub innego organu powołanego do rozpoznania spraw danego rodzaju.

Ponadto zmieniony zostanie sposób liczenia upływu terminu przedawnienia (jeżeli jest dłuższy niż 2 lata), będzie on się kończył z upływem ostatniego dnia roku kalendarzowego, co w praktyce wydłuży okres przedawnienia.

Zmianie ulegnie także instytucja przedawnienia w stosunku do konsumentów. W projekcie ustawy przedawnienie roszczeń przeciwko konsumentom będzie miało skutek z mocy prawa, tzn. nie będzie trzeba podnosić zarzutu przedawnienia, jeżeli upłynął jego termin. Konsument będzie mógł zrzec się zarzutu przedawnienia, jednak nieważne będzie zrzeczenie się przed upływem terminu przedawnienia.

Jak wskazuje uzasadnienie, celem ustawy jest przede wszystkim zdyscyplinowanie stron stosunków prawnych i zwiększenie pewności obrotu prawnego.

Źródło: projekt ustawy z dnia 31 maja 2017 o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta (http://legislacja.rcl.gov.pl/).