Usługi

Posiadamy szerokie doświadczenie w obsłudze prawnej spółek, przedsiębiorców, funduszy i instytucji. Doradzamy we wszystkich kwestiach prawnych związanych z aktywnością gospodarczą.

Pomagamy w założeniu działalności i utworzeniu spółki oraz zaprojektowaniu optymalnej struktury prawnej i podatkowej.

Doradzamy w zakresie bieżącej działalności (prawo gospodarcze, prawo spółek, umowy, transakcje, obsługa organów spółek, prawo pracy, podatki, ochrona danych osobowych) oraz na etapie jej rozwoju i ekspansji (tworzenie oddziałów, przedstawicielstw, przekształcenia, łączenia, inwestycje na rynkach zagranicznych).

W razie potrzeby doradzamy także w momentach kryzysowych i na etapie utraty płynności finansowej (postępowania naprawcze i upadłościowe, restrukturyzacja).

Oferujemy kompleksowe wsparcie i obsługę prawną dla wszystkich departamentów, działów oraz organów spółki, w tym obsługę prawną organów spółki, zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników, walnego zgromadzenia akcjonariuszy oraz wsparcie kadry zarządzającej i departamentów.

Przygotowujemy uchwały, regulaminy, umowy, zarządzenia i inne dokumenty prawne wewnętrzne i zewnętrzne.

Obsługujemy postępowania likwidacyjne oraz zakup i sprzedaż przedsiębiorstw.

Reprezentujemy w postępowaniach i negocjacjach (prawo procesowe), przygotowujemy oraz opiniujemy dokumenty i umowy, realizujemy audyty prawne, analizujemy i minimalizujemy ryzyka prawne.

Zajmujemy się łączeniem, podziałem i przekształcaniem spółek.

Świadczymy kompleksowe doradztwo regulacyjne i reprezentujemy przed regulatorami (m.in. KNF, UOKiK, UKE).

Doradzamy także w kwestii odpowiedzialności cywilnoprawnej i karnej w związku z prowadzeniem spółki lub zasiadaniem w organach spółki, a także w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz nieuczciwych praktyk rynkowych.

Oferujemy usługi outsourcingu prawnego i regulacyjnego dla spółek i instytucji pozwalające na przekazanie obsługi prawnej, podatkowej, regulacyjnej i korporacyjnej naszej kancelarii.

Outsourcing usług prawnych jest dobrą alternatywą dla tworzenia działu prawnego w spółce lub mocnym uzupełnieniem i wsparciem takiego działu. W ramach outsourcingu prawnego spółka może przekazać obsługę prawną do zespołu naszej kancelarii wyspecjalizowanego w doradztwie prawnym, regulacyjnym i korporacyjnym.

Klient uzyskuje dostęp do unikalnego doświadczenia i wiedzy zespołu pracowników i współpracowników kancelarii (prawników, radców prawnych, adwokatów, doradców podatkowych, doradców restrukturyzacyjnych) wyspecjalizowanych w wybranych obszarach prawno-podatkowych.

Przejście na model outsourcingu prawnego daje spółce nie tylko oszczędności finansowe, ale pozwala także skupić się na sprzedaży i innych ważniejszych operacyjnie obszarach biznesowych.

Bezpieczeństwo i poufność powierzonej obsługi prawnej zabezpieczone jest zarówno poprzez ustalone z klientem gwarancje i zasady umowne, proceduralne i techniczne, jak i poprzez regulacje ustawowe (tajemnica zawodowa: adwokacka i radcowska) i objęte jest ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.

W ramach obsługi działamy w ustalonym zakresie i według uzgodnionych reguł oraz procedur z zachowaniem bezpieczeństwa i poufności, w tym także jako merytoryczny departament prawny spółki.

