Tag / Prawo podatkowe

    Loading posts...
  • Utrwalona praktyka interpretacyjna

    Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przyniesie nową instytucję prawną, którą jest utrwalona praktyka interpretacyjna właściwego organu. Po wprowadzeniu utrwalonej praktyki nie zawsze będzie niezbędne wnioskowanie do organów administracji o wydanie interpretacji indywidualnych, chroniącymi przed negatywnymi konsekwencjami wykładni przepisów. Przez utrwaloną praktykę interpretacyjną rozumie się wyjaśnienia zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek…