Close

Obsługa spółek i przedsiębiorców

Posiadamy szerokie doświadczenie w obsłudze prawnej spółek, funduszy i instytucji. Doradzamy we wszystkich kwestiach prawnych związanych z aktywnością gospodarczą.

Corporate

Pomagamy w założeniu działalności i utworzeniu spółki oraz zaprojektowaniu optymalnej struktury prawnej i podatkowej.

Doradzamy w zakresie bieżącej działalności (prawo gospodarcze, prawo spółek, umowy, transakcje, obsługa organów spółek, prawo pracy, podatki) oraz na etapie jej rozwoju i ekspansji (tworzenie oddziałów, przedstawicielstw, przekształcenia, łączenia, inwestycje na rynkach zagranicznych).

W razie potrzeby doradzamy także w momentach kryzysowych i na etapie utraty płynności finansowej (postępowania naprawcze i upadłościowe, restrukturyzacja).

Oferujemy kompleksowe wsparcie i obsługę prawną dla wszystkich organów spółki, w tym obsługę prawną organów spółki, zarządu oraz wsparcie kadry zarządzającej i departamentów.

Obsługujemy postępowania likwidacyjne oraz zakup i sprzedaż przedsiębiorstw.

Reprezentujemy w postępowaniach i negocjacjach, przygotowujemy oraz opiniujemy dokumenty i umowy, realizujemy audyty prawne, analizujemy i minimalizujemy ryzyka prawne.


Compliance

Weryfikujemy i analizujemy środowisko prawne firmy (wewnętrzne i zewnętrzne), dostosowujemy dokumentację wewnętrzną (internal policies) i zewnętrzną (regulaminy, pełnomocnictwa, umowy, protokoły) oraz monitorujemy zmiany w prawie.

Zakres i sposób świadczenia usług dopasowujemy do potrzeb, oczekiwań i branży klienta.

Analizujemy i weryfikujemy wewnętrzne procedury i dokumenty pod kątem zgodności z prawem, identyfikujemy obszary wymagające modyfikacji lub stworzenia.

Tworzymy dokumenty wewnętrzne (regulaminy wewnętrzne, procedury, dokumenty autoryzacyjne) i zewnętrzne (regulaminy, umowy) celem spełnienia wszelkich wymogów prawnych i biznesowych podmiotu.

Monitorujemy i weryfikujemy zmiany w przepisach prawnych i w razie potrzeby inicjujemy odpowiednia działania mające na celu zaktualizowanie procedur i dokumentów. 


Umowy i transakcje

Zajmujemy się kompleksową obsługą transakcji i umów: tworzymy, modyfikujemy, opiniujemy, negocjujemy, zabezpieczamy ryzyka i zarządzamy umowami klientów.

Tworzymy i negocjujemy umowy (także wielojęzyczne) uwzględniając specyfikę branży i przedmiot oraz dobierając odpowiednie formy jej zabezpieczenia.

Analizujemy projekty i zawarte umowy, m.in. pod kątem ryzyka prawno-biznesowego. Weryfikacja ułatwia podjęcie decyzji czy umowa/współpraca wymaga dalszego modelowania lub zmiany i czy istnieje (i jakie) ryzyko dalszej współpracy.

Modyfikujemy umowy, zarówno te oparte na stosowanych powszechnie wzorach i klauzulach, jak i nowe konstrukcje.

Dostosowujemy umowy do nowych regulacji prawnych (np. RODO/GDPR) i wewnętrznych polityk oraz regulacji firmy.

Zarządzamy umowami, tworzymy wzory, budujemy procesy przepływu dokumentów, efektywne procedury podpisywania/ egzekucji dokumentów oraz procesy autoryzacji i archiwizacji kontraktów.


Ochrona danych osobowych

Oferujemy kompleksowe doradztwo i obsługę prawną w zakresie ochrony danych osobowych i RODO.

Projektujemy, przygotowujemy i wdrażamy system ochrony danych osobowych obejmujący wszystkie konieczne procedury, dokumenty i regulacje.

Przygotowujemy polityki prywatności i bezpieczeństwa, procedury i polityki wewnętrzne, rejestry, klauzule zgód i klauzule informacyjne oraz inne wymagane dokumenty.

Opracowujemy schematy i procedury obiegu dokumentów oraz przepływu danych i informacji.

Doradzamy w zakresie bieżącego stosowania przepisów ochrony danych osobowych.

Prowadzimy audyty w zakresie zgodności z RODO.

Oferujemy outsourcing funkcji Inspektora Ochrony Danych i pełną obsługę w tym zakresie.

Doradzamy w zakresie bieżącego stosowania przepisów ochrony danych osobowych.

Reprezentujemy we wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i naruszeń, w tym w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych związanych z ochroną danych osobowych oraz podczas kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO).


Windykacja należności

Zajmujemy się kompleksową windykacją należności i zarządzaniem wierzytelnościami.

Nasze usługi obejmują prewencję i monitoring płatności, etap przedsądowy, sądowy i egzekucyjny, dochodzenie należności zagranicznych, badanie portfeli należności i zabezpieczenia wierzytelności.


Znaki towarowe

Oferujemy doradztwo prawne w zakresie prawa znaków towarowych, reprezentujemy przed Urzędem Patentowym RP i Urzędem ds. Własności Intelektualnej UE, a także zajmujemy się monitoringiem i dochodzeniem naruszeń.

Zajmujemy się rejestracją znaków towarowych w Polsce i Unii Europejskiej oraz reprezentujemy przed polskim Urzędem Patentowym i przed Urzędem ds. Własności Intelektualnej Unii Europejskiej w Alicante.

Zajmujemy się monitoringiem i dochodzeniem naruszeń praw do znaku towarowego.

Doradzamy w zakresie prawa własności intelektualnej, w tym m.in. wzorów towarowych i przemysłowych, prawa autorskiego, licencji oraz promocji i reklamy.