Close

Windykacja należności

Zajmujemy się kompleksową windykacją należności i zarządzaniem wierzytelnościami.

Nasze usługi obejmują prewencję i monitoring płatności, etap przedsądowy, sądowy i egzekucyjny, dochodzenie należności zagranicznych, badanie portfeli należności i zabezpieczenia wierzytelności.

Prewencja i monitoring płatności

Celem etapu prewencyjnego jest zmniejszenie należności przeterminowanych i poprawa bieżącego bilansu finansowego firmy.

Na tym etapie oferujemy usługi pieczęci prewencyjnej, badania sytuacji finansowej kontrahenta oraz monitoringu płatności.


Etap przedsądowy

Na etapie postępowania przedsądowego podejmujemy działania zmierzające do zaspokojenia należności rozpoczynając proces od czynności, które powinny generować możliwie najniższe koszty.

W pierwszej kolejności podejmiemy próbę wynegocjowania dobrowolnych warunków spłaty z możliwością zawarcia nowego harmonogramu spłat lub – stosownie do otrzymanych i ustalonych instrukcji – zawarcia ugody.

W razie braku po stronie dłużnika woli racjonalnego postępowania i chęci spłaty, etap ten kończy się wysłaniem oficjalnego, pisemnego wezwania do zapłaty z zakreśleniem ostatecznego terminu zapłaty i przystąpieniem do kompletowania dokumentacji do wszczęcia postępowania sądowego.

Etap sądowy

Na etapie sądowym występujemy we właściwym trybie i postępowaniu z powództwem o zapłatę oraz reprezentujemy klienta na każdym etapie postępowania sądowego (zarzuty, sprzeciw, apelacja, kasacja).

Etap ten zakończy się wydaniem prawomocnego orzeczenia opatrzonego następnie klauzulą wykonalności.


Etap egzekucyjny

Brak woli spełnienia świadczenia spowoduje, że Kancelaria po otrzymaniu prawomocnego orzeczenia sądowego opatrzonego klauzulą wykonalności, wystąpi z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego i będzie prowadzić egzekucję oraz reprezentować klienta w postępowaniu.


Należności zagraniczne

Zajmujemy się dochodzeniem, uznawaniem i odzyskiwaniem należności (długów) zagranicznych, w tym zarówno zagranicznych w Polsce, jak i polskich za granicą, w tym w Hiszpanii. W zakresie postępowań w innych krajach współpracujemy z zaufanymi prawnikami zagranicznymi.


Badania portfeli wierzytelności

Wykonujemy audyty i badania due delligence portfeli wierzytelności przed zakupem. Przedmiotem badania jest m.in. analiza struktury portfela, charakterystyka wierzytelności oraz sposoby i jakość zabezpieczeń, ocena czynników ryzyka i rentowność.


Zabezpieczenia wierzytelności

Zajmujemy się zabezpieczaniem prawnym należności pod kątem skutecznej i szybkiej egzekucji w przypadku braku zapłaty. Wykorzystujemy wszystkie prawnie dopuszczalne metody zabezpieczania, takie jak poręczenie, weksel, gwarancje, poddanie się egzekucji, cesja, hipoteka, przewłaszczenie na zabezpieczenie, zastaw, jak i te mniej znane i wypracowane przez praktykę.