Obsługa spółek i przedsiębiorców

Posiadamy szerokie doświadczenie w obsłudze prawnej spółek, funduszy i instytucji. Doradzamy we wszystkich kwestiach prawnych związanych z aktywnością gospodarczą.

Pomagamy w założeniu działalności i utworzeniu spółki oraz zaprojektowaniu optymalnej struktury prawnej i podatkowej.

Doradzamy w zakresie bieżącej działalności (prawo gospodarcze, prawo spółek, umowy, transakcje, obsługa organów spółek, prawo pracy, podatki, ochrona danych osobowych) oraz na etapie jej rozwoju i ekspansji (tworzenie oddziałów, przedstawicielstw, przekształcenia, łączenia, inwestycje na rynkach zagranicznych).

W razie potrzeby doradzamy także w momentach kryzysowych i na etapie utraty płynności finansowej (postępowania naprawcze i upadłościowe, restrukturyzacja).

Oferujemy kompleksowe wsparcie i obsługę prawną dla wszystkich organów spółki, w tym obsługę prawną organów spółki, zarządu oraz wsparcie kadry zarządzającej i departamentów.

Obsługujemy postępowania likwidacyjne oraz zakup i sprzedaż przedsiębiorstw.

Reprezentujemy w postępowaniach i negocjacjach, przygotowujemy oraz opiniujemy dokumenty i umowy, realizujemy audyty prawne, analizujemy i minimalizujemy ryzyka prawne.

Sprawy indywidualne

Oferujemy obsługę i doradztwo prawne w sprawach indywidualnych.

Nasza praktyka obejmuje obszary prawa cywilnego, rodzinnego i spadkowego, w szczególności w zakresie prawa umów, odpowiedzialności cywilnej oraz postępowań spadkowych.

Specjalizujemy się w doradztwie prawnym w zakresie zarządzania majątkiem prywatnym i rodzinnym oraz jego sukcesji.

Analizujemy stany faktyczne i prawne.

Przygotowujemy opinie prawne.

Doradzamy proponując najlepsze rozwiązania i drogi prawne.

Przygotowujemy, negocjujemy i opiniujemy umowy i dokumenty (m.in. pod kątem zabezpieczenia interesu klientów).

Zajmujemy się sporami wynikającymi z umów (interpretacja zapisów, nieważność, niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie umowy, zapłata),

Zajmujemy się dokumentami w obrocie międzynarodowym.

Reprezentujemy klientów we wszystkich typach sporów oraz postępowań administracyjnych, sądowych i sądowo-administracyjnych, w tym sprawach rodzinnych i spadkowych (postępowania spadkowe, testamenty).

Spory, procesy i postępowania

Posiadamy bogate doświadczenie w obronie interesów naszych klientów na etapie przedsądowym i sądowym.

Reprezentując klienta dążymy do możliwie najbardziej efektywnego rozwiązania sporu, starając się zminimalizować czas, ryzyko i koszty postępowania. Nie szukamy konsensusu za wszelką cenę, ale zawsze podejmujemy próbę rozwiązania sprawy na etapie przedsądowym.

Prowadzimy negocjacje i reprezentujemy klienta. Posiadamy przygotowanie merytoryczne i doświadczenie w prowadzeniu negocjacji, w tym negocjacji trudnych i windykacji należności.

Zajmujemy się opracowywaniem strategii procesowej, w tym analizą materiału dowodowego i przygotowaniem postępowania dowodowego oraz wyborem najlepszej drogi procesowej.

Reprezentujemy klientów w:

 • postępowaniach ugodowych,
 • procesach sądowych,
 • postępowaniach arbitrażowych,
 • postępowaniach administracyjnych,
 • postępowaniach sądowo-administracyjnych.

Zajmujemy się m.in. następującymi sprawami:

 • spory związane z odpowiedzialnością cywilną;
 • spory na tle umów: interpretacja zapisów, nieważność, niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie umowy, zapłata;
 • konflikty pracownicze;
 • spory między wspólnikami w spółce;
 • windykacja należności, negocjacje spłaty należności;
 • dochodzenie zadośćuczynienia i zaniechania naruszeń;
 • dochodzenie zwrotu zawłaszczonej rzeczy;
 • konflikty majątkowe.

Nieruchomości

Zajmujemy się obsługą transakcji i projektów w zakresie nieruchomości prywatnych i komercyjnych.

Oferujemy kompleksowe usługi prawne i podatkowe w zakresie transakcji na rynku nieruchomości.

Pomagamy inwestorom indywidualnym i profesjonalnym podczas wszystkich faz inwestycji: od planowania inwestycji, poszukiwania nieruchomości aż po finalizowanie transakcji oraz zarządzanie nieruchomością.

