Zmiany w ewidencji działalności gospodarczej

Rząd przedstawił Sejmowi projekt ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Jedną ze zmian jest powiększenie katalogu zadań CEIDG o udostępnianie informacji o ustanowionym pełnomocniku lub prokurencie, w tym o zakresie udzielonego pełnomocnictwa lub o rodzaju i sposobie wykonywania prokury.

Przedsiębiorca nie będzie zobligowany do podania informacji o ustanowionym pełnomocniku lub prokurencie, jednak opublikowanie takiej informacji będzie równoznaczne w skutkach z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie lub ustanowieniem prokury. W konsekwencji ułatwi to działanie pełnomocnikom i prokurentom, a także ich weryfikacje przez potencjalnego kontrahenta.

Zmianie ulegnie także zakres informacji obowiązkowych we wniosku o wpis do ewidencji, m.in. informacja o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej z obecnie obligatoryjnej stanie się wyłącznie fakultatywna.

Projekt zakłada automatyczne aktualizacji niektórych danych, np. w przypadku zmiany nazwiska przez przedsiębiorcę, dane zostaną automatycznie zaktualizowane na podstawie rejestru PESEL i nie będzie potrzeby składania wniosku o zmianę wpisu.

Ponadto, jeżeli przedsiębiorca poda w ramach danych kontaktowych numer telefonu komórkowego, CEIDG będzie mogło przesyłać określone informacje w postaci wiadomości SMS, w tym m.in. wskazanej przez przedsiębiorcę daty upływu okresu zawieszenia działalności gospodarczej.

Punktu Informacji Przedsiębiorcy

Ustawa zakłada powołanie Punktu Informacji Przedsiębiorcy (PIP), do którego zadań należało będzie w szczególności zapewnienie możliwości dopełnienia procedur i formalności związanych z podejmowaniem, wykonywaniem i zakończeniem działalności gospodarczej, uznawaniem kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach UE, świadczeniem usług transgranicznych i wydaniem europejskiej legitymacji zawodowej oraz zapewnienie dostępu do informacji o sposobie realizacji procedur i formalności.

PIP będzie umożliwiał złożenie dokumentów drogą elektroniczną oraz będzie wydawał zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek oraz niezaleganiu z realizacją ciążących na przedsiębiorcy zobowiązań podatkowych.

(dm)

Źródło: projekt ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (druk 2053).