Tag / Prawo podatkowe

  Loading posts...
 • Skrócenie terminu na zwrot nadpłaconego podatku

  Planowana zmiana ordynacji podatkowej ma znacząco skrócić czas na zwrócenie nadpłaconego podatku. W obecnym stanie prawnym naczelnik urzędu skarbowego dokonuje zwrotu nadpłaconego podatku w terminie nieprzekraczającym 90 dni od dnia złożenia deklaracji podatkowej albo dokonania jej korekty. W praktyce oznacza to, że w przypadku dokonania korekty deklaracji okres od złożenia deklaracji do zwrotu nadpłaty może…

 • Obowiązek zgłaszania planów optymalizacyjnych

  Komisja Europejska zgłosiła propozycję wprowadzenia obowiązku dostarczania informacji do organów skarbowych w obszarze opodatkowania z elementem transgranicznym. Proponowane zmiany dyrektywy 2011/16/EU mają na celu uszczelnienie systemów podatkowych państw członkowskich i zredukowanie tzw. „agresywnych optymalizacji podatkowych” (ang. aggressive tax planning) zwłaszcza wielkich spółek. Według danych Parlamentu Europejskiego szacowane straty w budżecie publicznym spowodowane agresywną polityką optymalizacyjną…

 • 50% kosztów uzyskania przychodów bez limitu

  Do Sejmu trafił projekt ustawy o zmianie podatku dochodowego od osób fizycznych zakładający zniesienie limitu kwotowego stosowania 50% ryczałtu kosztów uzyskania przychodów. W obecnym stanie prawnym limit wynosi 42 764 zł, a po przekroczeniu tej kwoty podatnik nie może odliczyć 50% uzyskanego przychodu jako kosztu uzyskania tego przychodu, innymi słowy: do wysokości tej kwoty koszt uzyskania…

 • Skrócenie terminu zwrotu VAT

  Do Sejmu wpłynął projekt zmiany ustawy o podatku od towarów i usług przewidujący skrócenie terminu na zwrot nadwyżki VAT. Obecnie podstawowy termin zwrotu nadpłaconego podatku VAT wynosi 60 dni i często jest wydłużany przez urzędy skarbowe. Projekt ustawy zakłada jego skrócenie do 25 dni, czyli okresu ile wynosi obecnie termin dla trybu przyspieszonego. Ponadto projekt odbiera…

 • Obniżka VAT na e-publikacje

  Rząd planuje obniżyć stawki podatku od towarów i usług. Planowana zmiana ma na celu obniżenie stawek podatku VAT na publikacje elektroniczne. Projekt zakłada stawkę VAT na poziomie 5% dla e-booków (obecnie 23%). Ponadto do 8% obniżony zostanie VAT na e-czasopisma i e-gazety (obecnie 23%). Wejście w życie zmian spowoduje zrównanie stawek podatku VAT dla określonych publikacji…

 • Uproszczenie deklaracji VAT

  Do Sejmu trafił projekt ustawy mający uprościć procedurę rozliczania podatku obrotowego VAT. Zasadniczą zmianą ma być uproszczenie wzoru obecnej deklaracji VAT. Według danych Banku Światowego Polska jest na 58. miejscu według kryterium złożoności systemu podatkowego. Ponadto przedsiębiorcy przeznaczają średnio 271 godzin rocznie na obliczenie zobowiązań podatkowych, w tym 98 godzin na rozliczenie podatku VAT, dla…

 • Ujednolicenie terminów zapłaty podatków

  Do Sejmu trafił projekt ustawy mający usystematyzować system podatkowy i ułatwić rozliczanie się przedsiębiorców W obecnym stanie prawnym przy rozliczaniach zobowiązań podatkowych przedsiębiorcy i spółki muszą przestrzegać różnych terminów deklaracji i zobowiązań, przykładowo: składki ZUS należy opłacić do 10 dnia, a podatek VAT do 25 dnia. Celem nowej ustawy jest wprowadzenie jednolitego terminu dla różnych danin…

 • Zmiana akcyzy na samochody

  Zmianie ulegnie kryterium kwalifikacyjne danego samochodu do określonej stawki akcyzy. Projekt ustawy zakłada objęcie podatkiem akcyzowym wszystkich pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie nieprzekraczającej 3,5 tony, z wyłączeniem samochodów napędzanych wyłącznie silnikami elektrycznymi. Samochody hybrydowe objęte zostaną możliwością obniżenia akcyzy o 20%. Stawka akcyzy będzie ustalana od pojemności silnika i europejskiej normy poziomu emisji spalin. W…

 • Zmiany w przedawnieniu zobowiązań podatkowych

  Do Sejmu wpłynął projekt ustawy zmieniającej Ordynację podatkową w zakresie przedawnienia zobowiązań podatkowych. Projekt ustawy wprowadza szereg zmian dotyczących przedawnienia zobowiązań podatkowych. Jedną z najistotniejszych zmian jest uchylenie braku przedawnienia zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką lub zastawem skarbowym. Ponadto projekt ustawy stanowi o uchyleniu przerwania biegu przedawnienia poprzez zastosowanie prewencyjnego środka egzekucyjnego. Celem zmian jest poprawa pewności…

 • Nowa instytucja: utrwalona praktyka interpretacyjna

  Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przyniesie nową instytucję prawną, którą jest utrwalona praktyka interpretacyjna właściwego organu. Po wprowadzeniu utrwalonej praktyki nie zawsze będzie niezbędne wnioskowanie do organów administracji o wydanie interpretacji indywidualnych, chroniącymi przed negatywnymi konsekwencjami wykładni przepisów. Przez utrwaloną praktykę interpretacyjną rozumie się wyjaśnienia zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek…