Regulacje produktów kosmetycznych

Minister Zdrowia pracuje nad projektem ustawy o produktach kosmetycznych.

Produkty kosmetyczne są regulowane przepisami rozporządzenia europejskiego 1223/2009, które w całości obowiązuje od 11 lipca 2013 r. i ma na celu zapewnienie ujednolicenia funkcjonowania rynku wewnętrznego oraz zagwarantowanie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi.

Zgodnie z rozporządzeniem: produktem kosmetycznym jest każda substancja lub mieszanina przeznaczona do kontaktu z zewnętrznymi częściami ciała ludzkiego (także z zębami lub błonami śluzowymi jamy ustnej), którego wyłącznym lub głównym celem jest utrzymywanie ich w czystości, perfumowanie, zmiana ich wyglądu, ochrona, utrzymywanie w dobrej kondycji lub korygowanie zapachu ciała.

Ustawa, nad którą pracuje Minister Zdrowia, ma na celu doprecyzowanie definicji, określenie organów nadzoru, a także – zgodnie z delegacją zawartą w rozporządzeniu – ma wprowadzać sankcje administracyjne w postaci kary pieniężnej nawet do 100 000 zł.

Należy dodać, że rozporządzenie europejskie wiąże w całości i ma pierwszeństwo przed krajowymi regulacjami. Ponadto nie wymaga implementacji do krajowego porządku prawnego, a jedynym organem mającym uprawnienia do wydawania wiążących interpretacji przepisów prawa unijnego jest Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych (L 342/59).

Źródło: Projekt ustawy o produktach kosmetycznych (Rządowe Centrum Legislacji nr UC51).