Ułatwienie podejmowania działalności usługowej

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odniósł się do celu dyrektywy usługowej.

Trybunał wyraził swoje stanowisko w w trybie pytania prejudycjalnego zadanego przez Sąd Najwyższy Zjednoczonego Królestwa (Supreme Court of the United Kingdom).

Istotą sprawy było zbadanie nakładanych na przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie określonej działalności gospodarczej opłat administracyjnych, których wysokość przekraczała rzeczywiste koszty procedury rozpoznania wniosku.

Uzasadnieniem dla wyższej opłaty w powyższym przypadku były koszty zarządzania systemem zezwoleń.

Trybunał w wyroku stwierdził, że prawo Unii jest przeszkodą w ustanawianiu wymogu uiszczania należności, których część jest przeznaczana na zarządzanie systemem zezwoleń, także w sytuacji, gdy podlega ona zwrotowi w przypadku negatywnego rozpatrzenia.

Trybunał podkreślił, że opłata związana z ubieganiem się o udzielenie zezwolenia nie może przekraczać kosztów procedury udzielenia zezwolenia.

Ponadto w wyroku zwrócono uwagę, że celem dyrektywy jest ułatwienie podejmowania działalności usługowej, stwierdzając jednocześnie, że opłaty ponad rzeczywiste koszty procedury wydania zezwolenia w żadnym wypadku temu nie służą.

Źródło: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej – Komunikat prasowy nr 127/16.

Podstawa prawna: dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym (Dz.U. L 376 z 27.12.2006).