Zmiana nabywcy na fakturze

W praktyce często zdarza się, że na wystawionej i wprowadzonej do obrotu fakturze VAT błędnie wskazano jej nabywcę. W konsekwencji pojawia się pytanie, jak na fakturze dokonać zmiany nabywcy.

Generalnie zmian można dokonywać w formie not lub faktur korygujących, z tym, że w orzecznictwie utrwalił się pogląd, że zmiana nabywcy możliwa jest wyłącznie poprzez wystawienie faktury korygującej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 4 lutego 2016 r. (sygn. I SA/Po 1270/15) wskazał, że „do zmiany danych nabywcy prawidłowe jest skorygowanie faktury VAT poprzez wystawienie faktury korygującej przez wystawców faktur. W formie noty korygującej możliwe jest poprawienie pomyłek odnoszących się tylko do konkretnego podatnika (kontrahenta) wymienionego na wystawionej fakturze, a nie całkowita zmiana podmiotu na inny jako stronę transakcji”.

W wielu publikacjach wskazuje się, że skorygowanie faktury następuje poprzez wystawienie korekty „zerującej” pierwotną fakturę i wystawienie nowej faktury na poprawnego kontrahenta, co nie do końca zdaje się być prawidłowe. Celem bowiem faktury korygującej – jak wskazał sąd w uzasadnieniu wspomnianego powyżej wyroku – jest doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości. Pierwotna faktura odzwierciedla zaistniałe zdarzenie gospodarcze (poza nabywcą pozostałe pozycje są prawidłowe), jej skorygowanie spowoduje zmianę podatnika (nie zostanie zachowana tożsamość nabywcy) i powstanie zatem zupełnie inny dokument.