Klauzule waloryzacyjne na rynku telekomunikacyjnym

Część operatorów telekomunikacyjnych zdecydowała się na wprowadzenie klauzul waloryzacyjnych (zwanych także klauzulami inflacyjnymi czy indeksacyjnymi).

Obecne i popularne do tej pory na telekomunikacyjnym rynku hurtowym klauzule waloryzacyjne operatorzy wprowadzają teraz także na rynku detalicznym w umowach z klientami.

W kontekście ceny usług telekomunikacyjnych klauzule waloryzacyjne pozwalają na podwyższenie (lub obniżenie) już po zawarciu umowy ceny usług o określony wskaźnik (miernik) wzrostu (więcej o istocie waloryzacji i klauzuli waloryzacyjnej w osobnym artykule).

Klauzula waloryzacyjna w Orange

Orange w swoich umowach o świadczenie usług telekomunikacyjnych wprowadził zapis, zgodnie z którym może zmienić warunki umowy, jeżeli:

średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszany przez Główny Urząd Statystyczny, wykaże zmianę cen o co najmniej 3,5% w stosunku do poprzedniego roku. Wzrost cen o 3,5% lub więcej (wartość wskaźnika co najmniej 103,5) może spowodować wzrost opłat, a spadek cen o 3,5% lub więcej (wartość wskaźnika nie więcej niż 96,5) może spowodować ich obniżenie – nie więcej, niż wynika to ze wskaźnika.

Opłaty możemy zmienić do 6 miesięcy od ogłoszenia wskaźnika. Jeżeli wskaźnik będzie uzasadniał podwyższenie opłat możemy zdecydować o ich pozostawieniu bez zmian. Jeżeli wskaźnik będzie uzasadniał obniżenie opłat możemy je pozostawić bez zmian tylko w przypadku, gdy wcześniej nie skorzystaliśmy z uprawnienia do podwyższenia opłat w danej ofercie na podstawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. Jeśli z takiego uprawnienia skorzystaliśmy musimy zdecydować o obniżeniu opłat, jeżeli będzie to wynikało z ww. wskaźnika. Obniżka będzie zrealizowana w sposób symetryczny do wcześniejszej podwyżki.

Klauzula waloryzacyjna w T-Mobile

T-Mobile w swoich umowach z klientami wprowadził zapis, zgodnie z którym może jednostronnie zmienić warunki umowy, jeżeli wystąpi i jest obiektywna następująca okoliczność:

ogłoszenie przez Główny Urząd Statystyczny średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, który wykaże zmianę cen o co najmniej 3 % w stosunku do poprzedniego roku; (Wzrost cen o 3 % lub więcej (wartość wskaźnika przynajmniej 103) może spowodować wzrost opłat, a spadek cen o 3 % lub więcej (wartość wskaźnika nie więcej niż 97) może spowodować ich obniżenie – stosownie do wskaźnika. Podstawę do obliczenia podwyżki/obniżki stanowi wysokość opłaty bez rabatów – nawet, gdyby obowiązywały. Przez opłatę bez rabatu rozumieć należy także wyższą podstawową opłatę miesięczną, która obowiązywałaby/obowiązuje po automatycznym jej wzroście na skutek niespełnienia warunku współwystępowania umów (chodzi o równolegle istniejące umowy uprawniające do niższego poziomu tej opłaty). W przypadku Umowy abonamentowej taką opłatą jest Abonament, a w przypadku Umowy systemu Mix – cykliczna opłata za usługi. Zmiana cen może nastąpić w roku kalendarzowym, w którym nastąpiło ogłoszenia wskaźnika. T-Mobile musi obniżyć opłaty, gdy wskaźnik osiągnie wartość 97 lub mniej i w danej ofercie T-Mobile wcześniej dokonał podwyżki na podstawie niniejszego podpunktu.).

Stanowisko UKE

Urząd Komunikacji Elektronicznej w swoich komunikatach potwierdził, że można stosować klauzule waloryzacyjne, ale muszą być one jasne, zrozumiałe i dokładnie wskazywać, jak będzie zmieniać się cena, a wskaźnik waloryzacji musi być obiektywny.