Outsourcing prawny może obejmować kompleksową, pełną obsługę prawno-podatkową lub wybrane obszary, w tym:

 • obsługa prawna, regulacyjna i korporacyjna,
 • doradztwo podatkowe,
 • obsługa władz i organów spółek (zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników), przygotowywanie i obsługa posiedzeń oraz doradztwo w bieżącej działalności i zarządzaniu spółką,
 • zabezpieczenie i wsparcie prawne departamentów,
 • zarządzanie umowami i dokumentami prawnymi, opiniowanie i negocjowanie umów,
 • obsługa prawna i podatkowa transakcji,
 • prawo pracy i HR,
 • audyty prawne i regulacyjne,
 • monitoring prawny,
 • regulacje, procedury, polityki wewnętrzne i zewnętrzne,
 • ochrona danych osobowych, w tym zabezpieczenie zgodności z RODO, zaprojektowanie systemu ochrony danych osobowych, kontrole i audyty, bieżące doradztwo, wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych osobowych (IOD),
 • reprezentacja przed podmiotami zewnętrznymi,
 • bezpieczeństwo i zabezpieczenie ciągłości biznesu,
 • prawo własności intelektualnej i prawo autorskie,
 • zarządzanie znakami towarowymi: rejestracja marki, znaków towarowych i monitoring naruszeń,
 • monitoring płatności i zarządzanie wierzytelnościami.

Świadczymy kompleksowe doradztwo regulacyjne oraz usługi compliance.

Weryfikujemy i analizujemy środowisko prawne firmy (wewnętrzne i zewnętrzne), dostosowujemy dokumentację wewnętrzną (internal policies) i zewnętrzną (regulaminy, pełnomocnictwa, umowy, protokoły) oraz monitorujemy zmiany w prawie.

Zakres i sposób świadczenia usług dopasowujemy do potrzeb, oczekiwań i branży klienta.

Analizujemy i weryfikujemy wewnętrzne procedury i dokumenty pod kątem zgodności z prawem, identyfikujemy obszary wymagające modyfikacji lub regulacji.

Tworzymy dokumenty wewnętrzne (regulaminy wewnętrzne, procedury, dokumenty autoryzacyjne) i zewnętrzne (regulaminy, umowy) celem spełnienia wszelkich wymogów prawnych i biznesowych podmiotu.

Monitorujemy i weryfikujemy zmiany w przepisach prawnych i w razie potrzeby inicjujemy odpowiednia działania mające na celu zaktualizowanie procedur i dokumentów.

Oferujemy usługi kompleksowego zarządzania umowami: obsługujemy, tworzymy, modyfikujemy, opiniujemy, negocjujemy, zabezpieczamy ryzyka i zarządzamy umowami klientów.

Tworzymy i negocjujemy umowy (także wielojęzyczne) uwzględniając specyfikę branży i przedmiot oraz dobierając odpowiednie formy jej zabezpieczenia.

Analizujemy projekty i zawarte umowy, m.in. pod kątem ryzyka prawno-biznesowego. Weryfikacja ułatwia podjęcie decyzji czy umowa wymaga dalszego modelowania lub zmiany i czy istnieje (i jakie) ryzyko współpracy.

Modyfikujemy umowy, zarówno te oparte na stosowanych powszechnie wzorach i klauzulach, jak i nowych konstrukcjach.

Dostosowujemy umowy do nowych regulacji prawnych (m.in. RODO/GDPR) i wewnętrznych polityk oraz regulacji firmy.

Zarządzamy umowami, tworzymy wzory, budujemy procesy przepływu dokumentów, efektywne procedury podpisywania/ egzekucji dokumentów oraz procesy autoryzacji i archiwizacji kontraktów.

Posiadamy bogate doświadczenie w obronie interesów naszych klientów na etapie przedsądowym i sądowym.

Reprezentując klienta dążymy do możliwie najbardziej efektywnego rozwiązania sporu, starając się zminimalizować czas, ryzyko i koszty postępowania. Nie szukamy konsensusu za wszelką cenę, ale zawsze podejmujemy próbę rozwiązania sprawy na etapie przedsądowym.

