Skrócenie terminu na zwrot nadpłaconego podatku

Planowana zmiana ordynacji podatkowej ma znacząco skrócić czas na zwrócenie nadpłaconego podatku.

W obecnym stanie prawnym naczelnik urzędu skarbowego dokonuje zwrotu nadpłaconego podatku w terminie nieprzekraczającym 90 dni od dnia złożenia deklaracji podatkowej albo dokonania jej korekty. W praktyce oznacza to, że w przypadku dokonania korekty deklaracji okres od złożenia deklaracji do zwrotu nadpłaty może wynosić maksymalnie prawie pół roku (180 dni).

Krótszy czas na zwrot nadwyżki podatku jest możliwy dzięki postępowi w informatyzacji urzędów, a także z uwagi na to, że coraz więcej podatników rozlicza się elektronicznie (w 2015 r. ponad 30%).

Projekt przewiduje skrócenie terminu na zwrot nadpłaconego podatku związanego z deklaracją podatkową oraz korektą deklaracji do 30 dni.

Zmiana jest korzystna dla podatników, ponieważ długi okres zwrotu podatku powoduje rzeczywiste zmniejszenie jego wartości, m. in. wskutek inflacji, a ponadto – wobec zamrożenia środków finansowych – zaburza płynność finansową przedsiębiorców.

(dm)

Źródło: projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa (druk nr 1751).