Przygotowujemy audyty nieruchomości i przeprowadzamy badania due diligence nieruchomości.

Przygotowany raport z audytu lub badania due diligence nieruchomości obejmuje wszystkie istotne i określone aspekty oraz obszary, w tym analizę dokumentów, stanu prawnego i podatkowego, analizę ksiąg wieczystych, weryfikację roszczeń w stosunku do nieruchomości i obciążeń nieruchomości oraz analizę możliwości wykorzystania nieruchomości do określonego celu czy komercjalizacji.

Zajmujemy się administrowaniem i zarządzaniem nieruchomościami klientów, w tym przygotowujemy plany w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomością, umowy, pełnomocnictwa oraz plany komercjalizacji.

Zajmujemy się wsparciem i obsługą prawną projektów inwestycyjnych na rynku nieruchomości z zastosowaniem różnych modeli biznesowych, finansowych i komercjalizacyjnych oraz projektów budowalnych i deweloperskich.

Outsorcing prawny

Oferujemy usługi outsourcingu prawnego dla spółek i instytucji pozwalające na przekazanie obsługi prawnej, podatkowej, regulacyjnej i korporacyjnej naszej kancelarii.

W ramach outsourcingu prawnego spółka może przekazać obsługę prawną do zespołu naszej kancelarii wyspecjalizowanego w doradztwie prawnym, regulacyjnym i korporacyjnym.

Outsourcing prawny stanowi dobrą alternatywę dla tworzenia w spółce wewnętrznego działu prawnego czy zatrudniania prawnika.

Klient uzyskuje dostęp do unikalnego doświadczenia i wiedzy zespołu pracowników i współpracowników kancelarii (prawników, radców prawnych, adwokatów, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych) wyspecjalizowanych w wybranych obszarach prawno-podatkowych.

Przejście na model outsourcingu prawnego daje spółce nie tylko oszczędności finansowe, ale pozwala także skupić się na sprzedaży i innych ważniejszych operacyjnie obszarach biznesowych.

Bezpieczeństwo i poufność powierzonej obsługi prawnej zabezpieczone jest zarówno poprzez ustalone z klientem gwarancje i zasady umowne, proceduralne i techniczne, jak i poprzez regulacje ustawowe (tajemnica zawodowa: adwokacka i radcowska) i objęte jest ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.

W ramach obsługi działamy w ustalonym zakresie i według uzgodnionych reguł oraz procedur z zachowaniem bezpieczeństwa i poufności, w tym także jako merytoryczny departament prawny spółki.

Outsourcing prawny może obejmować kompleksową, pełną obsługę prawno-podatkową lub wybrane obszary, w tym:

 • obsługa prawna, regulacyjna i korporacyjna,
 • doradztwo podatkowe,
 • obsługa władz i organów spółek (zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników), przygotowywanie i obsługa posiedzeń oraz doradztwo w bieżącej działalności i zarządzaniu spółką,
 • zabezpieczenie i wsparcie prawne departamentów,
 • zarządzanie umowami i dokumentami prawnymi, opiniowanie i negocjowanie umów,
 • obsługa prawna i podatkowa transakcji,
 • prawo pracy i HR,
 • audyty prawne i regulacyjne,
 • monitoring prawny,
 • regulacje, procedury, polityki wewnętrzne i zewnętrzne,
 • ochrona danych osobowych, w tym zabezpieczenie zgodności z RODO, zaprojektowanie systemu ochrony danych osobowych, kontrole i audyty, bieżące doradztwo, wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych osobowych (IOD),
 • reprezentacja przed podmiotami zewnętrznymi,
 • bezpieczeństwo i zabezpieczenie ciągłości biznesu,
 • prawo własności intelektualnej i prawo autorskie,
 • zarządzanie znakami towarowymi: rejestracja marki, znaków towarowych i monitoring naruszeń,
 • monitoring płatności i zarządzanie wierzytelnościami.

Prawo spółek handlowych

Jedną z naszych głównych specjalizacji jest prawo spółek handlowych. Posiadamy bogate doświadczenie w obsłudze spółek, w tym w zakresie obsługi organów spółek i departamentów.

Zajmujemy się kompleksowym wsparciem i doradztwem prawnym dla spółek handlowych:

 • kapitałowych (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna)
 • oraz osobowych (spółka jawna, partnerska, komandytowa i komandytowo-akcyjna).

Doradzamy na każdym etapie działalności: na etapie projektowania i założenia spółki, w trakcie bieżącej działalności i funkcjonowania, na etapie rozwoju i ekspansji, a także na etapie zakończenia działalności (rozwiązanie i likwidacja).

