Zmiany w CIT

Od stycznia 2017 roku wejdzie w życie zmiana ustawy o podatku od osób prawnych. Jedną z najistotniejszych zmian jest obniżenie podatku CIT z 19% na 15%.

Obniżenie podatku dotyczyć będzie, z pewnymi wyłączeniami, małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność.

Druga grupa została dosyć mocno ograniczona i tak przykładowo: podatnik, który został utworzony w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników (z wyjątkiem przekształcenia spółki w inną spółkę) lub w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub spółki niebędącej osobą prawną nie będzie korzystać z obniżonej stawki podatku w pierwszym i drugim roku swojej działalności.

Zmiana jest również implementacją dyrektywy (2009/133/WE), jedną z najistotniejszych kwestii jest wprowadzenie wyłączenia stosowania niektórych przywilejów, m.in. w obliczaniu dochodu dla spółek, których głównym lub jednym z głównych celów połączenia, podziału lub wymiana udziałów jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

Ponadto ustanowiono domniemanie prawne, które stanowi, że jeżeli połączenie spółek, podział spółek lub wymiana udziałów nie zostały przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, domniemywa się, że głównym lub jednym z głównych celów tych czynności jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania i co istotne: ciężar dowodu spoczywać będzie na podatniku.

Podstawa prawna: usatwa z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2016, poz. 1550).

(dm)