Posiedzenia zarządu i organów spółki przez tele lub wideokonferencję

W ramach rozwiązań prawnych tzw. tarczy antykryzysowej, do kodeksu spółek handlowych wprowadzono możliwość prowadzenia posiedzeń organów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych oraz podejmowania uchwał z wykorzystaniem nowych technologii, w tym poprzez tele lub wideokonferencję, bez konieczności dodatkowych zapisów w umowie lub statucie.

Zarząd i rada nadzorcza

Posiedzenia zarządu lub rady nadzorczej mogą odbywać się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość.

Zarząd lub rada nadzorcza może podejmować uchwały pisemnie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a członkowie zarządu mogą też brać udział w ich podejmowaniu oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka zarządu.

W przypadku posiedzeń rady nadzorczej oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć jednak spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu, a dla ważności uchwał w trybie pisemnym lub podejmowanych za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość wymagane jest powiadomienie wszystkich członków rady o treści projektu uchwały oraz wzięcie udziału w jej podejmowaniu przez co najmniej połowę członków.

Zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie

W zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu można wziąć udział przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a postanawia o tym zwołujący to zgromadzenie.

W zawiadomieniu należy dodatkowo zamieścić informacje o sposobie uczestniczenia, wypowiadania się oraz wykonywania na nim prawa głosu oraz wniesienia sprzeciwu od podjętej wówczas uchwały bądź uchwał.

Postanowienia umowy lub statutu

W umowie lub w statucie spółki można dokonać innych postanowień w powyższym zakresie, w tym ustanowić bardziej restrykcyjne wymagania.