Zmiany w prawie telekomunikacyjnym

21 grudnia 2020 r. wchodzi w życie nowelizacja prawa telekomunikacyjnego.

W przypadku umów telekomunikacyjnych zawieranych w formie dokumentowej będzie można rozwiązać je również z zachowaniem tej formy.

Po złożeniu oświadczenia o wypowiedzeniu umowy operator telekomunikacyjny w ciągu 1 dnia roboczego zawiadamia abonenta o otrzymaniu wypowiedzenia poprzez SMS (w przypadku wskazania przez abonenta w umowie numeru niegeograficznego) lub telefonicznie (w przypadku wskazania numeru geograficznych) oraz w terminie 14 dni potwierdza przyjęcie oświadczenia na trwałym nośniku.

Operatorzy co najmniej raz w roku będą informować abonenta o najkorzystniejszych oferowanych pakietach taryfowych, chyba że abonent nie wyraził zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.

Operatorzy zostali zobowiązani do zapewnienia konsumentowi narzędzia umożliwiającego monitorowanie wykorzystania usług rozliczanych w oparciu o czas albo ilość wykorzystanych danych lub jednostek taryfikacyjnych oraz do powiadamiania o wykorzystaniu limitu zużycia usługi w ramach wybranego przez abonenta pakietu taryfowego.

Abonenci zachowują prawo do przeniesienia dotychczasowego numeru przez okres nie krótszy niż 1 miesiąc od daty rozwiązania umowy.

W przypadku umowy na usługi dostępu do Internetu, abonenci przy zmianie dostawcy usług mają prawo do zachowania ciągłości świadczenia usługi, chyba że nie jest to technicznie wykonalne.

Źródło: ustawa z dnia z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020, poz. 875).