Obsługujemy organy spółek (zarząd, rada nadzorcza, zgromadzenie wspólników, walne zgromadzenie) oraz działy i departamenty.

Przygotowujemy uchwały, regulaminy, umowy, zarządzenia i inne dokumenty prawne wewnętrzne i zewnętrzne.

Zajmujemy się łączeniem, podziałem i przekształcaniem spółek.

Doradzamy także w kwestii odpowiedzialności cywilnoprawnej i karnej w związku z prowadzeniem spółki lub zasiadaniem w organach spółki.

Prawo gospodarcze i handlowe

W zakresie prawa handlowego i gospodarczego doradzamy spółkom handlowym, cywilnym, spółdzielniom, oddziałom, instytucjom, osobom prowadzącym działalność gospodarczą i innym uczestnikom działającym w obrocie gospodarczym.

Doradztwo obejmuje m.in.:

 • umowy gospodarcze i handlowe,
 • zasady rejestrowania,
 • zasady uczestnictwa w obrocie gospodarczym i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • rozstrzyganie sporów,
 • zwalczanie nieuczciwej konkurencji i nieuczciwych praktyk rynkowych,
 • stosunki majątkowe
 • oraz kwestie odpowiedzialności.

Prawo umów

Zajmujemy się kompleksową obsługą umów: tworzymy, modyfikujemy, opiniujemy, negocjujemy, zabezpieczamy ryzyka i zarządzamy umowami klientów.

Tworzymy i negocjujemy umowy (także wielojęzyczne) uwzględniając specyfikę branży i przedmiot oraz dobierając odpowiednie formy jej zabezpieczenia.

Analizujemy projekty i zawarte umowy, m.in. pod kątem ryzyka prawno-biznesowego. Weryfikacja ułatwia podjęcie decyzji czy umowa wymaga dalszego modelowania lub zmiany i czy istnieje (i jakie) ryzyko współpracy.

Modyfikujemy umowy, zarówno te oparte na stosowanych powszechnie wzorach i klauzulach, jak i nowych konstrukcjach.

Dostosowujemy umowy do nowych regulacji prawnych (m.in. RODO/GDPR) i wewnętrznych polityk oraz regulacji firmy.

Zarządzamy umowami, tworzymy wzory, budujemy procesy przepływu dokumentów, efektywne procedury podpisywania/ egzekucji dokumentów oraz procesy autoryzacji i archiwizacji kontraktów.

Ochrona danych osobowych

Przygotowujemy polityki prywatności i bezpieczeństwa, procedury i polityki wewnętrzne, rejestry, klauzule zgód i klauzule informacyjne oraz inne wymagane dokumenty.

Opracowujemy schematy i procedury obiegu dokumentów oraz przepływu danych i informacji.

Doradzamy w zakresie bieżącego stosowania przepisów ochrony danych osobowych.

Prowadzimy audyty w zakresie zgodności z RODO.

Oferujemy outsourcing funkcji Inspektora Ochrony Danych i pełną obsługę w tym zakresie.

Reprezentujemy we wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i naruszeń, w tym w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych związanych z ochroną danych osobowych oraz podczas kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO).

Compliance

W ramach usług compliance weryfikujemy i analizujemy środowisko prawne firmy (wewnętrzne i zewnętrzne), dostosowujemy dokumentację wewnętrzną (internal policies) i zewnętrzną (regulaminy, pełnomocnictwa, umowy, protokoły) oraz monitorujemy zmiany w prawie.

Zakres i sposób świadczenia usług dopasowujemy do potrzeb, oczekiwań i branży klienta.

Analizujemy i weryfikujemy wewnętrzne procedury i dokumenty pod kątem zgodności z prawem, identyfikujemy obszary wymagające modyfikacji lub stworzenia.

Tworzymy dokumenty wewnętrzne (regulaminy wewnętrzne, procedury, dokumenty autoryzacyjne) i zewnętrzne (regulaminy, umowy) celem spełnienia wszelkich wymogów prawnych i biznesowych podmiotu.

Monitorujemy i weryfikujemy zmiany w przepisach prawnych i w razie potrzeby inicjujemy odpowiednia działania mające na celu zaktualizowanie procedur i dokumentów.

Prawo cywilne

Zajmujemy się kompleksowym doradztwem i wsparciem w zakresie prawa cywilnego.

Doradzamy m.in. w zakresie:

 • czynności prawnych,
 • umów,
 • mienia i własności,
 • spraw majątkowych,
 • nieruchomości,
 • roszczeń i zobowiązań,
 • odpowiedzialności,
 • odszkodowań i zadośćuczynień,
 • a także w sprawach spadkowych i sukcesji majątku.

