Posiadamy szerokie doświadczenie w obsłudze prawnej spółek, przedsiębiorców, funduszy i instytucji. Doradzamy we wszystkich kwestiach prawnych związanych z aktywnością gospodarczą.

Pomagamy w założeniu działalności i utworzeniu spółki oraz zaprojektowaniu optymalnej struktury prawnej i podatkowej.

Doradzamy w zakresie bieżącej działalności (prawo gospodarcze, prawo spółek, umowy, transakcje, obsługa organów spółek, prawo pracy, podatki, ochrona danych osobowych) oraz na etapie jej rozwoju i ekspansji (tworzenie oddziałów, przedstawicielstw, przekształcenia, łączenia, inwestycje na rynkach zagranicznych).

W razie potrzeby doradzamy także w momentach kryzysowych i na etapie utraty płynności finansowej (postępowania naprawcze i upadłościowe, restrukturyzacja).

Oferujemy kompleksowe wsparcie i obsługę prawną dla wszystkich organów spółki, w tym obsługę prawną organów spółki, zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników, walnego zgromadzenia akcjonariuszy oraz wsparcie kadry zarządzającej i departamentów.

Przygotowujemy uchwały, regulaminy, umowy, zarządzenia i inne dokumenty prawne wewnętrzne i zewnętrzne.

Obsługujemy postępowania likwidacyjne oraz zakup i sprzedaż przedsiębiorstw.

Reprezentujemy w postępowaniach i negocjacjach (prawo procesowe), przygotowujemy oraz opiniujemy dokumenty i umowy, realizujemy audyty prawne, analizujemy i minimalizujemy ryzyka prawne.

Zajmujemy się łączeniem, podziałem i przekształcaniem spółek.

Świadczymy kompleksowe doradztwo regulacyjne i reprezentujemy przed regulatorami (m.in. KNF, UOKiK, UKE).

Doradzamy także w kwestii odpowiedzialności cywilnoprawnej i karnej w związku z prowadzeniem spółki lub zasiadaniem w organach spółki, a także w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz nieuczciwych praktyk rynkowych.

Oferujemy obsługę i doradztwo prawne w sprawach indywidualnych.

Nasza praktyka obejmuje obszary prawa cywilnego, rodzinnego i spadkowego, w szczególności w zakresie prawa umów, odpowiedzialności cywilnej oraz postępowań spadkowych.

Specjalizujemy się w doradztwie prawnym w zakresie zarządzania majątkiem prywatnym i rodzinnym oraz jego sukcesji.

Analizujemy stany faktyczne i prawne.

Przygotowujemy opinie prawne.

Doradzamy proponując najlepsze rozwiązania i drogi prawne.

Przygotowujemy, negocjujemy i opiniujemy umowy i dokumenty (m.in. pod kątem zabezpieczenia interesu klientów).

Zajmujemy się sporami wynikającymi z umów (interpretacja zapisów, nieważność, niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie umowy, zapłata),

Zajmujemy się dokumentami w obrocie międzynarodowym.

Reprezentujemy klientów we wszystkich typach sporów oraz postępowań administracyjnych, sądowych i sądowo-administracyjnych, w tym sprawach rodzinnych i spadkowych (postępowania spadkowe, testamenty).

Posiadamy bogate doświadczenie w obronie interesów naszych klientów na etapie przedsądowym i sądowym.

Reprezentując klienta dążymy do możliwie najbardziej efektywnego rozwiązania sporu, starając się zminimalizować czas, ryzyko i koszty postępowania. Nie szukamy konsensusu za wszelką cenę, ale zawsze podejmujemy próbę rozwiązania sprawy na etapie przedsądowym.

Prowadzimy negocjacje i reprezentujemy klienta. Posiadamy przygotowanie merytoryczne i doświadczenie w prowadzeniu negocjacji, w tym negocjacji trudnych i windykacji należności.

