Zmiany w prawie telekomunikacyjnym w związku z RODO

Kolejny pakiet modyfikacji w związku z obowiązywaniem RODO, który wejdzie w życie 4 maja 2019 r., obejmuje również zmiany w prawie telekomunikacyjnym. Wskazujemy na dwie istotne w naszej ocenie zmiany dla branży telekomunikacyjnej.

Dotychczasowe regulacje prawa telekomunikacyjnego w zakresie zgody abonenta lub użytkownika końcowego (do tej pory regulowane w art. 174 PT), zastąpione zostały odwołaniem do przepisów o ochronie danych osobowych, a co za tym idzie zgoda ta musi spełniać wszystkie przesłanki zgody wynikającej z przepisów o ochronie danych osobowych.

Ustawodawca nałożył także na operatorów dodatkowe obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych w zakresie wdrożenia odpowiednich technicznych i organizacyjnych środki ochrony zapewniających bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych. I tak niezależnie od wymogów RODO wskazano, że środki te mają:

  1. zapewnić, aby dostęp do danych osobowych miała osoba posiadająca pisemne upoważnienie wydane przez administratora danych, oraz
  2. chronić przechowywane lub przekazywane dane osobowe przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, przypadkową utratą lub zmianą oraz nieuprawnionym lub bezprawnym przechowywaniem, przetwarzaniem, dostępem lub ujawnieniem, oraz
  3. zapewnić wdrożenie polityki bezpieczeństwa w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych.

Niewdrożenie tych środków jest sankcjonowane karą pieniężną nakładaną przez prezesa UOD w wysokości do 3% przychodu w poprzednim roku kalendarzowym, przy ustalaniu wysokości kary prezes jest zobowiązany uwzględnić zakres naruszenia, dotychczasową działalność podmiotu oraz jego możliwości finansowe.

Podstawa prawna: art. 79 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U. z 2019, poz. 730.