Tag / Ochrona danych osobowych

  Ładowanie…
 • W sprawie o ochronę dóbr osobistych sąd cywilny może zwolnić dostawcę Internetu z tajemnicy telekomunikacyjnej

  Sąd Najwyższy potwierdził możliwość zwolnienia dostawcy Internetu z tajemnicy telekomunikacyjnej przez sąd w procesie cywilnym o naruszenie dóbr osobistych. W sprawie cywilnej o ochronę dóbr osobistych sąd wystąpił do przedsiębiorcy telekomunikacyjnego (świadczeniodawcy usługi dostępu do Internetu) o przekazanie danych abonenta tej usługi (użytkownika sieci). Przedsiębiorca telekomunikacyjny odmówił udostępnienia danych abonenta powołując się na tajemnicę telekomunikacyjną.…

 • Przestrzeganie RODO w podmiotach leczniczych

  Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport z kontroli przeprowadzonej w 24 podmiotach leczniczych na terytorium sześciu województw, kontrola dotyczyła wdrożenia regulacji dotyczących ochrony danych osobowych. W każdym z województw wytypowano po 4 szpitale (2 miejskie lub powiatowe oraz 2 wojewódzkie). Wybrane wyniki Według raportu 16 z 24 skontrolowanych szpitali (67%) nie było prawidłowo przygotowanych do wejścia…

 • Prawo do bycia zapomnianym w wyszukiwarce internetowej

  Trybunał Sprawiedliwości UE (TSUE) wielokrotnie w swoich orzeczeniach interpretował prawo do bycia zapomnianym w odniesieniu do wyszukiwarek internetowych.   W sprawie C‑131/12 jednoznacznie uznał działalność wyszukiwarek internetowych za przetwarzanie danych osobowych, a ich operatorów za administratora danych oraz przesądził (z pewnymi wyjątkami, które dotyczą chociażby osób publicznych) o możliwości żądania usunięcia wyników wyszukiwania, jeżeli zawierają…

 • Prawo do bycia zapomnianym

  Prawo do usunięcia danych (zwane „prawem do bycia zapomnianym”) zostało uregulowane w art. 17 RODO i uprawnia do żądania od administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych. Prawo to nie jest jednak bezwzględne i wymaga zaistnienia jednej ze wskazanych przesłanek. Można zażądać usunięcia danych, jeżeli te nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub…

 • Prawo do uzyskania kopii danych osobowych

  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) w jednej ze swoich decyzji doprecyzował jak należy rozumieć udostępnienie kopii danych osobowych stanowiący jeden z elementów prawa dostępu do danych osobowych. Jak wskazuje Prezes UODO, administrator nie ma obowiązku udostępniania nośnika (papierowego lub elektronicznego), na którym przetwarzane są dane osobowe oraz danych, które nie stanowią danych osobowych w…

 • Kiedy należy poinformować osobę o naruszeniu ochrony danych?

  Administrator bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych, jeżeli naruszenie może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności jednostki. Ocena stopnia ryzyka zgodnie z zasadą rozliczalności powinna być udokumentowana/możliwa do wykazania. Pojęcie bez zbędnej zwłoki’ należy interpretować w odniesieniu do konkretnej sytuacji, z uwzględnieniem charakteru i wagi naruszenia, konsekwencji…

 • Kiedy należy zgłosić naruszenie ochrony danych

  Zgodnie z RODO administrator bez zbędnej zwłoki zgłasza organowi nadzorczemu naruszenie ochrony danych osobowych. Pojęcie „bez zbędnej zwłoki” należy interpretować w odniesieniu do konkretnej sytuacji, z uwzględnieniem charakteru i wagi naruszenia, konsekwencji oraz niekorzystnych skutków dla osób narażonych. Ponadto prawodawca unijny doprecyzowuje, że zgłoszenie musi być dokonane w miarę możliwości, nie później niż w terminie…

 • Udogodnienia dla mikroprzedsiębiorców w zakresie stosowania RODO

  Ustawa zapewniająca stosowanie RODO ułatwiła mikroprzedsiębiorcą jego stosowanie. Mikroprzedsiębiorcy mogą spełnić obowiązek informacyjny RODO w zakresie umów zawieranych w lokalu lub poza lokalem przedsiębiorcy (w tym na odległość) przez wywieszenie stosownych informacji w widocznym miejscu lub udostępnienie na stronie internetowej. Powyższa możliwość jest jednak wyłączona w sytuacji, w której osoba, której dane dotyczą, nie ma…

 • Monitoring w podmiotach leczniczych

  W związku z ustawą wprowadzającą RODO zmianie uległa również ustawa o działalności leczniczej. Nowe przepisy regulują kwestię monitoringu w podmiotach wykonujących działalność leczniczą. Od 4 maja 2019 r. monitoring wizyjny może być stosowany w pomieszczeniach ogólnodostępnych, jeżeli jest on niezbędny ze względów na bezpieczeństwo pacjentów lub pracowników. Co do zasady, w pomieszczeniach, w których udzielane…

 • Podstawy przetwarzania danych osobowych w badaniach klinicznych

  Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) wydała opinię odnośnie wzajemnych relacji pomiędzy RODO a Rozporządzeniem dotyczącym badań klinicznych (Rozporządzenie nr 536/2014). Jedną z najistotniejszych kwestii poruszonych w przedmiotowej opinii jest wyjaśnienie i wsparcie w identyfikacji i konstrukcji prawidłowej podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych w badaniu klinicznym. Czynności przetwarzania i ich podstawy Zgodnie z opinią w czasie…