Zajmujemy się opracowywaniem strategii procesowej, w tym analizą materiału dowodowego i przygotowaniem postępowania dowodowego oraz wyborem najlepszej drogi procesowej.

Reprezentujemy klientów w:

 • postępowaniach ugodowych,
 • procesach sądowych,
 • postępowaniach arbitrażowych,
 • postępowaniach administracyjnych,
 • postępowaniach sądowo-administracyjnych.

Zajmujemy się m.in. następującymi sprawami:

 • spory związane z odpowiedzialnością cywilną;
 • spory na tle umów: interpretacja zapisów, nieważność, niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie umowy, zapłata;
 • konflikty pracownicze;
 • spory między wspólnikami w spółce;
 • windykacja należności, negocjacje spłaty należności;
 • dochodzenie zadośćuczynienia i zaniechania naruszeń;
 • dochodzenie zwrotu zawłaszczonej rzeczy;
 • konflikty majątkowe.

Zajmujemy się obsługą transakcji i projektów w zakresie nieruchomości prywatnych i komercyjnych.

Oferujemy kompleksowe usługi prawne i podatkowe w zakresie transakcji na rynku nieruchomości.

Pomagamy inwestorom indywidualnym i profesjonalnym podczas wszystkich faz inwestycji: od planowania inwestycji, poszukiwania nieruchomości aż po finalizowanie transakcji oraz zarządzanie nieruchomością.

Przygotowujemy audyty nieruchomości i przeprowadzamy badania due diligence nieruchomości.

Przygotowany raport z audytu lub badania due diligence nieruchomości obejmuje wszystkie istotne i określone aspekty oraz obszary, w tym analizę dokumentów, stanu prawnego i podatkowego, analizę ksiąg wieczystych, weryfikację roszczeń w stosunku do nieruchomości i obciążeń nieruchomości oraz analizę możliwości wykorzystania nieruchomości do określonego celu czy komercjalizacji.

Zajmujemy się administrowaniem i zarządzaniem nieruchomościami klientów, w tym przygotowujemy plany w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomością, umowy, pełnomocnictwa oraz plany komercjalizacji.

Zajmujemy się wsparciem i obsługą prawną projektów inwestycyjnych na rynku nieruchomości z zastosowaniem różnych modeli biznesowych, finansowych i komercjalizacyjnych oraz projektów budowalnych i deweloperskich.

Oferujemy usługi outsourcingu prawnego dla spółek i instytucji pozwalające na przekazanie obsługi prawnej, podatkowej, regulacyjnej i korporacyjnej naszej kancelarii.

W ramach outsourcingu prawnego spółka może przekazać obsługę prawną do zespołu naszej kancelarii wyspecjalizowanego w doradztwie prawnym, regulacyjnym i korporacyjnym.

Outsourcing prawny stanowi dobrą alternatywę dla tworzenia w spółce wewnętrznego działu prawnego czy zatrudniania prawnika.

Klient uzyskuje dostęp do unikalnego doświadczenia i wiedzy zespołu pracowników i współpracowników kancelarii (prawników, radców prawnych, adwokatów, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych) wyspecjalizowanych w wybranych obszarach prawno-podatkowych.

Przejście na model outsourcingu prawnego daje spółce nie tylko oszczędności finansowe, ale pozwala także skupić się na sprzedaży i innych ważniejszych operacyjnie obszarach biznesowych.

Bezpieczeństwo i poufność powierzonej obsługi prawnej zabezpieczone jest zarówno poprzez ustalone z klientem gwarancje i zasady umowne, proceduralne i techniczne, jak i poprzez regulacje ustawowe (tajemnica zawodowa: adwokacka i radcowska) i objęte jest ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.

W ramach obsługi działamy w ustalonym zakresie i według uzgodnionych reguł oraz procedur z zachowaniem bezpieczeństwa i poufności, w tym także jako merytoryczny departament prawny spółki.