Prowadzimy negocjacje i reprezentujemy klienta. Posiadamy przygotowanie merytoryczne i doświadczenie w prowadzeniu negocjacji, w tym negocjacji trudnych i windykacji należności.

Zajmujemy się opracowywaniem strategii procesowej, w tym analizą materiału dowodowego i przygotowaniem postępowania dowodowego oraz wyborem najlepszej drogi procesowej.

Reprezentujemy klientów w:

 • postępowaniach ugodowych,
 • procesach sądowych,
 • postępowaniach arbitrażowych,
 • postępowaniach administracyjnych,
 • postępowaniach sądowo-administracyjnych.

Zajmujemy się m.in. następującymi sprawami:

 • spory związane z odpowiedzialnością cywilną;
 • spory na tle umów: interpretacja zapisów, nieważność, niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie umowy, zapłata;
 • konflikty pracownicze;
 • spory między wspólnikami w spółce;
 • windykacja należności, negocjacje spłaty należności;
 • dochodzenie zadośćuczynienia i zaniechania naruszeń;
 • dochodzenie zwrotu zawłaszczonej rzeczy;
 • konflikty majątkowe.

Oferujemy kompleksowe wsparcie i obsługę prawną w zakresie fuzji i przejęć (M&A).

Doradzamy na każdym etapie, w tym w zakresie:

 • projektowania transakcji,
 • opracowania strategii,
 • wyboru partnerów,
 • przeprowadzenia audytu i badania due deligence,
 • wyceny biznesu,
 • wyboru najlepszego modelu przejęcia,
 • ustalenia warunków transakcji,
 • przygotowania umowy i odpowiednich klauzul,
 • wydzielenia czy reorganizacji biznesu,
 • negocjacji,
 • zawarcia umowy,
 • integracji spółek.

Oferujemy kompleksowe wsparcie w transakcjach M&A i w razie potrzeby, w zakresie usług komplementarnych wspierających transakcję, współpracujemy także z zaufanymi doradcami finansowymi i biegłymi oraz innymi ekspertami o ugruntowanym doświadczeniu.

Wykonujemy audyty prawne i badania due diligence spółek, podmiotów oraz określonych aktywów, w tym nieruchomości.

Audyt prawny pozwala na rzetelną ocenę stanu prawnego w zakresie audytowanego podmiotu czy aktywu oraz identyfikację i eliminację ryzyk prawnych.

Zakres audytu zależy od potrzeb i celu, może być pełny, kompleksowy lub częściowy (obejmujący jedynie wybrane obszary i zakres).

W przypadku spółek badanie ukierunkowane jest przede wszystkim na ocenę zgodności prowadzonej działalności i podejmowanych działań z przepisami prawa i odpowiednimi regulacjami. Uzyskane informacje przydatne są do wyceny spółki, oceny jej kondycji, ryzyka związanego z jej przejęciem, szansami rozwoju czy możliwości osiągnięcia założonych celów biznesowych.

Badaniu podlegają między innymi dokumenty założycielskie i rejestrowe, struktura właścicielska i kapitałowa, uchwały i działania organów spółki, protokoły posiedzeń organów spółki, księgi podatkowe i rachunkowe, zawarte umowy gospodarcze i zobowiązania, stosunki własnościowe, spory, w tym spory sądowe obecne i potencjalne, posiadane aktywa, polityki i regulacje wewnętrzne i zewnętrzne, w tym dotyczące ochrony danych osobowych i ochrony informacji niejawnych, umowy o pracę i umowy ze współpracownikami, kwestie związane z ochroną własności intelektualnej i znaków towarowych.

Wynik audytu pozwala na minimalizację ryzyk prawnych i podatkowych, podjęcie stosownych działań naprawczych, zwiększenie bezpieczeństwa prawnego i zgodności regulacyjnej oraz zabezpieczenie interesu klienta.

Świadczymy kompleksowe doradztwo i usługi w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych.

Przygotowujemy polityki prywatności i bezpieczeństwa, procedury i polityki wewnętrzne, rejestry, klauzule zgód i klauzule informacyjne oraz inne wymagane dokumenty.