Prawo własności intelektualnej

Doradzamy w zakresie prawa własności intelektualnej, w tym w zakresie prawa autorskiego, prawa reklamy oraz znaków towarowych.

Doradzamy kompleksowo w zakresie prawa autorskiego, w tym: autorskich praw osobistych, autorskich praw majątkowych, praw pokrewnych, ochrony wizerunku, przenoszenia praw, naruszeń, udzielania licencji.

Oferujemy doradztwo prawne w zakresie rejestracji znaków towarowych.

Reprezentujemy przed Urzędem Patentowym w Polsce i przed Urzędem ds. Własności Intelektualnej UE w Alicante oraz zajmujemy się monitoringiem i dochodzeniem naruszeń praw do znaku towarowego.

Prawo farmaceutyczne

Specjalizujemy w się w prawie Farmaceutycznym przede wszystkim doradzając podmiotom z branży aptecznej, w zakresie bieżącego prowadzenia działalności aptecznej, reklamy apteki, audytu i analizy pod kątem inspekcji, obowiązków i praw kierownika apteki.

Ponadto posiadamy bogate doświadczenie w doradztwie podmiotom z branży badań klinicznych w zakresie umów o przeprowadzenia badania klinicznego, wymogów prawnych dla badań klinicznych (lokalnych i międzynarodowych) oraz ochrony danych osobowych.

 

Obrót produktami leczniczymi

Doradzamy aptekom w całym zakresie prowadzonej działalności aptecznej, m.in.:

 • prawo pracy,
 • obowiązki i prawa Kierownika apteki,
 • obowiązki i prawa Farmaceuty i Technika Farmaceutycznego,
 • prawne aspekty marketingu i reklamy apteki,
 • ochrona danych osobowych,
 • reprezentujemy w czasie inspekcji administracyjnej,
 • reprezentujemy przed organami administracyjnymi (WIF, GIF, NFZ) lub samorządowymi (Okręgową lub Naczelną Izbą Aptekarską, gminą, powiatem czy województwem).

 

Badania kliniczne

Doradzamy podmiotom zaangażowanym w prowadzenie badań klinicznych:

 • badaczom,
 • koordynatorom badania klinicznego (NCI),
 • ośrodkom lub sieciom ośrodków,
 • CRO,
 • sponsorom.

W szczególności zajmujemy się doradztwem w zakresie:

 • umów: na prowadzenie badania klinicznego (Clinical Trial Agreement), na podwykonawstwo procedury z protokołu badania klinicznego (Service Agreement), na powołanie Koordynatora Krajowego (NCI), na prowadzenie monitoringu badania klinicznego (CRA), umów z lekarzami/badaczami (pracowniczych oraz B2B), umów partnerskich między ośrodkami, umów o zachowaniu poufności (CDA, NDA, Secrecy Agreement);
 • ochrony danych osobowych (RODO/GDPR, ustawa o ochronie danych osobowych) – tworzenie i weryfikacja umów powierzenia przetwarzania, tworzenie odpowiednich zgód dla uczestników badania, weryfikacja lub utworzenie klauzuli informacyjnej, utworzenie rejestrów, jako outsourcing dla firmy wykonujemy także usługi Inspektora Ochrony Danych (IOD).

Windykacja należności

Zajmujemy się kompleksową windykacją należności i zarządzaniem wierzytelnościami.

Nasze usługi obejmują:

 • prewencję i monitoring płatności,
 • etap przedsądowy (windykacja polubowna, negocjacje, mediacje),
 • etap sądowy (sądowy proces o zapłatę, nakaz zapłaty),
 • etap egzekucyjny (postępowanie komornicze),
 • dochodzenie należności zagranicznych,
 • badanie portfeli należności,
 • zabezpieczenia wierzytelności.

Zarządzanie majątkiem prywatnym i rodzinnym oraz jego sukcesja

Specjalizujemy się w doradztwie prawnym w zakresie zarządzania majątkiem prywatnym i rodzinnym oraz jego sukcesji.

Doradzamy, analizujemy i przygotowujemy plany optymalizacji prawno-podatkowych w zakresie posiadanego majątku.

Analizujemy ryzyka prawne oraz zajmujemy się obsługą prawną i zabezpieczeniem transakcji.

Doradzamy w zakresie sukcesji majątku (przygotowujemy plany dziedziczenia, przekazania, zapisy spadkowe, testamenty, zajmujemy się powoływaniem fundacji i stowarzyszeń).

