Prawo komunikacji elektronicznej

W najbliższym czasie wejdzie w życie nowe prawo komunikacji elektronicznej, które zastąpi dotychczasowe prawo telekomunikacyjne.

Zmiany mają na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy europejskiej 2018/1972 ustanawiającej Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej.

Wdrożenie ma nastąpić poprzez uchwalenie nowej ustawy „prawo komunikacji elektronicznej” oraz ustawy wprowadzającej.

Nowe prawo ma kompleksowo regulować komunikację elektroniczną, w tym m.in. wykonywanie działalności w sektorze telekomunikacyjnym, obowiązki przedsiębiorców telekomunikacyjnych, gospodarowanie częstotliwościami i zasobami numerów, funkcjonowanie multipleksów, prawa użytkowników końcowych.

W zakresie obsługi przez operatorów telekomunikacyjnych użytkowników końcowych nowa ustawa porządkuje dotychczasowe regulacje i wprowadza szereg zmian, w tym nakłada nowe obowiązki informacyjne przy zawieraniu umowy i w trakcie świadczenia usług, a w przypadku usług przedpłacowych wprowadza po raz pierwszy obowiązek zwrotu niewykorzystanych środków na koncie.

Data publikacji: 14 grudnia 2020 r.

Masz pytania lub potrzebujesz wsparcia prawnego w zakresie opisywanych zagadnień, skontaktuj się z nami.