Tag / Prawo dla każdego

  Loading posts...
 • Koronawirus: zakaz przemieszczania się

  W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazano w Polsce swobodnego przemieszczania się osób. Przemieszczanie się osób jest dopuszczalne jedynie w celu: pracy i wykonywania zdań służbowych: wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu…

 • Koronawirus: ograniczenia w dostępie do urzędów

  Od 14 marca do odwołania minister zdrowia ogłosił stan zagrożenia epidemicznego (w całym kraju) w związku z zakażeniami koronawirusem. Od 15 marca do odwołania wykonywanie zadań przez urzędy administracji publicznej (dalej: Urząd) lub inne jednostki wykonujące zadania o charakterze publicznym (dalej: Jednostka), może podlegać ograniczeniu polegającym na wykonywaniu: wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom;…

 • Koronawirus: ograniczenia przemieszczania się

  Od 14 marca do odwołania minister zdrowia ogłosił stan zagrożenia epidemicznego (w całym kraju) w związku z zakażeniami koronawirusem. Stan zagrożenia epidemicznego: ograniczenie przemieszczania się Od 15 marca 2020 r. do odwołania wstrzymuje się przemieszczanie się pasażerów koleją w połączeniach wykonywanych z przekroczeniem granicy Polski. Osoby przekraczające granicę Polski w celu udania się do swojego…

 • Prawo do uzyskania kopii danych osobowych

  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) w jednej ze swoich decyzji doprecyzował jak należy rozumieć udostępnienie kopii danych osobowych stanowiący jeden z elementów prawa dostępu do danych osobowych. Jak wskazuje Prezes UODO, administrator nie ma obowiązku udostępniania nośnika (papierowego lub elektronicznego), na którym przetwarzane są dane osobowe oraz danych, które nie stanowią danych osobowych w…

 • Nie zawsze bank może kserować dowód osobisty

  W ocenie Prezesa UODO przepisy prawa bankowego nie pozwalają bankom na sporządzanie kopii dowodów tożsamości, a jedynie upoważniają do przetwarzania zawartych tam danych osobowych (art. 112b prawa bankowego). Jednak banki mogą (ale nie muszą) kserować dowód osobisty na podstawie upoważnienia zawartego w 34 ust. 4 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu (Dz.U. z…

 • Pierwsza kopia dokumentacji medycznej bezpłatna

  Od 4 maja, w związku ze zmianą ustawy o prawach pacjenta, pierwsze udostępnienie dokumentacji medycznej w określonych formach jest bezpłatne. Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych ma obowiązek udostępnić pacjentowi jego dokumentację medyczną. Udostępnianie może nastąpić w różnych formach, m.in. przez sporządzenie wyciągów, odpisów, kopii lub wydruków, a także w postaci skanu przekazanego drogą mailową lub na…

 • Od marca e-dowód osobisty

  Od marca 2019 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące dowodów osobistych, które mają zostać wyposażone w warstwę elektroniczną. Nowy dowód osobisty ma umożliwiać jego posiadaczowi: uwierzytelnianie w usługach online za pomocą profilu osobistego; składanie podpisu osobistego; potwierdzanie obecności w określonym czasie i miejscu. Będzie posiadał warstwę graficzną i elektroniczną. W warstwie graficznej pojawi się…

 • Działalność bez zgłoszenia (nierejestrowana)

  Od 30 kwietnia 2018 r. można prowadzić działalność nierejestrową (nieewidencjonowaną). Zgodnie z ustawą, nie wymaga rejestracji działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, tj. w 2018 r. 1050 zł, a w 2019 r. 1125 zł. „Przychód” w rozumieniu ustawy oznacza kwoty należne,…

 • W ogłoszeniu o pracę będzie obowiązkowo podawana wysokość wynagrodzenia?

  Do Sejmu trafił projekt ustawy zmieniający Kodeks pracy w zakresie ogłoszeń o pracę. Zgodnie z zaproponowanymi zmianami pracodawca, publikując informację o możliwości zatrudnienia pracownika na danym stanowisku pracy, uwzględnia w niej kwotę proponowanego zasadniczego wynagrodzenia brutto. Gdy pracodawca poda wynagrodzenie w formie zakresu (tzw. widełek) będzie musiał umieścić informację, że kwota podlega negocjacji. Gdy pracodawca…

 • Koniec użytkowania wieczystego

  Sejm i Senat przyjął projekt ustawy przekształcającej prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Przekształcenie we własność Z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe z mocy prawa przekształci się w prawo własności tych gruntów. Zaświadczenie o przekształceniu Podstawą ujawnienia prawa własności gruntu w księdze…