Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci nie podlega zaliczeniu na schedę spadkową

Sąd Najwyższy rozstrzygnął kwestię, czy bankowa dyspozycja wkładem na wypadek śmierci winna być zaliczona na schedę spadkową.

Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci (regulowana w art. 56 ust. 1 prawa bankowego) umożliwia posiadaczowi rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej złożenie bankowi pisemnego polecenia dokonania po swojej śmierci wypłaty ze wskazanego rachunku na rzecz małżonka, wstępnego, zstępnego lub rodzeństwa określonej kwoty pieniężnej.

Problem interpretacyjny polegał na tym, czy kwotę objętą dyspozycją wkładem na wypadek śmierci należy zaliczyć na schedę spadkową.

Zgodnie z art. 1039 ust. 1 kodeksu cywilnego, jeżeli w razie dziedziczenia ustawowego dział spadku następuje między zstępnymi albo między zstępnymi i małżonkiem, spadkobiercy ci są wzajemnie zobowiązani do zaliczenia na schedę spadkową otrzymanych od spadkodawcy darowizn oraz zapisów windykacyjnych, chyba że z oświadczenia spadkodawcy lub z okoliczności wynika, że darowizna lub zapis windykacyjny zostały dokonane ze zwolnieniem od obowiązku zaliczenia.

Sąd Najwyższy (w uchwale z dnia 27 kwietnia 2022 r., sygnatura akt: III CZP 57/22) rozstrzygnął i orzekł, że kwota objęta dyspozycją z art. 56 ust. 1 prawa bankowego nie podlega zaliczeniu na schedę spadkową w rozumieniu art. 1039 ust. 1 kodeksu cywilnego.

Data publikacji: 5 maja 2022 r.

Zajmujemy się prawem spadkowym, dziedziczeniem i sukcesją majątkuJeżeli mają Państwo pytania lub potrzebują wsparcia prawnego, zapraszamy do kontaktu.