Category / Orzecznictwo

  Loading posts...
 • Zwolnienie podatkowe darowizny pieniężnej tylko w przypadku przelewu lub przekazu pocztowego

  NSA wydał kontrowersyjną uchwałę, w której przyjmuje rygorystyczną wykładnię zwolnienia podatkowego darowizny pieniężnej w ramach najbliższej rodziny. Przepisy Zgodnie z art. 4a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1043 z późn. zm.) zwalnia się od podatku nabycie…

 • WIBOR podważony przez sąd

  Sąd Okręgowy w Katowicach wstrzymał w trybie zabezpieczenia stosowanie wskaźnika WIBOR i pobieranie na jego podstawie odsetek do czasu rozstrzygnięcia trwającego postępowania.  W opisywanej sprawie – jak wskazują materiały prasowe – sąd zdecydował o oprocentowaniu kredytu wyłączenie na podstawie marży banku (pozbawienie kredytu stopy referencyjnej WIBOR), a rata kredytu klienta spadła z 6,7 do 1,7…

 • SN: „Dostęp do rynku” to nie „dostęp do pozycji rynkowej”

  Na tle sporu związanego z importem równoległym leku i użycia znaku towarowego producenta SN dokonał wykładni pojęcia „dostępu do rynku” w kryteriach BMS. Producent produktu leczniczego z Litwy oferujący na tym rynku produkt leczniczy pod swoim znakiem towarowym (oznaczmy go „B”) wystąpił przeciwko importerowi tego produktu leczniczego (oferującego na rynku polskim ten lek po przepakowaniu…

 • Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci nie podlega zaliczeniu na schedę spadkową

  Sąd Najwyższy rozstrzygnął kwestię, czy bankowa dyspozycja wkładem na wypadek śmierci winna być zaliczona na schedę spadkową. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci (regulowana w art. 56 ust. 1 prawa bankowego) umożliwia posiadaczowi rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej złożenie bankowi pisemnego polecenia dokonania po swojej śmierci wypłaty ze wskazanego rachunku na rzecz…

 • Usługi marketingowe w innym państwie a stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej dla potrzeb podatku VAT

  Posiadanie przez spółkę (mającą siedzibę w jednym państwie członkowskim) spółki zależnej w innym państwie członkowskim świadczącej na jej rzecz usługi marketingowe, regulacyjne, reklamowe i reprezentacji oraz udostępniającej jej zaplecze techniczne i personalne nie oznacza, że spółka ma w tym państwie stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Niemiecka spółka prowadziła w Rumunii sprzedaż produktów farmaceutycznych i zawarła…

 • Wymóg przejrzystości warunków umownych w umowach o kredyt w walucie obcej

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wskazał, jak należy interpretować wymóg wyrażenia postanowienia umownego prostym i zrozumiałym językiem (na przykładzie umowy kredytu w walucie obcej). Zdaniem TSUE wymogu przejrzystości warunków umownych (ujętego w dyrektywie UE 93/13) nie można zawężać do zrozumiałości tych warunków pod względem formalnym i gramatycznym, lecz przeciwnie, w relacji przedsiębiorca i konsument dyrektywa…