Outsourcing prawny może obejmować kompleksową, pełną obsługę prawno-podatkową lub wybrane obszary, w tym:

 • obsługa prawna, regulacyjna i korporacyjna,
 • doradztwo podatkowe,
 • obsługa władz i organów spółek (zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników), przygotowywanie i obsługa posiedzeń oraz doradztwo w bieżącej działalności i zarządzaniu spółką,
 • zabezpieczenie i wsparcie prawne departamentów,
 • zarządzanie umowami i dokumentami prawnymi, opiniowanie i negocjowanie umów,
 • obsługa prawna i podatkowa transakcji,
 • prawo pracy i HR,
 • audyty prawne i regulacyjne,
 • monitoring prawny,
 • regulacje, procedury, polityki wewnętrzne i zewnętrzne,
 • ochrona danych osobowych, w tym zabezpieczenie zgodności z RODO, zaprojektowanie systemu ochrony danych osobowych, kontrole i audyty, bieżące doradztwo, wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych osobowych (IOD),
 • reprezentacja przed podmiotami zewnętrznymi,
 • bezpieczeństwo i zabezpieczenie ciągłości biznesu,
 • prawo własności intelektualnej i prawo autorskie,
 • zarządzanie znakami towarowymi: rejestracja marki, znaków towarowych i monitoring naruszeń,
 • monitoring płatności i zarządzanie wierzytelnościami.

Oferujemy usługi compliance, w ramach których weryfikujemy i analizujemy środowisko prawne firmy (wewnętrzne i zewnętrzne), dostosowujemy dokumentację wewnętrzną (internal policies) i zewnętrzną (regulaminy, pełnomocnictwa, umowy, protokoły) oraz monitorujemy zmiany w prawie.

Zakres i sposób świadczenia usług dopasowujemy do potrzeb, oczekiwań i branży klienta.

Analizujemy i weryfikujemy wewnętrzne procedury i dokumenty pod kątem zgodności z prawem, identyfikujemy obszary wymagające modyfikacji lub stworzenia.

Tworzymy dokumenty wewnętrzne (regulaminy wewnętrzne, procedury, dokumenty autoryzacyjne) i zewnętrzne (regulaminy, umowy) celem spełnienia wszelkich wymogów prawnych i biznesowych podmiotu.

Monitorujemy i weryfikujemy zmiany w przepisach prawnych i w razie potrzeby inicjujemy odpowiednia działania mające na celu zaktualizowanie procedur i dokumentów.

Oferujemy usługi kompleksowego zarządzania umowami: obsługujemy, tworzymy, modyfikujemy, opiniujemy, negocjujemy, zabezpieczamy ryzyka i zarządzamy umowami klientów.

Tworzymy i negocjujemy umowy (także wielojęzyczne) uwzględniając specyfikę branży i przedmiot oraz dobierając odpowiednie formy jej zabezpieczenia.

Analizujemy projekty i zawarte umowy, m.in. pod kątem ryzyka prawno-biznesowego. Weryfikacja ułatwia podjęcie decyzji czy umowa wymaga dalszego modelowania lub zmiany i czy istnieje (i jakie) ryzyko współpracy.

Modyfikujemy umowy, zarówno te oparte na stosowanych powszechnie wzorach i klauzulach, jak i nowych konstrukcjach.

Dostosowujemy umowy do nowych regulacji prawnych (m.in. RODO/GDPR) i wewnętrznych polityk oraz regulacji firmy.

Zarządzamy umowami, tworzymy wzory, budujemy procesy przepływu dokumentów, efektywne procedury podpisywania/ egzekucji dokumentów oraz procesy autoryzacji i archiwizacji kontraktów.

Świadczymy kompleksowe doradztwo i usługi w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych.

Przygotowujemy polityki prywatności i bezpieczeństwa, procedury i polityki wewnętrzne, rejestry, klauzule zgód i klauzule informacyjne oraz inne wymagane dokumenty.

