Close

Windykacja należności

Zajmujemy się kompleksową windykacją należności i zarządzaniem wierzytelnościami.

Nasze usługi obejmują prewencję i monitoring płatności, etap przedsądowy, sądowy i egzekucyjny, dochodzenie należności zagranicznych, badanie portfeli należności i zabezpieczenia wierzytelności.

Prewencja i monitoring płatności

Celem etapu prewencyjnego jest zmniejszenie należności przeterminowanych i poprawa bieżącego bilansu finansowego firmy.

Pieczęć prewencyjna

Umieszczenie informacji na fakturach i innych dokumentach dotyczących płatności informacji o współpracy windykacyjnej z naszą Kancelarią. Pieczęć ostrzega o konsekwencjach braku zapłaty, w tym o wystąpieniu –  w przypadku braku zapłaty w terminie – na drogę powództwa sądowego, a w konsekwencji, po uzyskaniu tytułu wykonawczego, na drogę postępowania egzekucyjnego. Pieczęć prewencyjna działa mobilizująco na kontrahentów i zwiększa ilość terminowo uregulowanych należności.

Badanie sytuacji finansowej kontrahenta

Weryfikacja wypłacalności kontrahenta czy partnera biznesowego, analiza dokumentów spółki, powiązań kapitałowych oraz sprawdzenie rejestrów dłużników i weryfikacja, czy nie są prowadzone postępowania upadłościowe.

Monitoring płatności

Przypomnienie telefoniczne, listowe lub mailowe o nieuregulowanych należnościach, dotyczy głównie masowych należności i krótkiego terminu zaległości.

Etap przedsądowy

Na etapie postępowania przedsądowego podejmujemy działania zmierzające do zaspokojenia należności rozpoczynając proces od czynności, które powinny generować możliwie najniższe koszty. 

W pierwszej kolejności podejmiemy próbę wynegocjowania dobrowolnych warunków spłaty z możliwością zawarcia nowego harmonogramu spłat lub – stosownie do otrzymanych i ustalonych instrukcji – zawarcia ugody.

Negocjacje z dłużnikiem

Na tym etapie nasze działania sprowadzają się do podjęcia rozmów z dłużnikiem przy wykorzystaniu zawodowego przygotowania do wykonywania takich czynności. Ryzyko dalszych kosztów, nieuchronność postępowania przed sądem, perspektywa wszczęcia egzekucji oraz innych związanych z tym niedogodności powoduje często zmianę zachowania osób zobowiązanych. Pomaga temu, nasze wolne od emocji, profesjonalne i rzeczowe nastawienie do dłużnika oraz umiejętne prowadzenie rozmów i negocjacji.

Wezwanie do zapłaty

W razie braku po stronie dłużnika woli racjonalnego postępowania i chęci spłaty, etap ten kończy się wysłaniem oficjalnego, pisemnego wezwania do zapłaty z zakreśleniem ostatecznego terminu zapłaty i przystąpieniem do kompletowania dokumentacji do wszczęcia postępowania sądowego.

Etap sądowy

Na etapie sądowym występujemy we właściwym trybie i postępowaniu z powództwem o zapłatę.

Pozew o zapłatę

Wytoczenie powództwa we właściwym dla danej sprawy trybie (postępowanie zwykłe, nakazowe, upominawcze, uproszczone). Etap ten zakończy się wydaniem prawomocnego orzeczenia opatrzonego następnie klauzulą wykonalności.

Reprezentacja procesowa

Reprezentacja i zastępstwo procesowe na każdym etapie postępowania (zarzuty, sprzeciw, apelacja, kasacja).

Etap egzekucyjny

Brak woli spełnienia świadczenia spowoduje, że Kancelaria po otrzymaniu prawomocnego orzeczenia sądowego opatrzonego klauzulą wykonalności, wystąpi z wnioskiem do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Wniosek egzekucyjny

Skierowanie wniosku egzekucyjnego do komornika i wszczęcie egzekucji we wszystkich formach prawem przewidzianych.

Prowadzenie egzekucji

Reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym i pełny zakres zastępstwa procesowego.

Egzekucja może zakończyć się spłatą całkowitą lub częściową roszczenia lub w przypadku braku majątku dłużnika, wydaniem postanowienia o nieściągalności, poprzedzonym np. wyjawieniem majątku.

W przypadku braku spłaty, tytuł egzekucyjny zachowuje ważność przez 10 lat i działania mogą być wielokrotnie wznawiane wedle woli klienta, np. w przypadku ustalenia posiadania przez dłużnika majątku. Wierzytelność można także sprzedaż innemu podmiotowi.

Działania mogą być kontynuowane także w przypadku ogłoszenia upadłości dłużnika i umorzenia egzekucji, w toku postępowania upadłościowego, również w tym postępowaniu klient może być reprezentowany przez Kancelarię.

W postępowaniu upadłościowym i naprawczym Kancelaria może występować jako inicjator tego postępowania (wniosek o ogłoszenie upadłości) lub jako uczestnik postępowania niebędący wnioskodawcą. W szczególności, w przypadku ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu, Kancelaria może, poza reprezentowaniem klienta w sądzie podejmować negocjacje z dłużnikiem na temat proponowanych warunków układu. 

Doświadczenie pracowników Kancelarii w zakresie restrukturyzacji długów o charakterze korporacyjnym, w szczególności ich aspektów ekonomicznych i prawno-podatkowych, pozwala na podejmowanie rozmów i działań wykraczających poza zakres obsługi prawnej.

Inne usługi

Oferujemy windykację należności zagranicznych, wykonujemy audyty portfeli wierzytelności oraz świadczymy doradztwo prawne w zakresie zabezpieczania wierzytelności.

Należności zagraniczne

Zajmujemy się dochodzeniem, uznawaniem i odzyskiwaniem należności (długów) zagranicznych, w tym zarówno zagranicznych w Polsce, jak i polskich za granicą, w tym w Hiszpanii. W zakresie postępowań w innych krajach współpracujemy z zaufanymi prawnikami zagranicznymi.

Badania portfeli wierzytelności

Wykonujemy audyty i badania due delligence portfeli wierzytelności przed zakupem. Przedmiotem badania jest m.in. analiza struktury portfela, charakterystyka wierzytelności oraz sposoby i jakość zabezpieczeń, ocena czynników ryzyka i rentowność.

Zabezpieczenia wierzytelności

Zajmujemy się zabezpieczaniem prawnym należności pod kątem skutecznej i szybkiej egzekucji w przypadku braku zapłaty. Wykorzystujemy wszystkie prawnie dopuszczalne metody zabezpieczania, takie jak poręczenie, weksel, gwarancje, poddanie się egzekucji, cesja, hipoteka, przewłaszczenie na zabezpieczenie, zastaw, jak i te mniej znane i wypracowane przez praktykę.

Zapraszamy do kontaktu

Zapraszamy na niezobowiązujące spotkanie, na którym będziemy mogli porozmawiać, przeanalizować niespłacone należności pod kątem optymalnego trybu windykacji i postępowania oraz przedstawić szczegółową indywidualną ofertę.


Pobierz ofertę w dokumencie PDF →