Nowe zasady reklamy suplementów diety

25 listopada 2019 r. nadawcy telewizyjni i organizacje zrzeszające producentów suplementów diety podpisali porozumienie dotyczące sposobu reklamowania suplementów diety.

Porozumienie ma charakter samoregulacji i uszczegóławia w praktyce obowiązujące w tym zakresie przepisy w odniesieniu do reklamy telewizyjnej.

Zgodnie z art. 7 rozporządzenia 1169/2011 (do którego nawiązuje w preambule porozumienie) informacje na temat żywności muszą być rzetelne, jasne i łatwe do zrozumienia i nie mogą wprowadzać w błąd, w szczególności:

 • co do właściwości środka spożywczego, przez przypisywanie środkowi spożywczemu działania lub właściwości, których on nie posiada;
 • przez sugerowanie, że środek spożywczy ma szczególne właściwości, gdy w rzeczywistości wszystkie podobne środki spożywcze mają takie właściwości, zwłaszcza przez szczególne podkreślanie obecności lub braku określonych składników lub składników odżywczych;
 • przez sugerowanie poprzez wygląd, opis lub prezentacje graficzne, że chodzi o określony środek spożywczy lub składnik, mimo że w rzeczywistości komponent lub składnik naturalnie obecny lub zwykle stosowany w danym środku spożywczym został zastąpiony innym komponentem lub innym składnikiem.

Zgodnie z porozumieniem reklama suplementów diety:

 • nie może być kierowana do dzieci i nie powinna być nadawana bezpośrednio przed i bezpośrednio po addycji dla dzieci;
 • nie może wprowadzać w błąd poprzez wskazanie na właściwości lecznicze lub jakiekolwiek zastosowanie lecznicze w związku z istnieniem i przebiegiem choroby;
 • nie może sugerować zastąpienia konsultacji z przedstawicielem zawodu medycznego lub leczenia, a także możliwości zastosowania suplementu zamiast produktu leczniczego;
 • nie może w sposób niezgodny z prawem sugerować wpływu na poprawę stanu zdrowia (dozwolone jest jednak stosowanie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych);
 • powinna obiektywnie informować o jego racjonalnym stosowaniu;
 • nie może sugerować, że spożycie suplementu może zastępować zrównoważoną dietę;
 • nie może być łączona z reklamą produktu leczniczego lub wyrobu medycznego;
 • nie może przedstawiać wizerunku osób, które mogą być odebrane jako przedstawiciele zawodów medycznych, ani nie mogą pojawiać się w niej przedmioty oraz miejsca budzące skojarzenia z wykonywaniem zawodów medycznych (lekarz, dentysta, farmaceuta, technik farmaceutyczny, felczer, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, diagnosta laboratoryjni, fizjoterapeuta), działalnością leczniczą lub rehabilitacyjną;
 • nie może zawierać nazwy chorób w kontekście sugerującym, że suplement posiada właściwości ich zapobiegania lub leczenia;
 • nie może zawierać nazwy nieistniejących chorób;
 • nie może zawierać powołania się na wyniki badań bez wyraźnego wskazania źródła ich pochodzenia,
 • nie może w nieuzasadniony sposób budzić uczucia lęku i odrazy zarówno za pomocą środków werbalnych lub wizualnych, w tym grafiki lub symboli.

Dodatkowo reklama suplementów diety

 • musi zostać oznaczona informacją graficzną z tekstem: „Suplement diety. Zawiera składniki, które wspomagają funkcje organizmu poprzez uzupełnienie normalnej diety. Nie ma właściwości leczniczych.”

Obowiązywanie i rekomendacje

Porozumienie zacznie być stosowane od 1 stycznia 2020 r.

Producenci suplementów diety oraz twórcy reklamy powinni dostosować reklamę do wymagań porozumienia, jeżeli ma ona zostać wyemitowana u nadawców, którzy sygnowali i przystąpili do porozumienia.

Sygnatariuszami porozumienia są Telewizja Polska S.A. Telewizja Polsat, TVN Discovery Polska, Telewizja Puls sp. z o.o., ATM Grupa S.A, MUSIC TV sp. z o.o., Kino Polska TV S.A., ITI Neovision S.A., Lemon Records sp. z o.o., NTL Radomsko sp. z o.o., Stavka sp. z o.o., STOPKLATKA S.A., Superstacja sp. z o.o., TV Spektrum sp. z o.o. oraz PASMI Związek Pracodawców „Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty”, Polska Izba Przemysłu Farmaceutycznego i Wyrobów Medycznych POLFARMED, Krajowa Rada Suplementów i Odżywek oraz Polski Związek Producentów Przemysłu Farmaceutycznego PZPPF.

Porozumienie ma charakter otwarty, co oznacza, że mogą do niego przystępować inni nadawcy.