Działalność bez zgłoszenia (nierejestrowana)

Od 30 kwietnia 2018 r. można prowadzić działalność nierejestrową (nieewidencjonowaną).

Zgodnie z ustawą, nie wymaga rejestracji działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, tj. w 2018 r. 1050 zł, a w 2019 r. 1125 zł.

„Przychód” w rozumieniu ustawy oznacza kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Osoby prowadzące działalność nierejestrowaną nie płacą składek ZUS, a składka zdrowotna jest nieobowiązkowa.

Jeżeli przychód należny z działalności choć raz przekroczy wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, wówczas działalność staje się działalnością gospodarczą i wymaga zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz opłacania należnych składek. Zgłoszenia należy dokonać w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia.