Większa przejrzystość w zamówieniach publicznych

Obszerna zmiana prawa zamówień publicznych.

Jedną z najistotniejszych zmian w prawie zamówień publicznych jest zmiana definicji „najkorzystniejszej oferty”. Wykluczone z definicji zostały oferty przyjmujące za jedyne kryterium najniższą cenę, chyba że jedynym kryterium oceny jest cena.

W nowej definicji należy uwzględnić bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego w szczególności w przypadku zamówień w zakresie działalności twórczej lub naukowej.

Ponadto w przypadku zamówień na roboty budowlane lub usługi, których wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość 1 miliona euro, powołuje się zespół osób, który będzie nadzorował realizację udzielonego zamówienia, a co najmniej dwóch członków zespołu powołuje się do komisji przetargowej.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016, poz. 1020).