Zmiany w prawie telekomunikacyjnym

Rząd przedstawił projekt zmiany prawa telekomunikacyjnego.

Projekt zakłada, że każdy przedsiębiorca telekomunikacyjny będzie objęty corocznym obowiązkiem sprawozdawczym do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej dotyczącym rodzaju i zakresu wykonywanej działalności oraz wielkości sprzedaży usług, jednak nie będzie już musiał przedkładać rocznego sprawozdania finansowego.

Ponadto w przypadku zawierania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z konsumentem, ten będzie miał prawo wyboru formy zawarcia umowy spośród oferowanych przez dostawcę, a dostawca będzie obowiązany poinformować o tym prawie konsumenta przed zawarciem umowy.

Dodatkowo dostawca usługi o podwyższonej opłacie będzie musiał uzyskać zgodę abonenta na świadczenie takiej usługi bezpośrednio przed rozpoczęciem jej świadczenia.

Zmiany mają na celu poprawę funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego oraz doprecyzowanie przepisów odnoszących się do jego uczestników.

(dm)

Źródło: rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (druk 2229).