Close

04.12.2019

Zgłaszanie informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) regulowany jest przez ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu implementującą tzw. IV dyrektywę AML (2015/849/EC).

Kim jest beneficjent rzeczywisty?

Jest nim osoba fizyczna lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółką, lub osoba fizyczna lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna.

Kto jest zobowiązany do zgłoszenia i aktualizacji danych?

Zgłoszenia beneficjentów muszą dokonać:

  • spółki jawne;
  • spółki komandytowe;
  • spółki komandytowo-akcyjne;
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
  • spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623).

Kiedy należy zgłosić dane do CRBR?

Spółki wpisane do KRS przed 13 października 2019 r. muszą dokonać zgłoszenia do 13 kwietnia 2020 r.

Spółki wpisane do KRS po 13 października 2019 r. muszą dokonać zgłoszenia w terminie 7. dni od dnia wpisu w KRS.

Jakie są sankcje za brak zgłoszenia do CRBR?

Niedopełnienie obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych w terminie zagrożone jest kara pieniężną do wysokości 1 000 000 zł.

W czym możemy pomóc?

Możemy pomóc w zgłoszeniu i aktualizacji informacji do CRBR, w tym opracowaniu struktury właścicielskiej i identyfikacji beneficjentów rzeczywistych, a także w wypełnieniu wszystkich innych obowiązków w zakresie regulacji AML (w tym w zakresie sporządzenia ocen ryzyka, stosowania środków bezpieczeństwa, dokumentowania, przygotowania procedur, przekazywania i udostępnienia informacji oraz zawiadomień).

Informacje o zgłaszaniu do CRBR (plik PDF)

Masz pytania lub potrzebujesz wsparcia prawnego w zakresie opisywanych zagadnień, skontaktuj się z nami.