Oferujemy usługi wdrożenia systemu ochrony danych osobowych, w tym m.in.:

 • implementację organizacyjnych środków ochrony danych osobowych;
 • przygotowanie i rewizję zgód i klauzul informacyjnych, polityk prywatności i bezpieczeństwa, wewnętrznych procedur, rejestrów oraz innych wymaganych dokumentów;
 • przygotowanie schematu i procedury obiegu dokumentów oraz przepływu danych;
 • opracowanie procesu realizacji wniosków od osób, których dane są przetwarzane.

Prowadzimy audyty w zakresie zgodności z RODO obejmujących m.in.:

 • przegląd organizacyjnych środków ochrony danych osobowych;
 • weryfikację polityki prywatności i bezpieczeństwa, klauzul informacyjnych, wzorów dokumentów (w tym zgód), procedur związanych z realizacją wniosków od osób, których dane są przetwarzane;
 • sprawdzenie procedur weryfikacji dostawców usług, poprawności podpisywanych umów i wzorów, rejestrowania czynności przetwarzania, wprowadzonych okresów retencji danych;
 • audyt wewnętrznego procesu zgłaszania incydentów bezpieczeństwa;
 • przegląd istniejących mechanizmów transferu danych osobowych do państw trzecich;
 • sprawdzenie zgodności nominacji IODO i zadań z wymogami RODO (jeżeli nie został wyznaczony, weryfikujemy, czy należy go wyznaczyć).

We współpracy z wyspecjalizowanymi podmiotami oferujemy wsparcie w zakresie audytu bezpieczeństwa IT, który obejmuje m.in.:

 • przegląd technicznych środków ochrony danych;
 • przegląd zabezpieczeń systemów i oprogramowania, w tym: dostępy, szyfrowanie, zabezpieczenia przed atakami, uwierzytelnianie, wymagania dotyczące haseł, klasyfikację danych i poprawność realizacji wniosków osób, których dane dotyczą od strony technicznej.

Oferujemy outsourcing funkcji Inspektora Ochrony Danych i pełną obsługę w tym zakresie.

Świadczymy doradztwo prawne i wsparcie w zakresie bieżącego stosowania przepisów ochrony danych osobowych.

Reprezentujemy we wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i naruszeń, w tym w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych związanych z ochroną danych osobowych oraz podczas kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO).

Doradzamy kompleksowo w zakresie prawa pracy.

Prawo pracy i HR

Nasze usługi obejmują następujące obszary:

 • struktura zatrudnienia (umowy o pracę, B2B, kontrakty pracowników kluczowych i kadry menadżerskiej, umowy nietypowe),
 • organizacja i czas pracy,
 • nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy czy współpracy,
 • negocjacje warunków i zasad zatrudnienia,
 • umowy o zakazie konkurencji,
 • sytuacje kryzysowe,
 • odpowiedzialność menadżerów i zarządu,
 • naruszenia i odpowiedzialność pracowników,
 • przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi,
 • zgłaszanie naruszeń i ochrona sygnalistów,
 • BHP,
 • projektowanie odpowiednich kodeksów wewnętrznych, procedur i procesów,
 • systemy wynagradzania i premiowania,
 • ochrona danych osobowych i poufności,
 • szkolenia z prawa pracy,
 • legalizacja pobytu,
 • migracja pracowników,
 • rozproszenie pracownicze,
 • praca zdalna,
 • relacje ze związkami zawodowymi,
 • ubezpieczenia społeczne,
 • konflikty pracownicze,
 • zwolnienia grupowe i restrukturyzacja,
 • doradztwo podatkowe w zakresie premiowania i świadczeń pracowniczych,
 • prowadzenie postępowań z zakresu prawa pracy,
 • inspekcja pracy,
 • reprezentacja przed sądem pracy.

