Tag / Podatki

  Loading posts...
 • Obniżenie VAT do wysokości 0%, 5% lub 8% dla wybranych towarów i usług

  25 marca 2020 r. Minister Finansów wydał nowe rozporządzenie w sprawie zmniejszenia stawki podatku VAT dla wybranych kategorii towarów i usług. VAT 8% VAT obniżono do wysokości 8% m.in. na następujące kategorie: usługi związane z wyżywieniem, z wyłączeniem sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%, będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość…

 • Zgłaszanie transgranicznych uzgodnień (schematów) podatkowych

  25 czerwca 2018 r. weszła w życie dyrektywa 2018/822 zmieniająca dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do podlegających zgłoszeniu uzgodnień transgranicznych. Uzgodnienie transgraniczne Pojęcie „uzgodnienia transgranicznego” dotyczy schematów o charakterze transgranicznym posiadających cechę wskazującą na potencjalne zagrożenie unikaniem opodatkowania (schematy optymalizacyjne, schematy podatkowe). Dotyczy to zarówno uzgodnień standaryzowanych…

 • Rząd będzie wspierać nowe inwestycje

  Do Sejmu wpłynął projekt ustawy o wspieraniu nowych inwestycji. Wsparcie polegać będzie na udzieleniu przedsiębiorcy zwolnienia od podatku dochodowego. Minister gospodarki w drodze rozporządzenia określi obszary wsparcia, na których wyznaczeni zarządcy będą wykonywać określone w ustawie zadania. Zwolnienia podatkowe będą dotyczyć wyłącznie dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na określonym w decyzji obszarze. Zarządzający obszarem Zarządzający…

 • Na gruncie dyrektywy VAT umowa najmu z opcją wykupu to „świadczenie usług” czy „dostawa towarów”?

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) rozstrzygnął, że umowa zawierająca opcję wykupu, z której warunków finansowych można wywnioskować, że skorzystanie z opcji wykupu jawi się jako jedyny gospodarczo racjonalny wybór, to na gruncie dyrektywy VAT jest to dostawa towaru. Sprawa dotyczyła spółki Mercedes-Benz Financial Services UK, która w swojej ofercie ma trzy rodzaje umów wzorcowych w…

 • Kiedy garnitur i inną odzież biznesową przedsiębiorca może wliczyć w koszty?

  Organy podatkowe uznają zakup garnituru lub innej odzieży biznesowej za możliwy do zaliczenia jako koszt uzyskania przychodów, jeżeli m.in. na odzieży jest trwale umieszczone oznaczenie firmy. Warunkami uznania wydatku za możliwy do zaliczenia jako koszt uzyskania przychodów są: wydatek musi zostać poniesiony przez podatnika, tj. z własnych zasobów majątkowych, definitywność wydatku, tzn. wartość wydatku nie…

 • Rząd wstrzymuje wprowadzenie podatku od sprzedaży detalicznej

  W związku z wszczęciem przez Komisję Europejską postępowania wyjaśniającego w sprawie naruszenia unijnych zasad, rząd prawdopodobnie przełoży pobór podatku od sprzedaży detalicznej do 1 stycznia 2019 r. Komisja wszczęła postępowanie wyjaśniające i wydała nakaz zawieszenia stosowania podatku do czasu zakończenia postępowania w związku z naruszeniem zasad pomocy państwa. W ocenie Komisji istnieje prawdopodobieństwo, że proponowane…

 • Wykaz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

  Polska zawarła do tej pory 93 umowy międzynarodowe dotyczące unikania podwójnego opodatkowania. Ich celem jest przede wszystkim rozwój stosunków gospodarczych poprzez zaniechanie podwójnego opodatkowania oraz uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku. Tylko niektóre z zawartych umów do tej pory nie weszły w życie, są to umowy z Algierią, Etiopią, Nigerią,…

 • Ograniczenie tajemnicy skarbowej

  Projekt ustawy o zmianie ordynacji podatkowej przewiduje wyłączenie – w odniesieniu do kontrahenta podatnika – niektórych informacji z zakresu tajemnicy skarbowej. Po wejściu w życie proponowanych zmian kontrahent podatnika będzie mógł wnioskować do organu podatkowego o wydanie zaświadczenia w zakresie informacji o: niezłożeniu lub złożeniu przez podatnika deklaracji lub innych dokumentów, do których złożenia był…

 • Stosowanie prawa do zwrotu nadwyżki VAT w UE

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał orzeczenie wyjaśniając kwestię regulacji prawnej prawa do zwrotu nadwyżki VAT. Wniosek do TSUE został złożony przez węgierski sąd administracyjny i pracy w trybie pytania prejudycjalnego. Sprawa dotyczyła przedsiębiorstwa, które złożyło wniosek o zwrot nadwyżki VAT (około 12,4 mln EUR) tytułem VAT naliczonego za wrzesień 2011 r. W następstwie organ…

 • Exercise of the right of the VAT deduction

  Court of Justice of the European Union (CJEU) issued a sentence explaining the exercise of the right of the VAT deduction. The request for a preliminary ruling was lodged by Administrative and Labour Court (Hungary). The case concerned the company which lodged an application for a refund with the tax authority for overpaid VAT (approximately…