Spadki i sukcesja majątku

Doradzamy w zakresie prawa spadkowego oraz sukcesji majątku.

Przygotowujemy plany dziedziczenia, przekazania, zapisy spadkowe, testamenty.

Reprezentujemy i prowadzimy sprawy spadkowe.

Zajmujemy się powoływaniem fundacji, funduszy i stowarzyszeń.

Reprezentujemy spadkobierców i administrujemy majątkiem spadkowym.

Doradzamy w zakresie europejskiego i międzynarodowego prawa spadkowego obsługując sprawy spadkowe z elementem zagranicznym lub transgranicznym (europejskie poświadczenie dziedziczenia, testamenty zagraniczne).

Prawo europejskie

Konsolidujący się rynek europejski umożliwia prowadzenie biznesu na wielu rynkach Europy, dlatego też coraz większego znaczenia nabiera  znajomość europejskich regulacji.

W zakresie prawa europejskiego nasza praktyka koncentruje się na prawie gospodarczym, prawie umów w obrocie międzynarodowym oraz prawie własności intelektualnej.

Oferujemy obsługę prawną dla przedsiębiorców w zakresie europejskiego prawa gospodarczego.

Zajmujemy się m.in. następującymi zagadnieniami:

 • prowadzenie działalności i wymiana handlowa w ramach europejskiego wspólnego rynku,
 • inwestycje zagraniczne,
 • sprzedaż towarów i świadczenie usług na europejskim rynku,
 • europejskie prawo transportowe,
 • umowy handlowe.

Oferujemy obsługę prawną w zakresie rejestrowania i zastrzegania znaków towarowych i wzorów przemysłowych w Unii Europejskiej, na którą składają się m.in. reprezentacja w postępowaniach przed Urzędem ds. Własności Intelektualnej Unii Europejskiej, doradztwo w zakresie przenoszenia praw i udzielania licencji, reprezentacja w negocjacjach i sporach, monitoring i dochodzenie naruszeń.

Oferujemy doradztwo prawne w zakresie międzynarodowego prawa zobowiązań Unii Europejskiej i prawa prywatnego międzynarodowego.

Świadczymy doradztwo prawne w zakresie europejskiego prawa własności intelektualnej oraz prawa nowych technologii, w tym zagadnień prawa autorskiego, umów licencyjnych, ochrony danych osobowych oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

Prawo hiszpańskie

Oferujemy doradztwo i obsługę prawną w zakresie prawa hiszpańskiego oraz reprezentację w Hiszpanii.

Nasza siedziba znajduje się w Barcelonie, ale jesteśmy gotowi reprezentować klientów także w innych rejonach Hiszpanii oraz w relacjach z klientami hiszpańskojęzycznymi z innych części świata.

Oferujemy doradztwo prawne dla klientów biznesowych we wszystkich sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w Hiszpanii, inwestycjami na rynku hiszpańskim oraz wymianą handlową pomiędzy Polską a Hiszpanią.

Oferujemy kompleksową obsługę i doradztwo prawne w zakresie hiszpańskiego prawa gospodarczego i handlowego obejmujące m.in. następujące zagadnienia:

 • działalność gospodarcza,
 • spółki,
 • wymiana handlowa,
 • negocjacje biznesowe,
 • unwestycje na rynku hiszpańskim.

Reprezentujemy w relacjach handlowych i biznesowych z klientami oraz partnerami hiszpańskojęzycznymi.

W relacjach biznesowych z podmiotami hiszpańskimi reprezentujemy w negocjacjach i transakcjach handlowych.

Weryfikujemy wiarygodność i wypłacalność kontrahentów.

Przygotowujemy oraz opiniujemy dokumenty i umowy.

Analizujemy, minimalizujemy i zabezpieczamy ryzyka prawne.

Doradzamy w zakresie hiszpańskiego prawa umów.

Przygotowujemy, tłumaczymy i opiniujemy umowy handlowe.

Prowadzimy negocjacje i koordynujemy zawieranie umów.

Reprezentujemy w przypadku konfliktów związanych z zawartymi umowami.

Zajmujemy się odzyskiwaniem wierzytelności w Hiszpanii na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym oraz uznawaniem polskich wyroków i tytułów egzekucyjnych w Hiszpanii.

Oferujemy obsługę i doradztwo prawne w zakresie inwestycji na hiszpańskim runku nieruchomości.

Doradzamy w zakresie:

 • spraw spadkowych i testamentów w Hiszpanii,
 • spraw emigracyjnych związanych z życiem w Hiszpanii, podjęciem pracy i uzyskaniem obywatelstwa,
 • uznawania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych: nostryfikacja dyplomów i uznawanie tytułów zawodowych.