W ramach współpracy ze spółkami aktywnie współpracujemy z zarządem, liderami działów oraz zespołem HR świadcząc bieżące doradztwo, a także wspierając w przypadku konfliktów, sytuacji kryzysowych i inspekcji oraz reprezentując w postępowaniach sądowych.

Praca zdalna

Zajmujemy się wszystkimi aspektami w zakresie telepracy, w tym w następujących obszarach:

 • przygotowanie właściwych procedur wewnętrznych i regulaminów telepracy,
 • bezpieczeństwo obiegu danych i dokumentów,
 • zastosowanie nowych technologii w systemie pracy,
 • bezpieczeństwo i kontrola pracy zdalnej,
 • ochrona danych osobowych przetwarzanych poza zakładem pracy,
 • zabezpieczenie tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • legalność i bezpieczeństwo wideokonferencji i spotkań on-line.

Posiadamy bogate i wszechstronne doświadczenie w zakresie obsługi prawnej i regulacyjnej operatorów telekomunikacyjnych oraz innych spółek z branży telekomunikacyjnej.

Nasze doświadczenie obejmuje praktycznie wszystkie aspekty prawne i regulacyjne działalności tych podmiotów, w tym m.in.:

 • obsługa korporacyjna spółek i jej organów,
 • przekształcania podmiotowe,
 • bieżący monitoring otoczenia prawnego spółki w obszarze prawa telekomunikacyjnego i prawa komunikacji elektronicznej,
 • przygotowanie oraz opiniowanie projektów regulaminów świadczenia usług, promocji, wzorów umów, konkursów, loterii,
 • obsługa procesów reklamacyjnych,
 • przygotowywanie i opiniowanie projektów pism w toku obsługi abonentów,
 • obsługa regulacyjna,
 • obsługa prawna działań sprzedażowych i posprzedażowych oraz relacji z klientami,
 • bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych,
 • wsparcie prawne w zakresie nowych projektów,
 • obsługa i zarządzanie procesami obsługi wierzytelności oraz upadłości,
 • reprezentacja przed regulatorami, w tym UKE, UOKiK i KNF,
 • obsługa prawna sporów sądowych związanych z działalnością spółki, w tym prowadzonych przed sądem polubownym przy Prezesie UKE.

Specjalizujemy się w prawie farmaceutycznym oraz prawie badań klinicznych.

Prawo farmaceutyczne

W zakresie prawa farmaceutycznego nasze doradztwo obejmuje m.in. następujące obszary:

 • wprowadzanie do obrotu produktów leczniczych,
 • prowadzenie badań klinicznych,
 • wytwarzanie produktów leczniczych,
 • wymagania w zakresie marketingu i reklamy produktów leczniczych,
 • warunki i zasady obrotu lekami,
 • wymagania dotyczące aptek i hurtowni farmaceutycznych,
 • bezpieczeństwo produkcji i obrotu produktami leczniczymi,
 • kontrola farmaceutyczna,
 • prawo pracy w branży farmaceutycznej,
 • ochrona danych, w tym danych wrażliwych, w działalności farmaceutycznej.

Reprezentujemy przed organami administracji i regulatorami (WIF, GIF, NFZ) oraz podmiotami samorządowymi (izby apteczne).

Nasze doradztwo obejmuje także w powyższych obszarach wyroby medyczne, kosmetyki oraz suplementy diety.

Badania kliniczne

Posiadamy bogate doświadczenie w doradztwie podmiotom z branży badań klinicznych w zakresie umów o przeprowadzenia badania klinicznego, wymogów prawnych dla badań klinicznych (lokalnych i międzynarodowych) oraz ochrony danych osobowych.

Doradzamy podmiotom zaangażowanym w prowadzenie badań klinicznych:

 • badaczom,
 • koordynatorom badania klinicznego (NCI),
 • ośrodkom lub sieciom ośrodków,
 • CRO,
 • sponsorom.

