Author / kancelaria

  Loading posts...
 • RODO: 225 mln euro kary dla WhatsApp

  Pod koniec sierpnia 2021 r. irlandzki organ nadzorczy (ION) wydał decyzję o użyciu szeregu uprawnień naprawczych, w tym m.in. administracyjnej kary pieniężnej, w stosunku do irlandzkiej spółki WhatsApp w związku z naruszeniami przepisów RODO. Sprawa rozpoczęła się w maju 2018 roku i jednym z głównych czynników inicjujących postępowanie wyjaśniające były skargi osób dotyczące przetwarzania danych…

 • Europejska tożsamość cyfrowa

  Komisja Europejska (KE) przedstawiła propozycję zmian prawnych, które mają umożliwić bezpieczne i szybkie potwierdzanie tożsamości w środowisku cyfrowym. Zaproponowane zmiany mają przyjąć formę unijnego rozporządzenia, które będzie uzupełniało i modyfikowało istniejące rozporządzenie 910/2014 (tzw. eIDAS). Propozycja użycia rozporządzenia jako instrumentu prawnego UE oznacza, że w razie wejścia w życie zmian przepisy będą obowiązywały bezpośrednio i…

 • Opinia komisji bioetycznej jako wymóg dopuszczalności badania klinicznego

  Zgodnie z art. 37l ust. 1 pr. farm. jednym z warunków rozpoczęcia badania klinicznego jest pozytywna opinia komisji bioetycznej. Taki sam wymóg usankcjonowaniu jest w przypadku wszystkich eksperymentów medycznych w art. 29 ust. 1 ust. o lek. Szczegółowe przepisy dotyczące komisji bioetycznych określa rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 11 maja 1999 r.…

 • Wymogi formalne dopuszczalności badania klinicznego

  Wymogi formalne dopuszczalności badania klinicznego wskazuje art. 37l ust. 1 pr. farm, zgodnie z którym badanie kliniczne można rozpocząć, jeżeli: komisja bioetyczna wydała pozytywną opinię w sprawie prowadzenia badania, Prezes URPL wydał pozwolenie na prowadzenie badania Zgodnie z art. 37l ust. 2 pr. farm. badanie kliniczne można rozpocząć również, jeżeli Prezes URPL w terminie nie…

 • Badania kliniczne z udziałem osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej oraz która nie jest w stanie wyrazić opinii

  1. Badania kliniczne z udziałem osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej Zgodnie z art. 37i ust. 1 pkt 1 pr. farm. świadomą zgodę na udział osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej w badaniach klinicznych wyraża jej przedstawiciel ustawowy, a jeżeli osoba taka jest w stanie z rozeznaniem wyrazić opinię w sprawie swojego uczestnictwa w badaniu klinicznym, konieczne jest ponadto uzyskanie pisemnej…

 • Zdalne zarządzanie spółką, praca zdalna i działalność on-line

  Doradzamy w obszarach zdalnego zarządzania spółką, działalności on-line i pracy zdalnej. Zdalne zarządzanie spółką Doradzamy we wszystkich kwestiach związanych z przejściem na model zdalnego zarządzania spółką oraz obsługą organów spółki (zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników czy akcjonariuszy): zabezpieczenie ciągłości zarządzania spółką i jej funkcjonowania, system pełnomocnictw i umocowań, zarządzanie umowami i obieg dokumentów, digitalizacja i…

 • Wybrane zmiany w prawie obowiązujące od stycznia

  Przedstawiamy wybrane zmiany w prawie obowiązujące od stycznia 2021 r.  wzrasta płaca minimalna z obecnych 2600 zł do 2800 zł; wchodzi obowiązek rejestrowania i zgłaszania do ZUS umów o dzieło; wchodzą w życie zmiany w używaniu kas fiskalnych; wchodzi w życie nowe prawo zamówień publicznych; projekty budowlane muszą spełniać nowe normy energooszczędne; osoby prowadzące jednoosobową…

 • Zmiany w przepisach o eksperymencie medycznym

  W ramach nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (dalej zwana „Ustawą”) zmieniono przepisy dotyczące eksperymentu medycznego. Ustawodawca istotnie zmodyfikował rozdział IV Ustawy zmieniając istniejące i dodając nowe przepisy. Jedną z głównych zmian jest rozszerzenie katalogu informacji przekazywanych uczestnikowi (lub przedstawicielowi ustawowemu) przed uzyskaniem jego zgody na udział w eksperymencie o informacje obejmujące źródła…

 • Zmiany w prawie telekomunikacyjnym

  21 grudnia 2020 r. wchodzi w życie nowelizacja prawa telekomunikacyjnego. Łatwiejsze rozwiązanie umowy W przypadku umów telekomunikacyjnych zawieranych w formie dokumentowej będzie można rozwiązać je również z zachowaniem tej formy. Po złożeniu oświadczenia o wypowiedzeniu umowy operator telekomunikacyjny w ciągu 1 dnia roboczego zawiadamia abonenta o otrzymaniu wypowiedzenia poprzez SMS (w przypadku wskazania przez abonenta…

 • Prawo komunikacji elektronicznej

  W najbliższym czasie wejdzie w życie nowe prawo komunikacji elektronicznej, które zastąpi dotychczasowe prawo telekomunikacyjne. Zmiany mają na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy europejskiej 2018/1972 ustanawiającej Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej. Wdrożenie ma nastąpić poprzez uchwalenie nowej ustawy „prawo komunikacji elektronicznej” oraz ustawy wprowadzającej. Nowe prawo ma kompleksowo regulować komunikację elektroniczną, w tym m.in.…