Zmiany w postępowaniu administracyjnym

W dniu 1 czerwca 2017 r. weszła w życie duża i istotna zmiana kodeksu postępowania administracyjnego (KPA).

Związanie organu utrwaloną praktyką rozstrzygania

Znaczącą zmianą jest wprowadzenie zasady związania organu administracji utrwaloną praktyką rozstrzygania: organy administracji publicznej bez uzasadnionej przyczyny nie odstępują od utrwalonej praktyki rozstrzygania spraw w takim samym stanie faktycznym i prawnym (art. 8 § 2 KPA).

Ponaglenie

Ustawa wprowadza definicje bezczynności organu i przewlekłości postępowania, wyposażając strony postępowania w prawo do wniesienia ponaglenia.

Zgodnie z art. 37 § 1 KPA, stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie (bezczynność) albo postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Dobrowolna mediacja

Wprowadzono instytucję dobrowolnej mediacji (art. 96 KPA), która może być przeprowadzona, jeżeli pozwala na to charakter sprawy, a jej celem jest wyjaśnienie i rozważenie okoliczności faktycznych i prawnych sprawy oraz dokonanie ustaleń dotyczących jej załatwienia w granicach obowiązującego prawa, w tym przez wydanie decyzji lub zawarcie ugody.

Uczestnikami mediacji mogą być organ prowadzący postępowanie oraz strona lub strony tego postępowania albo strony postępowania.

Milczące załatwienie sprawy

Jedną z najistotniejszych zmian jest ustanowienie instytucji „milczącego załatwienia sprawy” (art. 122a. KPA). Sprawa może być załatwiona milcząco, jeżeli przepis szczególny tak stanowi.

Sprawę uznaje się za załatwioną milcząco w sposób w całości uwzględniający żądanie strony, jeżeli w terminie miesiąca od dnia doręczenia żądania strony właściwemu organowi administracji publicznej albo innym terminie określonym w przepisie szczególnym organ ten: nie wyda decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie (milczące zakończenie postępowania) albo nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji (milcząca zgoda).

(am)

Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017 poz. 935).