Oferujemy usługi wdrożenia systemu ochrony danych osobowych, w tym m.in.:

 • implementację organizacyjnych środków ochrony danych osobowych;
 • przygotowanie i rewizję zgód i klauzul informacyjnych, polityk prywatności i bezpieczeństwa, wewnętrznych procedur, rejestrów oraz innych wymaganych dokumentów;
 • przygotowanie schematu i procedury obiegu dokumentów oraz przepływu danych;
 • opracowanie procesu realizacji wniosków od osób, których dane są przetwarzane.

Prowadzimy audyty w zakresie zgodności z RODO obejmujących m.in.:

 • przegląd organizacyjnych środków ochrony danych osobowych;
 • weryfikację polityki prywatności i bezpieczeństwa, klauzul informacyjnych, wzorów dokumentów (w tym zgód), procedur związanych z realizacją wniosków od osób, których dane są przetwarzane;
 • sprawdzenie procedur weryfikacji dostawców usług, poprawności podpisywanych umów i wzorów, rejestrowania czynności przetwarzania, wprowadzonych okresów retencji danych;
 • audyt wewnętrznego procesu zgłaszania incydentów bezpieczeństwa;
 • przegląd istniejących mechanizmów transferu danych osobowych do państw trzecich;
 • sprawdzenie zgodności nominacji IODO i zadań z wymogami RODO (jeżeli nie został wyznaczony, weryfikujemy, czy należy go wyznaczyć).

We współpracy z wyspecjalizowanymi podmiotami oferujemy wsparcie w zakresie audytu bezpieczeństwa IT, który obejmuje m.in.:

 • przegląd technicznych środków ochrony danych;
 • przegląd zabezpieczeń systemów i oprogramowania, w tym: dostępy, szyfrowanie, zabezpieczenia przed atakami, uwierzytelnianie, wymagania dotyczące haseł, klasyfikację danych i poprawność realizacji wniosków osób, których dane dotyczą od strony technicznej.

Oferujemy outsourcing funkcji Inspektora Ochrony Danych i pełną obsługę w tym zakresie.

Świadczymy doradztwo prawne i wsparcie w zakresie bieżącego stosowania przepisów ochrony danych osobowych.

Reprezentujemy we wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i naruszeń, w tym w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych związanych z ochroną danych osobowych oraz podczas kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO).

Świadczymy usługi w zakresie prawa własności intelektualnej: prawa autorskiego, prawa reklamy oraz znaków towarowych.

Doradzamy kompleksowo w zakresie prawa autorskiego, w tym:

 • autorskich praw osobistych,
 • autorskich praw majątkowych,
 • praw pokrewnych,
 • ochrony wizerunku,
 • przenoszenia praw,
 • naruszeń,
 • udzielania licencji.

Oferujemy doradztwo prawne w zakresie znaków towarowych.

Reprezentujemy w postępowaniach przed Urzędem Patentowym w Polsce i przed Urzędem ds. Własności Intelektualnej Unii Europejskiej w Alicante oraz zajmujemy się monitoringiem i dochodzeniem naruszeń praw do znaku towarowego.

Zajmujemy się kompleksową windykacją należności i zarządzaniem wierzytelnościami.

Nasze usługi obejmują:

 • prewencję i monitoring płatności oraz badanie sytuacji finansowej kontrahenta,
 • etap przedsądowy (windykacja polubowna, negocjacje, mediacje),
 • etap sądowy (sądowy proces o zapłatę),
 • etap egzekucyjny (postępowanie komornicze).

Zajmujemy się dochodzeniem, uznawaniem i odzyskiwaniem należności (długów) zagranicznych, w tym zarówno zagranicznych w Polsce, jak i polskich za granicą.

Wykonujemy audyty i badania due diligence portfeli wierzytelności (analiza struktury portfela, charakterystyka wierzytelności, sposoby i jakość zabezpieczeń, ocena czynników ryzyka i rentowność).

