Dane, które muszą podawać spółki z o.o. w pismach, zamówieniach, oświadczeniach i na stronie internetowej

Obowiązek podawania danych przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością regulują przepisy kodeksu spółek handlowych oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pisma, zamówienia handlowe i strona internetowa

Zgodnie z kodeksem spółek handlowych, pisma i zamówienia handlowe (zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej), a także strona internetowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, muszą zawierać co najmniej:

 1. firmę spółki, jej siedzibę i adres;
 2. oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer pod którym spółka jest wpisana do rejestru;
 3. numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 4. wysokość kapitału zakładowego, a dla spółki, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy, do czasu pokrycia kapitału zakładowego, także informację, że wymagane wkłady na kapitał zakładowy nie zostały wniesione;
 5. oznaczenie grupy spółek, jeżeli spółka do niej należy.

Powyższy przepis stosuje się odpowiednio także do oddziału spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mającej siedzibę za granicą.

Odpowiedzialność za zamieszczenie informacji spoczywa na członkach zarządu spółki, a za ich brak grozi grzywna do 5000 zł.

Oświadczenia spółki

Dodatkowo, zgodnie z ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym, podmioty wpisane do KRS są obowiązane umieszczać w oświadczeniach pisemnych, skierowanych, w zakresie swojej działalności, do oznaczonych osób i organów, następujące dane:

 1. firmę lub nazwę;
 2. oznaczenie formy prawnej wykonywanej działalności;
 3. siedzibę i adres;
 4. NIP;
 5. oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywane są akta rejestrowe podmiotu oraz numer podmiotu w KRS.

Obowiązek ten dotyczy oświadczeń pisemnych skierowanych do oznaczonych osób i organów w zakresie wykonywanej działalności, a więc nie dotyczy:

 • oświadczeń ustnych,
 • pism niebędących oświadczeniami,
 • oświadczeń nieobjętych zakresem działalności spółki,
 • oświadczeń składanymi w zakresie działalności spółki, ale skierowanych do nieoznaczonych osób (np. w reklamie skierowanej do nieokreślonego kręgu osób).

Ponadto, obowiązek ten nie dotyczy oświadczeń woli skierowanych do podmiotów pozostających ze spółką w stałych stosunkach umownych.

W przypadku niewykonania obowiązku, sąd rejestrowy może nałożyć na osoby odpowiedzialne grzywnę do 5000 zł.