Zgłaszanie informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) regulowany jest przez ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu implementującą tzw. IV dyrektywę AML (2015/849/EC).

Beneficjent rzeczywisty to osoba fizyczna lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółką, lub osoba fizyczna lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna.

Zgłoszenia beneficjentów muszą dokonać:

  • spółki jawne;
  • spółki komandytowe;
  • spółki komandytowo-akcyjne;
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
  • spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623).

Spółki wpisane do KRS przed 13 października 2019 r. muszą dokonać zgłoszenia do 13 kwietnia 2020 r.

Spółki wpisane do KRS po 13 października 2019 r. muszą dokonać zgłoszenia w terminie 7. dni od dnia wpisu w KRS.

Niedopełnienie obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych w terminie zagrożone jest kara pieniężną do wysokości 1 000 000 zł.

Możemy pomóc w zgłoszeniu i aktualizacji informacji do CRBR, w tym opracowaniu struktury właścicielskiej i identyfikacji beneficjentów rzeczywistych, a także w wypełnieniu wszystkich innych obowiązków w zakresie regulacji AML (w tym w zakresie sporządzenia ocen ryzyka, stosowania środków bezpieczeństwa, dokumentowania, przygotowania procedur, przekazywania i udostępnienia informacji oraz zawiadomień).