Zajmujemy się zabezpieczaniem prawnym należności pod kątem skutecznej i szybkiej egzekucji w przypadku braku zapłaty. Wykorzystujemy wszystkie prawnie dopuszczalne metody zabezpieczania, takie jak poręczenie, weksel, gwarancje, poddanie się egzekucji, cesja, hipoteka, przewłaszczenie na zabezpieczenie, zastaw, jak i te mniej znane i wypracowane przez praktykę.

Specjalizujemy się w doradztwie prawnym w zakresie zarządzania majątkiem prywatnym i rodzinnym oraz jego sukcesji.

Reprezentujemy i doradzamy we wszystkich typach spraw majątkowych.

Doradzamy, analizujemy i przygotowujemy plany optymalizacji prawno-podatkowych w zakresie posiadanego majątku.

Analizujemy ryzyka prawne oraz zajmujemy się obsługą prawną i zabezpieczeniem transakcji.

Doradzamy w zakresie sukcesji majątku (przygotowujemy plany dziedziczenia, przekazania, zapisy spadkowe, testamenty, zajmujemy się powoływaniem fundacji i stowarzyszeń).

Doradzamy w zakresie prawa spadkowego i sukcesji majątku oraz prowadzimy postępowania spadkowe.

Przygotowujemy plany dziedziczenia, przekazania, zapisy spadkowe, testamenty.

Reprezentujemy i prowadzimy sprawy spadkowe.

Zajmujemy się powoływaniem fundacji, funduszy i stowarzyszeń.

Reprezentujemy spadkobierców i administrujemy majątkiem spadkowym.

Doradzamy w zakresie europejskiego i międzynarodowego prawa spadkowego obsługując sprawy spadkowe z elementem zagranicznym lub transgranicznym (europejskie poświadczenie dziedziczenia, testamenty zagraniczne).

Oferujemy doradztwo i obsługę prawną w zakresie prawa hiszpańskiego oraz reprezentację w Hiszpanii.

Nasza siedziba znajduje się w Barcelonie, ale jesteśmy gotowi reprezentować klientów także w innych rejonach Hiszpanii oraz w relacjach z klientami hiszpańskojęzycznymi z innych części świata.

Oferujemy doradztwo prawne dla klientów biznesowych we wszystkich sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w Hiszpanii, inwestycjami na rynku hiszpańskim oraz wymianą handlową pomiędzy Polską a Hiszpanią.

Oferujemy kompleksową obsługę i doradztwo prawne w zakresie hiszpańskiego prawa gospodarczego i handlowego obejmujące m.in. następujące zagadnienia:

 • działalność gospodarcza,
 • spółki,
 • wymiana handlowa,
 • negocjacje biznesowe,
 • inwestycje na rynku hiszpańskim.

Reprezentujemy w relacjach handlowych i biznesowych z klientami oraz partnerami hiszpańskojęzycznymi.

W relacjach biznesowych z podmiotami hiszpańskimi reprezentujemy w negocjacjach i transakcjach handlowych.

Weryfikujemy wiarygodność i wypłacalność kontrahentów.

Przygotowujemy oraz opiniujemy dokumenty i umowy.

Analizujemy, minimalizujemy i zabezpieczamy ryzyka prawne.

Doradzamy w zakresie hiszpańskiego prawa umów.

Przygotowujemy, tłumaczymy i opiniujemy umowy handlowe.

Prowadzimy negocjacje i koordynujemy zawieranie umów.

Reprezentujemy w przypadku konfliktów związanych z zawartymi umowami.

Zajmujemy się odzyskiwaniem wierzytelności w Hiszpanii na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym oraz uznawaniem polskich wyroków i tytułów egzekucyjnych w Hiszpanii.

Oferujemy obsługę i doradztwo prawne w zakresie inwestycji na hiszpańskim runku nieruchomości.

Doradzamy w zakresie:

 • spraw spadkowych i testamentów w Hiszpanii,
 • spraw emigracyjnych związanych z życiem w Hiszpanii, podjęciem pracy i uzyskaniem obywatelstwa,
 • uznawania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych: nostryfikacja dyplomów i uznawanie tytułów zawodowych.