Zmiany w związku z wprowadzeniem e-recepty

Rząd przyjął projekty zmian przepisów w związku z wprowadzeniem e-recepty.

Projekt zakłada zmiany w ośmiu ustawach (w tym prawie farmaceutycznym) i przewiduje:

  1. modyfikację przepisów regulujących wystawianie zapotrzebowań na produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne;
  2. zmianę regulacji dotyczących wystawiania, realizacji i kontroli recept (także tych wystawianych w postaci elektronicznej) oraz sprawozdawczości aptek do Narodowego Funduszu Zdrowia;
  3. wprowadzenie możliwości wystawiania recepty bez osobistego kontaktu z pacjentem;
  4. zmiany w zakresie sposobu podpisywania elektronicznej dokumentacji medycznej.

Do nowości zaliczyć można jednoznaczne uregulowanie obowiązku prowadzenia ewidencji zrealizowanych recept farmaceutycznych i ustalenie okresu ich przechowywania na 5 lat.

Ponadto nowa regulacja nakłada na osobę realizującą receptę obowiązek odmowy realizacji recepty, w odniesieniu do której unikalny numer identyfikujący został najpóźniej na dzień przed wydaniem tego produktu zablokowany i zamieszczony w prowadzonej przez NFZ ogólnopolskiej bazie numerów recept zablokowanych.

Projektodawca zakłada także likwidację możliwości przepisywania na jednej recepcie produktów antykoncepcyjnych w ilości odpowiadającej 180-dniowej kuracji, tym sposobem zostanie on skrócony do standardowego 120-dniowego okresu stosowania.

Nowelizacja wprowadza także uprawnienie dla organów Inspekcji Farmaceutycznej do nałożenia kary pieniężnej w wysokości do 10 000 zł za uniemożliwianie wglądu od ewidencji zapotrzebowań lub nieprzekazanie ich kopii. Kara ma przeciwdziałać tzw. „odwróconym łańcuchom obrotu”.

Natomiast zmiana w zakresie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty umożliwi wystawienie recepty niezbędnej do kontynuacji leczenia nie tylko po osobistym zbadaniu pacjenta, ale również po zbadaniu pacjenta za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności (telemedycyna).

Projekt ustawy ma na celu uzupełnienie licznych luk prawnych wynikających z dotychczasowego błędnego umieszczenia niektórych przepisów rangi ustawowej w rozporządzeniach, a ponadto wprowadza liczne przepisy dookreślające sposób realizacji i możliwość poprawiania e-recepty.

Dawid Matula

Źródło: projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty.