Tag / Podatki

  Loading posts...
 • Zwolnienie podatkowe darowizny pieniężnej tylko w przypadku przelewu lub przekazu pocztowego

  NSA wydał kontrowersyjną uchwałę, w której przyjmuje rygorystyczną wykładnię zwolnienia podatkowego darowizny pieniężnej w ramach najbliższej rodziny. Przepisy Zgodnie z art. 4a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1043 z późn. zm.) zwalnia się od podatku nabycie…

 • Usługi marketingowe w innym państwie a stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb podatku VAT

  Posiadanie przez spółkę (mającą siedzibę w jednym państwie członkowskim) spółki zależnej w innym państwie członkowskim świadczącej na jej rzecz usługi marketingowe, regulacyjne, reklamowe i reprezentacji oraz udostępniającej jej zaplecze techniczne i personalne nie oznacza, że spółka ma w tym państwie stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Niemiecka spółka prowadziła w Rumunii sprzedaż produktów farmaceutycznych i zawarła…

 • Zgłaszanie transgranicznych uzgodnień (schematów) podatkowych

  25 czerwca 2018 r. weszła w życie dyrektywa 2018/822 zmieniająca dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych. Uzgodnienie transgraniczne Pojęcie „uzgodnienia transgranicznego” dotyczy schematów o charakterze transgranicznym posiadających cechę wskazującą na potencjalne zagrożenie unikaniem opodatkowania (schematy optymalizacyjne, schematy podatkowe). Dotyczy to zarówno uzgodnień standaryzowanych…

 • Na gruncie dyrektywy VAT umowa najmu z opcją wykupu to „świadczenie usług” czy „dostawa towarów”?

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) rozstrzygnął, że umowa zawierająca opcję wykupu, z której warunków finansowych można wywnioskować, że skorzystanie z opcji wykupu jawi się jako jedyny gospodarczo racjonalny wybór, to na gruncie dyrektywy VAT jest to dostawa towaru. Sprawa dotyczyła spółki Mercedes-Benz Financial Services UK, która w swojej ofercie ma trzy rodzaje umów wzorcowych w…

 • Wykaz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

  Polska zawarła do tej pory 93 umowy międzynarodowe dotyczące unikania podwójnego opodatkowania. Ich celem jest przede wszystkim rozwój stosunków gospodarczych poprzez zaniechanie podwójnego opodatkowania oraz uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku. Tylko niektóre z zawartych umów do tej pory nie weszły w życie, są to umowy z Algierią, Etiopią, Nigerią,…

 • Ograniczenie tajemnicy skarbowej

  Projekt ustawy o zmianie ordynacji podatkowej przewiduje wyłączenie – w odniesieniu do kontrahenta podatnika – niektórych informacji z zakresu tajemnicy skarbowej. Po wejściu w życie proponowanych zmian kontrahent podatnika będzie mógł wnioskować do organu podatkowego o wydanie zaświadczenia w zakresie informacji o: niezłożeniu lub złożeniu przez podatnika deklaracji lub innych dokumentów, do których złożenia był…

 • Stosowanie prawa do zwrotu nadwyżki VAT w UE

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał orzeczenie wyjaśniając kwestię regulacji prawnej prawa do zwrotu nadwyżki VAT. Wniosek do TSUE został złożony przez węgierski sąd administracyjny i pracy w trybie pytania prejudycjalnego. Sprawa dotyczyła przedsiębiorstwa, które złożyło wniosek o zwrot nadwyżki VAT (około 12,4 mln EUR) tytułem VAT naliczonego za wrzesień 2011 r. W następstwie organ…

 • Mechanizm podzielonej płatności VAT

  Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług ma na celu zapewnienie większej stabilności wpływów do budżetu państwa. Uzasadnienie do projektu wskazuje, że wyłudzenia VAT kształtują się na poziomie 8-10 mld zł rocznie, co stawia Polskę w czołówce państw unijnych pod względem wielkości luki w podatku obrotowym. Najistotniejszą zmianą jaką przewiduje projekt…

 • Zmiana nabywcy na fakturze

  W praktyce często zdarza się, że na wystawionej i wprowadzonej do obrotu fakturze VAT błędnie wskazano jej nabywcę. W konsekwencji pojawia się pytanie, jak na fakturze dokonać zmiany nabywcy. Generalnie zmian można dokonywać w formie not lub faktur korygujących, z tym, że w orzecznictwie utrwalił się pogląd, że zmiana nabywcy możliwa jest wyłącznie poprzez wystawienie…

 • Surowe kary za fikcyjne faktury

  Sejm przyjął ustawę o zmianie kodeksu karnego wprowadzającą nowe przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów. Ustawa przewiduje, że kto wystawia fakturę lub faktury, podając nieprawdę co do okoliczności faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej lub jej zwrotu albo zwrotu innej należności o charakterze podatkowym lub takiej faktury lub faktur używa podlega karze. Ustawa przewiduje…