Nowe terminy przedawnienia roszczeń

Weszły w życie nowe przepisy skracające terminy przedawnienia roszczeń. 

O planowanych zmianach pisaliśmy w lipcu zeszłego roku.

Ogólny termin

Ogólny termin przedawnienia roszczeń wynosi teraz sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

Tytuły egzekucyjne

Sześcioletni termin przedawnienia przyjęto także do roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu polubownego, jak również stwierdzonych ugodą zawartą przed sądem albo sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd.

Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenie okresowe należne w przyszłości przedawnia się z upływem trzech lat.

Konsumenci

Dodatkowo w przypadku wierzytelności względem konsumentów wprowadzono zapis, że po upływie terminu przedawnienia nie można domagać się zaspokojenia roszczenia. Do tej pory dłużnik musiał złożyć zarzut przedawnienia, a po zmianach w sprawie przeciwko konsumentowi sąd będzie zmuszony zbadać przedawnienie z urzędu.

Nie jest to jednak zapis bezwzględny i w wyjątkowych przypadkach sąd będzie mógł, po rozważeniu interesów stron, nie uwzględnić upływu terminu przedawnienia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi, jeżeli wymagają tego względy słuszności. W tym wypadku sąd będzie musiał rozważyć: długość terminu przedawnienia, długość okresu od upływu terminu przedawnienia do chwili dochodzenia roszczenia oraz charakter okoliczności, które spowodowały niedochodzenie roszczenia przez uprawnionego, w tym wpływ zachowania zobowiązanego na opóźnienie uprawnionego w dochodzeniu roszczenia.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018, poz. 1104).
Masz pytanie do autora artykułu lub potrzebujesz porady prawnej w zakresie opisanych zagadnień, skontaktuj się.

Czytaj także: Przedawnienie i jego skutki