Opodatkowanie dywidend wypłacanych między spółkami a unijna swoboda przedsiębiorczości

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku wyjaśnił, że przepisy podatkowe dotyczące opodatkowania dywidend mogą ograniczać unijną swobodę przedsiębiorczości.

W sprawie rozpatrywanej przez TSUE spółka zależna będąca rezydentem podatkowym (we Francji) wypłaca zyski spółce dominującej znajdującej się na terenie UE, ale niebędącej rezydentem francuskim, która jest kontrolowana bezpośrednio lub pośrednio przez jednego lub kilku rezydentów podatkowych państw trzecich (spoza UE), korzystanie ze zwolnienia z poboru podatku u źródła (tj. we Francji) jest uzależnione od warunku, aby ta spółka dominująca wykazała, iż głównym lub jednym z głównych celów łańcucha udziałów nie było czerpanie korzyści z tego zwolnienia.

Innymi słowy: na spółce otrzymującej dywidendę (w tej konkretnej konfiguracji) spoczywa ciężar dowodu tego, że nie jest jej głównym celem czerpanie korzyści ze zwolnienia.

Natomiast, jeśli taka spółka zależna wypłaca zyski na rzecz spółki dominującej będącej rezydentem francuskim, również kontrolowanej bezpośrednio lub pośrednio przez jednego lub kilku rezydentów państw trzecich, to ta spółka dominująca będąca rezydentem może korzystać z tego zwolnienia nie podlegając takiemu warunkowi.

Takie odmienne traktowanie może zniechęcać spółkę dominującą niebędącą rezydentem do prowadzenia działalności we Francji za pośrednictwem spółki zależnej mającej siedzibę w tym państwie członkowskim, a zatem stanowi ograniczenie unijnej swobody przedsiębiorczości.

Źródło: wyrok w sprawie C-6/16.