W szczególności zajmujemy się doradztwem w zakresie:

 • umów: na prowadzenie badania klinicznego (Clinical Trial Agreement), na podwykonawstwo procedury z protokołu badania klinicznego (Service Agreement), na powołanie Koordynatora Krajowego (NCI), na prowadzenie monitoringu badania klinicznego (CRA), umów z lekarzami/badaczami (pracowniczych oraz B2B), umów partnerskich między ośrodkami, umów o zachowaniu poufności (CDA, NDA, Secrecy Agreement);
 • ochrony danych osobowych (RODO/GDPR, ustawa o ochronie danych osobowych) – tworzenie i weryfikacja umów powierzenia przetwarzania, tworzenie odpowiednich zgód dla uczestników badania, weryfikacja lub utworzenie klauzuli informacyjnej, utworzenie rejestrów, jako outsourcing dla firmy wykonujemy także usługi Inspektora Ochrony Danych (IOD).

Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej on-line i przejścia na model e-commerce.

Zajmujemy się m.in. następującymi zagadnieniami:

 • zmiana modelu handlowego, w tym przejście na e-commerce,
 • doradzamy przy wprowadzaniu schematów działania,
 • przygotowujemy właściwe dokumenty, regulaminy i procedury,
 • doradzamy i opiniujemy umowy dotyczące płatności on-line,
 • zajmujemy się wszystkimi kwestiami w zakresie ochrony danych osobowych,
 • doradzamy od strony prawnej przy tworzeniu stron internetowych, formularzy i aplikacji mobilnych,
 • wykonujemy audyty, usprawniamy i ewentualnie wdrażamy zmiany oraz wypracowujemy nowe procedury.

Doradzamy we wszystkich kwestiach związanych z przejściem na model zdalnego zarządzania spółką oraz obsługą organów spółki (zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników czy akcjonariuszy).

Doradzamy m.in. w następujących aspektach:

 • zabezpieczenie ciągłości zarządzania spółką i jej funkcjonowania,
 • system pełnomocnictw i umocowań,
 • zarządzanie umowami i obieg dokumentów, digitalizacja i alternatywy dla papierowej wersji umów i dokumentów,
 • aktualizacja procesów wewnętrznych,
 • przygotowujemy właściwe zapisy w umowach czy statutach spółki,
 • projektujemy właściwego procedury z uwzględnieniem zabezpieczenia obiegu danych osobowych,
 • przygotowujemy i obsługujemy posiedzenia władz spółki,
 • zastosowanie nowych technologii w systemie pracy,
 • bezpieczeństwo i kontrola pracy zdalnej,
 • ochrona danych osobowych przetwarzanych poza zakładem pracy,
 • zabezpieczenie tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • zmiana modelu handlowego, w tym przejście na e-commerce.

Świadczymy usługi w zakresie prawa własności intelektualnej: prawa autorskiego, prawa reklamy oraz znaków towarowych.

Prawo autorskie

Doradzamy kompleksowo w zakresie prawa autorskiego, w tym:

 • autorskich praw osobistych,
 • autorskich praw majątkowych,
 • praw pokrewnych,
 • ochrony wizerunku,
 • przenoszenia praw,
 • naruszeń,
 • udzielania licencji.

Znaki towarowe

Oferujemy doradztwo prawne w zakresie znaków towarowych.

Reprezentujemy w postępowaniach przed Urzędem Patentowym w Polsce i przed Urzędem ds. Własności Intelektualnej Unii Europejskiej w Alicante oraz zajmujemy się monitoringiem i dochodzeniem naruszeń praw do znaku towarowego.

Zajmujemy się kompleksową windykacją należności i zarządzaniem wierzytelnościami.

Nasze usługi obejmują:

 • prewencję i monitoring płatności oraz badanie sytuacji finansowej kontrahenta,
 • etap przedsądowy (windykacja polubowna, negocjacje, mediacje),
 • etap sądowy (sądowy proces o zapłatę),
 • etap egzekucyjny (postępowanie komornicze).

Zajmujemy się dochodzeniem, uznawaniem i odzyskiwaniem należności (długów) zagranicznych, w tym zarówno zagranicznych w Polsce, jak i polskich za granicą.

Wykonujemy audyty i badania due diligence portfeli wierzytelności (analiza struktury portfela, charakterystyka wierzytelności, sposoby i jakość zabezpieczeń, ocena czynników ryzyka i rentowność).

Zajmujemy się zabezpieczaniem prawnym należności pod kątem skutecznej i szybkiej egzekucji w przypadku braku zapłaty. Wykorzystujemy wszystkie prawnie dopuszczalne metody zabezpieczania, takie jak poręczenie, weksel, gwarancje, poddanie się egzekucji, cesja, hipoteka, przewłaszczenie na zabezpieczenie, zastaw, jak i te mniej znane i wypracowane przez praktykę.

Zajmujemy się obsługą transakcji i projektów w zakresie nieruchomości prywatnych i komercyjnych.

Oferujemy kompleksowe usługi prawne i podatkowe w zakresie transakcji na rynku nieruchomości.

Pomagamy inwestorom indywidualnym i profesjonalnym podczas wszystkich faz inwestycji: od planowania inwestycji, poszukiwania nieruchomości aż po finalizowanie transakcji oraz zarządzanie nieruchomością.

Przygotowujemy audyty nieruchomości i przeprowadzamy badania due diligence nieruchomości.

Przygotowany raport z audytu lub badania due diligence nieruchomości obejmuje wszystkie istotne i określone aspekty oraz obszary, w tym analizę dokumentów, stanu prawnego i podatkowego, analizę ksiąg wieczystych, weryfikację roszczeń w stosunku do nieruchomości i obciążeń nieruchomości oraz analizę możliwości wykorzystania nieruchomości do określonego celu czy komercjalizacji.

Zajmujemy się administrowaniem i zarządzaniem nieruchomościami klientów, w tym przygotowujemy plany w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomością, umowy, pełnomocnictwa oraz plany komercjalizacji.

Zajmujemy się wsparciem i obsługą prawną projektów inwestycyjnych na rynku nieruchomości z zastosowaniem różnych modeli biznesowych, finansowych i komercjalizacyjnych oraz projektów budowalnych i deweloperskich.

Specjalizujemy się w doradztwie prawnym w zakresie zarządzania majątkiem prywatnym i rodzinnym oraz jego sukcesji.

Reprezentujemy i doradzamy we wszystkich typach spraw majątkowych.

Doradzamy, analizujemy i przygotowujemy plany optymalizacji prawno-podatkowych w zakresie posiadanego majątku.

Analizujemy ryzyka prawne oraz zajmujemy się obsługą prawną i zabezpieczeniem transakcji.

Doradzamy w zakresie sukcesji majątku (przygotowujemy plany dziedziczenia, przekazania, zapisy spadkowe, testamenty, zajmujemy się powoływaniem fundacji i stowarzyszeń).

Oferujemy obsługę i doradztwo prawne w sprawach indywidualnych. Nasza praktyka obejmuje obszary prawa cywilnego, rodzinnego i spadkowego, w szczególności w zakresie prawa umów, odpowiedzialności cywilnej oraz postępowań spadkowych.

Specjalizujemy się w doradztwie prawnym w zakresie zarządzania majątkiem prywatnym i rodzinnym oraz jego sukcesji.

Analizujemy stany faktyczne i prawne. Przygotowujemy opinie prawne. Doradzamy proponując najlepsze rozwiązania i drogi prawne. Przygotowujemy, negocjujemy i opiniujemy umowy i dokumenty (m.in. pod kątem zabezpieczenia interesu klientów). Zajmujemy się sporami wynikającymi z umów (interpretacja zapisów, nieważność, niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie umowy, zapłata).

Zajmujemy się dokumentami w obrocie międzynarodowym. Reprezentujemy klientów we wszystkich typach sporów oraz postępowań administracyjnych, sądowych i sądowo-administracyjnych, w tym sprawach rodzinnych i spadkowych (postępowania spadkowe, testamenty).

Doradzamy w zakresie prawa spadkowego i sukcesji majątku oraz prowadzimy postępowania spadkowe.

Przygotowujemy plany dziedziczenia, przekazania, zapisy spadkowe, testamenty.

Reprezentujemy i prowadzimy sprawy spadkowe.

Zajmujemy się powoływaniem fundacji, funduszy i stowarzyszeń.

Reprezentujemy spadkobierców i administrujemy majątkiem spadkowym.

Doradzamy w zakresie europejskiego i międzynarodowego prawa spadkowego obsługując sprawy spadkowe z elementem zagranicznym lub transgranicznym (europejskie poświadczenie dziedziczenia, testamenty zagraniczne).

Doradzamy w zakresie prawa międzynarodowego prywatnego i gospodarczego, prawa europejskiego oraz w sprawach z elementem międzynarodowym czy transgranicznym.

W zakresie międzynarodowego prawa gospodarczego doradzamy w obszarze handlu międzynarodowego, inwestycji zagranicznych, własności intelektualnej, międzynarodowego prawa umów i transgranicznego świadczenia usług, zarówno w ramach europejskiego wspólnego rynku, jak poza jego granicami.

W zakresie spraw indywidualnych doradzamy w obszarze międzynarodowego prawa prywatnego obejmującego sprawy majątkowe, cywilne, rodzinne i spadkowe, w tym dotyczące różnych małżeńskich reżimów majątkowych, testamentów zagranicznych, transgranicznego dziedziczenia czy w sprawach dotyczących majątku położonego w różnych krajach.

Reprezentujemy i zajmujemy się obsługą w sprawach z elementem transgranicznym i w sprawach obejmujących różne krajowe systemy prawne.

Oferujemy doradztwo i obsługę prawną w zakresie prawa hiszpańskiego oraz reprezentację w Hiszpanii.

Nasza siedziba znajduje się w Barcelonie, ale jesteśmy gotowi reprezentować klientów także w innych rejonach Hiszpanii oraz w relacjach z klientami hiszpańskojęzycznymi z innych części świata.

Oferujemy doradztwo prawne dla klientów biznesowych we wszystkich sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w Hiszpanii, inwestycjami na rynku hiszpańskim oraz wymianą handlową pomiędzy Polską a Hiszpanią.

Oferujemy kompleksową obsługę i doradztwo prawne w zakresie hiszpańskiego prawa gospodarczego i handlowego obejmujące m.in. następujące zagadnienia:

 • działalność gospodarcza,
 • spółki,
 • wymiana handlowa,
 • negocjacje biznesowe,
 • inwestycje na rynku hiszpańskim.

Reprezentujemy w relacjach handlowych i biznesowych z klientami oraz partnerami hiszpańskojęzycznymi.

W relacjach biznesowych z podmiotami hiszpańskimi reprezentujemy w negocjacjach i transakcjach handlowych.

Weryfikujemy wiarygodność i wypłacalność kontrahentów.

Przygotowujemy oraz opiniujemy dokumenty i umowy.

Analizujemy, minimalizujemy i zabezpieczamy ryzyka prawne.

Doradzamy w zakresie hiszpańskiego prawa umów.

Przygotowujemy, tłumaczymy i opiniujemy umowy handlowe.

Prowadzimy negocjacje i koordynujemy zawieranie umów.

Reprezentujemy w przypadku konfliktów związanych z zawartymi umowami.

Zajmujemy się odzyskiwaniem wierzytelności w Hiszpanii na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym oraz uznawaniem polskich wyroków i tytułów egzekucyjnych w Hiszpanii.

Oferujemy obsługę i doradztwo prawne w zakresie inwestycji na hiszpańskim runku nieruchomości.

Doradzamy w zakresie:

 • spraw spadkowych i testamentów w Hiszpanii,
 • spraw emigracyjnych związanych z życiem w Hiszpanii, podjęciem pracy i uzyskaniem obywatelstwa,
 • uznawania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych: nostryfikacja dyplomów i uznawanie tytułów zawodowych.